Ephesians 2

Keriso Inai Mataiwa Nunne

a Sira ye naunababat ge kukaeba yeuma oya boriruwayana. b Me kumiwa apa, ye kukaeba danave wakeyana, sira ye piyu mame amave aisiyana. Guwawa da me piyu egave amaraivi, sira naunababat usitainawa gumbo nau aivi. Ye guwawa mame noiwa aug wakeyana. c Nu gaibu watavit naunababat usitainawa gaibu waketu. Sira nu kwapunwa ano meuma danave wakeete, sira nu divi nonunmagawa ge kwapunwa anoemewa me ete. Iyayapan upeba mina, nu gaibu God danapiri meuma danave yaig onamiya usitainawa. d Megara God me ano nunivi mauraeba baigan nunne. Nu naunababat numa gumbe boriruwatu, megara baigan kokawa meumawa gumbe God ane Keriso gaibu inaigittu.—Ye waita auyanawa ano oraiwa mame gumbe.— e Keriso Iesu gumbe God me ane nu sira inaigittu, sira ane nu kwiminau me gaibu undagit waketu. Me baigan meuma me Keriso Iesu gumbe God nuniviwa gumbe, ano oraiwa kokawa oraimina taibe toyau nuntan oya piyu mame ivi uwapewa danave. Ye ano oraiwa gumbe sira anotumat yeuma gumbe waita auyana. Ye yembovit onan, me God puyowawa. f Nau gumbe onan. Me bira da den waiyatan oya. 10  g Nu me God wad nunnewa. Keriso Iesu gumbe, God wad nunnewa nu oraiwa ag aigimtan oya. God imive me nu oraiwa atan oya, sira me oraiwa wait tamibarip ane.

Nu Keriso Gumbe Desirom

11 Meoya imug anoya, kwapuiwa yeuma gumbe ye namu Ju onan igiyawa. Kwapuiwa gumbe, kwapituitui nanuwo gumbo ayawa eme igiyawa diruieme ye kwapituitui onan igiyawa. 12  h Me kumiwa apa, ye Keriso gaibu onan. Ye dam Isuraeru gumbo ikiki ag imiya dauwag amiya. Agi gwangwaneba gumbe ye at da igiyawa, sira ye piyu mame danave owanowan den auyana, sira God guniyap onan igiyawa. 13  i Namu ye painau wakeyana, megara gare Keriso danave, sira Keriso diyawa gumbe uwayana.

14  j Keriso mekut di yum numawa. Keriso me Ayapan me duwam toboranunne desirom atu, sira si yapavewa togomiyane. 15  k Me kwapiwa meuma gumbe garagigiriya eme onanane. Gwangwan danave inaiinai gwangwaneba ge wakewake gwangwaneba obiren wakeya. Keriso me danave, duwam ape ud desirom mataiwa. Mame me yum tutan oya. 16  l Sira duwam waramne kwapiwa desirom ane. Korosi gumbe God gaibu yum tune. Korosi gumbe Keriso garagigiriya onanane. 17  m Meve Keriso uwane, ye aramavit wakeyanawa oya sira bira bira megiyave wakeyawa oya, me yum opataeba gumbo wane. 18 Nu duwam oma ane Keriso gumbe uwag Mamunwa oya anta, Guwawa desirom gumbe.

19  n Meoya ye at da igiyawa go amdau igiyawa onan. Gare mame ye iyayapan iyakaisi gaibu at desirom igiyawa ayana, sira ye God dam meuma. 20  o Ye apasoro ge propeta nium egave sig dorene. Keriso Iesu me mekut nium natawa. 21  p Me gumbe, gwe me marednawa obiren yunatyunat ayawa iyaig yoipe, sira me Ayapan temporuwawa iyakaisi ape. 22  q Keriso mame gumbe, ye gaibu sig doriya, God gweyawa ape Guwawa gumbe.

Copyright information for `MTI