Hebrews 5

Pirisi painauvitwa undag mu iyayapan gumbo watgomiya munivi. Dividivi God gumbe, munan namuyoiyoi abnawa atanwa oya God wag barauya. Me kukaeba oya, puyo ge puyo maeba ag tobot wantan oya. Me gaibu yusi onan, meoya iyayapan upeba mu den yaug anoya sira inaiinai mumawa gegeru gagaru aiviwa mu munan ano munigimpe. a Me meiba oya, mu yutu onanwa gumbe, mu kukaeba oya puyo wantanit di, iyayapan mu munan ge pirisi kokawa mumbo munan.

b Bira da ayamat mame oma den ane me mekut aupe. Aaron mina, God menan auwag wampe. c Me desiroma, Keriso gaibu me ayamat me mekut den aune. Ayamat mame me pirisi painauvitwa atanwa oya. Me gumbe God wane,

“Ge me ne utunwa. Gare mame, ne ge barau genna.”
d Sira buka da apa tenewa,

“Ge pirisi meib di wakeigimpe viripusi onan, Merukisedek mina.”
e God me oma ane bo gumbe warinampewa. Keriso inaiinai meuma piyuwawa kumiwa apa, me nun ge anoiviwa God gumbe wanne it aen ge yanga turipam gumbe. Sira Keriso ayamateba gumbe Keriso nun meuma God aune. Keriso me God Usiwa, megara me noiwa aug autanwa oya yaug anone edawai gina ubeube gumbe. Sira God ane me oraivitwa ane, sira apan me oma ane Keriso amave amomewa igiyawa gumbo yaibobot waitaeba munigimtanwa ane. 10 God gumbe, me pirisi painauvitwa me Merukisedek minawa ane.

Gwangwan Uyug Gumbe Aig Aigiviwa

11 Ne Apan mame oya gaiyawa watanwa me obiren. Megara ye naunewa iyaimoyai den anoene, meoya aninin waton yaigiwane. 12  f Ne anoeniwa me ye wait bairawan obiren onananewa, ye wait toewanewan apono. Megara ye God gaiyawa taibewa bira toewan yemtan oya anoene. Ye imuyap am mina yunattan anoene, nakwai yaigipama onan. 13 Iyayapan mu am mekut nemewa mu ud kikiyan mukut. Toewanewan me oraiwa oya mu den yaug anoeme. 14 Megara nakwai yaigipama me iyayapan natawa mu munan. Me oraiminawa ambuwa sira kukaeba me ambuwa oya yaug anotan ag yauya igiyawa mu munan.

Copyright information for `MTI