Colossians 4

a Koukawa, ye yaug anoene Kokawa yeuma kwimin danave wakene. Meoya ye ankwatave nau eme igiyawa oraiminawa ge oma oma gumbe amat muniya.

Toyau Toyau Egavewa

b Yangewa mereruwape sira gaun waigimiya, meib di nun waigimiya. c Ye nunan gaibu garawapa nun waya, oma ane gae meuma oya God ankwin watappe, sira nu oma ane Keriso guwavewa taibe anewa dirumigimta. Mame oya ne murap gumbe tunegiya. Sira nun waigimiya, ne oma ane ebu meib waigimpna, ne guwavewa me taibe anewa mame taibe watna. d Ye daieven igiyawa gumbo aya anoano oraiwa gumbe, sira kumive kumive iyaiyai aigimiya. e Opata yeuma me evedni God ano oraiwa noidauwaigimpe sira siuran gumbe demtawa ape. Ye meib ayawa, ye oma ane yaug anoya garawa iyayapan desirom desirom gumbo aninin waya.

Kaiwa Kaiwa Oieba

f Titikas me gwanenwa nonenmagawa, anotumat nauwawa abnawa sira Ayapan menan nau desiroma aivi abnawa. Ne wakewake neumawa undag me wag diruipe. g Ne Titikas yenan barautna ompe. Kuiyawa nu wakewake numa ye yaug anoya, sira me gumbe ye yutuiwa auya. h Me Onesimas gaibu yenan ompe. Me apan yeuma da, sira anotumat gwanenwa nonenmagawa. Apan duwam mame ye wakewake numa undag wag diruipe anoya.

10  i Aristarukas me ne gaibu nog wakeetewa me gaun yenan waivi. Mak me Banabas iyai desiroma me gaibu gaun waivi.—Apan mame oya wanewa ye wait auyana. Me meib wane, me yenan ompewa baigan gumbe amaraya.— 11 Iesu waya Jastas me gaibu yenan gaun waivi. Mu mukut kwapituitui igiyawa mu ne nau desiroma igiyawa God toimuwawa oya. Mu dananwa watmemeyameme igiyawa. 12  j Epapiras me apan yeuma da sira Keriso Iesu nauwawa abnawa me yenan baigan waivi. Me evedni nun yusipamit waivi. Me imive ye iyayapan oraiminavitwa ape sira ye God ano meuma undag anotumat ag iyaiyai tuiem yoiya. 13 Ne guniyap taibe watna. Me yenanwa ge Raodisia igiyawa ge Ieraporis igiyawa oya me nau yusipamit aivi. 14 Evunwa doketa Ruk, sira Demas mu yenan kaiwa kaiwa veme. 15 Tatangwanen mu Raodisia apa wakeyawa, ge vesin Numpa, ge siosi me gweyave gumbo garawapa baigan waya.

16 Namu gigirum mame ye guniyap basiyaya, ivi aya Raodisia igiyawa siosi mumawa apa mu basiyape. Ye gaibu gigirum me Raodisia apa ompewa basiyaya.

17  k Sira Arukipas diya, “Ne imunap ge yaiyai yaukapa sira nau geuma me Ayapan gennewa a.”

18  l Ne Poru ne naninap kaiwa kaiwa gigirumawa teeni. Anoya ne nog danave tunegiya. God ano oraiwa guniyap wakeigimpe.

Copyright information for `MTI