Hebrews 13

Nau Oraiwa Me God Degadega Ape

Nu tatangwanen, ye meib baigan garagara ag wakeigimiya. a Amdau igiyawa gumbo den imuiwa atataipe baigan munigimiya. Iyayapan upeba aneya gumbo mameib baigan muneme. Iyayapan mu den yaveg anoya mu aneya. Ye mina nog aigtanwa oya anoigimiya. Sira ye kwapuiwa gaibu, meoya iyayapan ambuwa edawai auemewa mu munan anoigimiya.

b Iyayapan undag memgebip gumbe ayamat atanit di. Memgebip gomaeba me iyakaisi atanit di. Kuiyawa garadi eme igiyawa ge uinantaraki igiyawa gumbo matai mu God pui yuwampe. c Anmaga oya den anogugut aigimiya. Dividivi guniyap wakeyawa me gumbe ye degadega aigimiya. Ayapan me membo wane,

“Ne ye den yankweyempna, sira ne ye den epa aoreyempna.”
d Meoya nu yusipamit taibe wata,

“Ayapan me waita negivi abnawa. Ne a den atna. Iyayapan aninin ne gunap ape?”
e Amara yeneme igiyawa mu God gaiyawa oya guniyap wayawa yaug anoya. Kum muma oieba oya yaug anoigimiya, anotumat mumawa mina anog aisigimiya. Iesu Keriso me desiroma watau garewa yaibobot tunano.

f Toewanewan gina ubeube gumbe den ipunapun ag tobiyag aisiya. Nakwai gumbe onan, megara ano oraiwa gumbe ye nonemagewa yusiwapewa, me oraimina. Iyayapan mu nakwai oya kokavit anoemewa den waita auya. 10 Nu iyakaisi kem meuma gunup wakene. God tabenako apa nau eme igiyawa, mu kem iyakaisiyapama apa natanwa oya yutuwa den auya.

11  g Pirisi painauvitwa me mae diyawa aug At Iyakaisiyapama Painauvitwa danave unig onivi kukaeba muma anog yankwetanwa puyowawa oya. Megara mae kwapiwa me iyayapan wakeemewa daieve oketpe. 12  h Meoya Iesu gaibu edawai aune at kokawa apa ankwin daieve, diyawa meuma gumbe iyayapan amumpe iyakaisi atan oya. 13  i Meoya ubmam me Iesu aunewa nu meib auta, sira nu iyayapan wakeemewa arawa apa dauwag menan anta. 14  j Kuiyawa nu mapa yaibobot gwetoimuwawa den autu, megara nu gwetoimu me uwatanwa oya amarete.

15  k Meoya nu evedni Keriso gumbe waiya puyowawa wanigimta. Puyo mame me nounwa natawa iviwa gumbe gaun wanigimtan oya. 16  l Oraiwa atanwa ge keb aigimtanwa imuiwa den di atataipe. God puyo mame gumbe degadega aivi. 17  m Koukawa yeuma nouwa anog avigimiya. Kuiyawa iyayapan mame yaiyai veme, sira ye guwewa amareme. Mu aigimpewa degadega gumbe, danadawai gumbe onan. Me meiba onanwa, me ye guniyap waita onan.

18  n Nunan nun waya. Nu yusipamit imug anoetewa nonunmagawa me oraimina, sira nu anoetewa dividivi undag yaiyai wakeigimtan. 19 Sira ne ye diruieni nun waigimiya. Ye meib di aigimiyawa, ne matai yenan koni uwatna.

20  o Iesu me sip amaraivi abnawa kokavitwa me God agiyawa yaibobot diyawa gumbe. Yum God me Ayapan numa Iesu bo igiyawa gumbo sira aug taig uwanewa. 21 Nu anoetewa, Yum God mame ye ayempe dividivi undag gumbe oraiminavit me Iesu Keriso gumbe. God mame me ano meuma guniyap ape, sira ye mina oma ane God ano meuma atan oya. Eyawa God gumbe meib di wakeigimpe oieba onan. Amen.

22 Tatangwanen, ye toewan waitawaita gaiyawa mame auya. Ne gigirum pipi tena.

23 Ne imunap ye anoya gwanunwa Timoti nog gumbe barauya dauwane. Me tatevit uwapewa, ne gaibu onan guniyap uwata.

24 Ye amara yeneme igiyawa ge iyayapan iyakaisiyopama undag gumbo gaun muniya. Iyayapan mu at Itari apa onamiyawa ye guniyap gaun yeneme.

25 God ano oraiwa ye undag guniyap wakeigimpe.

Copyright information for `MTI