b11:3Gen 1:1; Sam 33:6; Jon 1:3
c11:4Gen 4:3-10
d11:5Gen 5:21-24
e11:7Gen 6:13-7:1
f11:8Gen 12:1-5
g11:9Gen 35:12
i11:11Gen 18:11-14; 21:2; Rom 4:19
j11:12Gen 15:5; 22:17
k11:13Gen 23:4; 1Kr 29:15; Sam 39:12; 1Pi 2:11
l11:17-18Gen 21:12; 22:1-14
n11:20Gen 27:27-29,39-40
o11:21Gen 47:31-48:20
p11:22Gen 50:24-25; Eks 13:19
q11:23Eks 1:22; 2:2
r11:28Eks 12:21-30
s11:29Eks 14:21-31
t11:30Jos 6:12-21
u11:31Jos 2:1-21; 6:21-25; Jms 2:25
v11:32Jaj 4:6-5:31; 6:11-8:32; 11:1-12:7; 13:2-16:31; 1Sm 16:1-1Ki 2:11; 1Sm 1:1-25:1
w11:33Dan 6:1-27
x11:34Dan 3:23-27
y11:351Ki 17:17-24; 2Ki 4:25-37
z11:361Ki 22:26-27; Jer 20:2; 37:15; 38:6
aa11:372Kr 24:21

Hebrews 11

Anotumat Gumbe

a Gare, anotumat gumbe anoetewa me uwatanit di, sira anotumat ape iyayapan yusipamit anope guwavewa oya sira anope me natawa. Iyayapan namuwa anotumat muma gumbe wag waiyeme.

b Anotumat gumbe nu yaug anotu piyu mame God gaiyawa gumbe wadne. Sira dividivi yawag anoetewa me dividivi yawag anoetewa gumbe den wadne. c Anotumat gumbe, Aber puyo oraivitwa wanne, Kein mina onan. Puyo me gumbe gae umum aune, Aber me apan oraivitwa. Kuiyawa God wane Aber puyo meuma me puyo oraimina. Me botone, megara me anotumat meuma gumbe iyayapan me oya gare ande veme.

d Anotumat gumbe, God ane Enok at da aine bo den yautanwa oya. God ane me aine, meoya iyayapan oma den ane sira me yaupe. Namu God wanewa Enok gumbe me degadega ane, ivi God ane me aine. Anotumat onanwa me gumbe God degadega den aivi. Bira da God gumbe aivinewa me dividivi mameiba me di anotumat atanit di. Me God meib di wakeiviwa, sira apan ambuwa God oya didimama aiviwa gumbe God matai garawa wampe.

e God me Noa dividivi me den yaunewa gumbe wag dine, me kumiwa apa anotumat gumbe Noa iyakaisiyapama namive a ane, meve vesin ud meuma waita muntan oya me wa koka sine. Wa koka me gumbe, me anewa piyu mame kukaeba, sira oraivitwa anotumat gumbe kwan autanwa abnawa ane. f God Ebraam dig wane at asime aga me ge kwan geuma, me kumiwa apa anotumat gumbe Ebraam noiwa aune. Me den yaug anone ampa aipe, megara me tam aine.

g At me God agiyawa wanewa apa me anotumat gumbe at da igiyawa mina wakeivi. Aisak ge Jekob mu mina agi me desiroma kwan igiyawa. Me tent
11:9Me gwe wape kembesi minawa gumbe siemewa.
danave mu gaibu wakeeme.
10 Me gwetoimu me gwe kuiyawa oraiminawa yautan oya anoivi. God me gwetoimu anog sine.

11  i Seira me aita tone ud auwatanwa onan, megara God ane Seira yusiwa aune bug atanwa oya anotumat gumbe. Me yaug anone bira agi me wannewa me anotumat abnawa. 12  j Meoya apan da, Ebraam me bo apan mina anewa me gumbe usitainawa obiren. Mu obiren marantun yayab yane sira poeman visive nuge mina.

13  k Iyayapan mame undag mu anotumat danave boriruwaya. Mu divi da agi munnewa den auya. Megara mu at yauya painauvit, sira degadega gumbe nuntosa aya. Mu taibe wayawa mu piyu mame danave at da igiyawa ge amdau igiyawa. 14 Mu aib waya. Natawa me mu at muma oya yawag anoeme. 15 Mu at muma ampa onamiyawa oya anoigimponono, mu mina ane watavit sira taig arowon ampono. 16 Megara bainda, mu at muma kwiminauwa me at muma oraiwa oya anoigimpono. God me God muma watanwa gumbe ubmam onan. Me gwetoimu muma oya wait tamibarip ane.

