Colossians 2

Ne imunap ye undag yaug anoya, ye ge Raodisia igiyawa, iyayapan ne ginanwa den yaunegiyawa oya, ne anintom mina yenanwa ibnawa aueni. Ne imunap, mu yutuwa mumpe, baigan gumbe tobot ape, sira mu yaug anotanwa yusipamit waribiyape. Sira ne imunap mu Keriso me God guwabewa taibe anewa yaug anope. a Keriso mame danave tawara oraivitwa me anoanowawa ge yaug anotanwa undag guwave wakeya. b Ne mame veni, kuiyawa ne imunap bira da den ye namuyoiyoi aiyempe ano uga gaiyawa me taibewa yautanwa oraiminawa gumbe. c Ne kwapunwa gumbe ye guniyap ube, megara guwawa gumbe ne ye guniyap. Ne ye wakewake yeuma oraiminawa sira ye anotumat yusipamit yeuma Keriso gumbe yauna, meoya ne degadega eni.

Inaiinai Oraiwa Iesu Gumbe

Mame mina, Keriso Iesu Ayapan ye auyana, meoya me gumbe aisigimiya. d Keriso gumbe taiwa yeumawa aikpe, meve me egave inaiinai yeuma sig dorigimiya, sira anotumat yeuma gumbe yusipamit aigimiya toyau yennewa gumbe. Sira guniyap gaun yeuma kokavit noidauwape me gumbe.

Iyayapan da ano mumawa me natawa gaibu onan, sira ugaugaeba, meoya ye yaukape, ye den amowo aisiya. Gae me minawa me iyayapan anoanowawa, piyu mame yusiwa kukaeba apa uwanewa, me Keriso gumbe onan.

e Kuiyawa Keriso danave God inaiinaiba undag apan kwapive wakeivi. 10  f Keriso gumbe inaiinai undag ye guniyap noidauwane. Yusiwa undag ge ano yusiwa undag me Keriso ankwatave. 11  g Keriso gumbe ye kwapituitui ayana. Iyayapan nanuwo gumbe onan. Keriso kwapituitui meuma gumbe, Keriso me ye anoano kukaeba yeuma me atan aune. 12  h Babataito gumbe ye Keriso gaibu sig umiya. God Keriso bo gumbe sira inaigisiana. Ye God yusiwa meuma gumbe anotumat ayana. Anotumat yeumawa gumbe, ye sira inaigisiana.

13  i Ye kukaeba yeumawa ge kwapiwa kwapituituiyawa onanwa gumbe boriruwayana. Megara God ane ye Keriso gaibu sira inaigisiana. God me kukaeba numa undag anog yankwene. 14  j Gunup gigirum me garawa wantanwa oya tenewa wakene. Gigirum me anavi ag nunne, sira me did nunne. Megara God gigirum me nunanwa oya wakukam yankwene. Sira korosi egave tone. 15 God me amaratanwa ge yusipamitwa wakukam yankwene, taibe toewan munne, sira gog toeme mu egowo dumbai dambai emeg amome.

16  k Meoya nakwai ge yoi oya, go buyunai ge dud mataiwa ge Sabat Kumiwa oya, bira da ye den diruipe. 17  l Dividivi mame me dividivi matai oniviwa gugupawa, dividivi natawa me Keriso. 18 Iyayapan mu mumbovit noga monamon gumbe yusipamit mokona eme, sira aneya waiya waiya emewa wakeya. Den kwema ugai yem garawa yeuma aupe. Mu irakoniwa uyavi minawa yaveg mu imuwo degadega eme. Kwapuwa anoano muma gumbe nata onanwa gumbe mumbovit waieme. 19  m Mu kuiyawa gumbe den yunasiya. Kuiyawa mame, koniwa ge yaoba gumbe ui kwapiwa undag amatawa aivi, yumnadne, sira God ane ui kwapiwa undag yaivine.

20  n Ye Keriso gaibu boriruwayana, sira piyu mame toewanewaneba amatonewa yankwemiyana ipewa, ye piyu anoano meuma gumbe vineme mina, aninin ye toewanewan kukaeba gumbe ande tuene? “Den auya, den naya, den yumiya,” dividivi mame me natawa onan. 22  o Dividivi mame undag me aigimpewa kukaig onanape. Me iyayapan gwangwan ge toyau toyau muma gumbe wakeya. 23 Dividivi mame me mu anoano muma toewan muneme. Iyayapan nonomagowa gumbe God waiya waiya emewa gumbe, mokona gumbe, kwapuwa topaiemewa gumbe me yavetewa oraimina. Megara kwapiwa anoanowawa kukaeba gumbe mame yusiwa onan.

Copyright information for `MTI