Galatians 3

Anotumat Go Gwangwan Amaratanwa

Ye Garatia igiyawa, kuiyewa onan! Iesu Keriso korosi egave toya, sira ye yangeyap me taibe toyau yenne, megara bira aienne ye anopipanum ene? Ne imunap singui yempna mame oya mekut. Ye Guwawa auyana. Me matadnewa me Gwangwan amaratanwa oya, go anotumat gumbe anotan oya? Ye kuiyewa onan di? Ye Guwawa gumbe amatoyana, megara ye kwapuiwa gumbe onanape? Ye kum obiren edawai koka auyanawa me natawa onan? Ne anoeniwa meib onan di. Me meib ape ipewa, ye aninin anoene? God me Guwawa yenne, sira ye daneyap irayauyau ane. God meib anewa, ye Gwangwan amarayana oya, go anotumat gumbe anoyana oya?

a “Ebraam me God gumbe anotumat ane, meoya God ane me oraivit ane.” Meib di. Meoya yaug anoya, iyayapan mu anotumat emewa mu Ebraam usitainawa. b Sira Baiboru wait yaug anonewa, God ape Ju onan igiyawa oraivit ape anotumat gumbe God namive. Meoya me Ebraam gumbe gae oraiwa opata namiven wane, “Ge gungap iyayapan undag waribiya mumpe.” Meoya anotumat igiyawa, anotumat abnawa Ebraam gaibu waribiya munivi.

10  c Kuiyawa Gwangwan amat ageyau atanwa gumbe wakeeme igiyawa mu undag ponan gaibu. Kuiyawa mamaib tene. “Dividivi undag me Gwangwan bukaeba danave tenewa iyayapan amaraigimtanit di. Mu meib den ape ipewa, mu undag ponan gaibu.” 11  d Megara me taibe bira da God namive oraivit den ape Gwangwan gumbe. Kuiyawa, wait tenewa, “Apan me God namive oraivitwa me anotumat gumbe wakeigimpe.” 12  e Megara Gwangwan me anotumat gumbe onan. “Gwangwan amareme igiyawa mu Gwangwan mame gumbe wakeigimpe.” 13  f Keriso me ponan gumbe wakene abnawa ane nunan oya, me sira tobiyag gwiruwad nunne Gwangwan ponan meuma gumbe. Kuiyawa meib tene, “Yoma egave gramiya kairom eme igiyawa mu undag ponan gumbe wakeeme igiyawa.” 14 Mame me Ebraam gumbe waribiyaiviwa me Keriso Iesu gumbe Ju onan igiyawa gumbo uwatanwa oya, sira nu Guwawa me God agi nunnewa autanwa oya.

Gwangwan Ge Agi

15 Tatangwanen, ne iyayapan inaiinai guwaguwawa aug gae watna. Iyayapan mu agi mumawa ape ipewa, bira da den aug atan baraupe, sira bira da den egave wape. 16  g Gare agi me God Ebraam ge me dam meuma apa yaig onnewa gumbo dirumne. Baiboru den wane, “Ge dam geuma apa yaig onamiyawa gumbo,” natawa me obiren mina, megara wanewa, “Ge dam geuma apa yaig onnewa gumbe,” natawa me desirom, me Keriso. 17  h Ne imunap mamaib watna. Namuiren God me agi meuma wane, sira bairawan 430 onanane, meve God Gwangwan wane. Gwangwan me oma den ane agi meuma namuirenwa kwepe, go oma den ane agi meuma ape yusi uwape. 18  i Kuiyawa kwan autanwa me Gwangwan gumbe ipewa, me agi gumbe onan. Megara God me agi gumbe Ebraam kwan autanwa oya ano oraiwa wanne.

19  j Meve Gwangwan me aninin? Natawa mamaib. Namu God me iyayapan gomiyamunnewa mu kukaeba igiyawa toyau muntan oya Gwangwan sira egave munne, ivi me dam meuma gumbe yaig onnewa
3:19Me Iesu Keriso.
uwane. Me God agi gumbe wanewa. Aneya gumbe sira yapavewa nanive God me Gwangwan munne.
20 Yapavewa me gambenit onan. Megara God me desirom.

21  l Meib di apewa, Gwangwan me God agi meuma togomiyaivi? Onan di. Gwangwan me munnewa oma ane inaiinai mumpe ipewa, oraiminavit God namive me Gwangwan gumbe, me natawa di. 22 Megara Baiboru me iyayapan undag kukaeba ankwatave tobodne. Me Iesu Keriso gumbe anotumat atanwa gumbe, anotumat igiyawa agi muntan oya.

23  m Namu nu Gwangwan ankwatave tobod waketu, ivi anotumat uwane. Me anotumat me matai toyau numpewa nu autan oya. 24  n Mame mina, Gwangwan me toewanewan numa ane, waita numpe Keriso gumbe nu uwatan oya. Me nu anotumat gumbe oraivit God namive atan oya. 25 Megara anotumat uwanewa, nu toewanewan ankwatave den waketu.

God Usitainawa

26  o Ye undag anotumat gumbe Keriso Iesu yunasiyana, meoya ye undag God usitainawa. 27  p Kuiyawa ye undag babataito ag Keriso yunat Keriso enene oya. 28  q Ju igiyawa ge Griisu igiyawa, ankwatave nau eme igiyawa ge ui onan yai wakeeme igiyawa, apan ge vesin, mu da ubeube onan. Kuiyawa ye undag desirom Keriso Iesu gumbe. 29  r Ye Keriso meumawa ipewa, me gumbe ye Ebraam dam meuma yaig onamiyawa sira agi gumbe kwan autanwa igiyawa.

Copyright information for `MTI