17  l God me Ebraam gumbe amaorot ag wanne. Me kumiwa apa, me Aisak puyo ag wanne. Ebraam gumbe God agi wait wanne, megara me usiwa desiromirenwa puyo ag wanne. 18 God Ebraam gumbe wane, “Ud Aisak gumbe yaipewa me wape ge dam geuma apa yaig onnewa. 19  m Me yaug anonewa God oma ane bo abnawa ape sira inaipe. Meoya me Aisak boriruwayawa gumbo sira aune. Mame me guwaguwawa.

20  n Anotumat gumbe Aisak me kum iviwa oya Jekob ge Esou waribiya munne.

21  o Anotumat gumbe, Jekob bo aiviwa kumiwa apa me Josep usitainawa desirom desirom waribiya munne, sira tutu meuma gumbe yug yokeg waiya ane.

22  p Anotumat gumbe, Josep bo aiviwa kumiwa apa me Isuraeru usitainawa a dauwag amomewa oya gae wag dirumne, sira me marednawa meuma oya wag toewan munne.

23  q Anotumat gumbe, Mosisi yaine kumiwa apa, me inamamawa mu Mosisi guwave barauya dud duwamdesi onanane. Kuiyawa me ud yauyawa me monak. Mu kin gwangwan meuma oya den a aya.

24 Anotumat gumbe, Mosisi koka aivi kumiwa apa, me Paro gwaitawa usiven atan wayawa me topayane. 25 Me watgomiyanewa God iyayapan meuma gaibu edawai autan oya. Kukaeba degadega oya autanwa me den watgomiyane. 26 Ejipt tawara oraivitwa me kusi, megara gae kukaeba Mosisi gumbe Keriso oya uemewa me koka. Mosisi meib anone. Me garawa oya yavivi. 27 Anotumat gumbe, me kin danapiriwa gumbe den a ane, sira Ejipt yankweg aine. God me guwavewa, megara Mosisi me nonemagawa gumbe me God yaug uiwa nikiyane. 28  r Anotumat gumbe, ud namu yaiyawa mu guttanwa abnawa den yumampe oya, me Uwag Gaveya Buyunaeba aune sira di gumbe yoi mina veramne.

29  s Anotumat gumbe, mu Poeman Diyapama, piyu kararuwa mina amog dauwaya. Ejipt igiyawa meib mina atan oya ageyau aya, megara mu poeman nono namne.

30  t Anotumat gumbe, iyayapan Jeriko pui yuyawa apa pura desirom gumbe birorot paneme, meve pui yuyawa Jeriko gwagwai an gumbe siyawa biyaug aigne. 31  u Anotumat gumbe, Reiab me uinantaraki vesinawa, kaipat igiyawa yum gumbe tamne, meoya me den bo ane anotumat onan igiyawa gaibu.

32  v Ne sira anin waten? Ne sira Gideon, Barak, Samson, Jepta, ge Devid, Samueru munan gae watnawa, kum oma den ane. 33  w Anotumat gumbe, mu at da auya, dividivi oraiwa gumbe amaraya, dividivi God agi gumbe wanewa auya, mae raion noiwa toboriya. 34  x Iyam igiviwa puwamiya, deba donawa ayun wariya, mu yutuwa onan megara God gumbe yusiyusi aya, mu mut igiyawa yusipamit aya, sira at da mut igiyawa guriya. 35  y Vesin upeba oya, God ane boriruwayawa upeba mu bo gumbe sira inaimusia. Sira iyayapan upeba inuwa nog gumbe den tam tepe dauwape, sira edawai muniya. Kuiyawa mu sira inaitanwa oraiwa autan anoya. 36  z Sira iyayapan upeba gumbo iyagon muniya, murap gumbe guriya, aiyan murapeba sein gumbe tuwamiya, sira nog danave temuniya. 37  aa Sira mu an gumbe guriya. Sowa gumbe mu tui amiya, deba gumbe kwapamiya boriruwaya, mae sip ge mae goot kwapuwa wape mina enam amome, pukpuk wagawag igiyawa aya, edawai kokavit auya. Iyayapan den yaug anoya oya edawai muniya. 38 —Piyu mame mu gumbo oraimina onan.—At inguiwa arawa, tui arawa ge dagup ge nog apa, mu pipam mutag gigeme.

39 Iyayapan mame munan aib waya, mu anotumat oraimina auya. Megara iyayapan mame mu divi da agi munnewa den auya. 40 God namiven dividivi oraivitwa nunanwa tamibarip ane, meoya God den ane mu mukut oraivitwa aya nu gaibu onan.

Copyright information for `MTI