b8:5Eks 25:40; Ibr 9:23
d8:8-12Jer 31:31-34

Hebrews 8

Agi Mataiwa Pirisi Painauvitwa Meuma

Nu divi vetewa natawa me mamaib. Pirisi painauvitwa numa me Apan me God painauvitwa kwiminauwa kin seyaeba nanin yutanwa apa wakeiviwa. Me nau aivi at iyakaisiyapama apa. Me tabenako
8:2God gweyawa wape kokawa gumbe umemewa.
natawa Ayapan sine, iyayapan onan.

Pirisi painauvitwa undag tamne puyo ge puyo maeba wantan oya. Meoya Pirisi painauvitwa mame gaibu divi da autanit di puyo wantan oya. Keriso piyu mame danave wakeigimpewa, me pirisi den apa. Kuiyawa iyayapan mu Gwangwan gumbe puyo wanemewa wakeeme. b Iyayapan mu nau mumawa eme, kwimin danave wakeemewa guwawa ge gugup gumbo. Dividivi undag mame mu God me Mosisi toewannewa mina. Mosisi me tabenako amatog sitan kumiwa apa, God toewanne. God wanewa, “Yaukapa. Ne toyau genna. Me gumbe ge dividivi undag ainama.” c Megara gare mame, Keriso me nau oraivitwa aune. Kuiyawa me yapave yum tuivi abnawa ane gwangwan agiyawa gumbe. Gwangwan agiyawa mame agi oraivitwa gumbe ane.

Gwangwan agiyawa namuwa me oraivitwa ipewa, mataiwa at meuma onan. d Megara God anonewa namuwa me oraivitwa onan, meoya me mamaib wane,

“‘Ayapan waivi, yauya, kum onivi.
Me kumiwa apa, ne gwangwan agiyawa mataiwa atna
Isuraeru gweyawa ge Juda gweyawa gaibu.’
Ayapan waiviwa,
Ne Ejipt apa isimuranaiwa naninap bog anedna,
me kumiwa apa ne gwangwan agiyawa nunganwa ana.
Gwangwan agiyawa mataiwa me nunganwa mina onan.
Mu gwangwan agiyawa neuma den amaraya, meoya ne den amara munna.’
10 Ayapan waiviwa,
Kum da apa ivi, gwangwan agiyawa atna Isuraeru gweyawa gaibu.
Me mamaib. Ne Gwangwan neuma anoano muma danave entna,
sira nonomagowa gumbe tetna. Ne God muma atna, mu iyayapan neuma ape.
11 Mu owawa den toyau mumpe, sira tatawaiwa den toyau mumpe.
Mu den wape ‘Ye Ayapan di yaug anoya.’
Iyayapan undag ne yaug ano nekpe, ud torawa apa aig iyai tayawa gumbo.
12 Kuiyawa ne kukaeba anoemewa anog yankwetna,
ne kukaeba muma sira den yaug anotna.”
13 God wane gwangwan agiyawa “Mataiwa”, me kumiwa apa, me wanewa namuwa me nunganwa. Divi da aita toivi ge namuwa kukainewa me koni onanape.

Copyright information for `MTI