John 1

Gae Me Kwapiven Ane

a Namuiren amatonewa me apa Gae wakene, sira Gae me God gaibu, sira Gae me God. Namuiren amatonewa me apa me God gaibu wait wakene. b Me gumbe dividivi undag waramne. Dividivi undag waramnewa yapowo me gumbe den wadnewa divi da den wakene. c Me danave inaiinai wakene, sira inaiinai mame me eyawa iyayapan munan. d Eyawa me sisip danave esivi, megara sisip me den yaug anone.

e Apan da God baraunewa me uwane; me iviwa Jon. Me taibe watan oya uwane. Me eyawa oya taibe watan oya, sira iyayapan undag me gumbe anotumat atan oya. Me eyawa onan, megara me eyawa oya taibe watan oya uwane. f Eyawa natawa me iyayapan undag gumbo esipewa me piyu mame uwatan aivi.

10 Me piyu mame apa wakene, sira piyu mame me gumbe wadne, megara piyu mame me den yaug anone. 11 Me at meuma uwane, megara iyayapan meuma me den auya. 12 Megara bira bira undag me auyawa sira me iviwa gumbe anotumat ayawa, God usitainawa atan oya yusiwa munne: 13  g Mu diyawa mumawa go kwapiwa anoanowawa go iyayapan ano mumawa gumbe den yaiya, megara God gumbe yaiya.

14  h Gae me kwapiven ane, sira me gunup wakene. Nu me eyawa meuma yautu. Eyawa mame me Usiwa desiromiren eyawa. Me Mamawa gumbe onne. Eyawa me ano oraiwa ge ano natawa gumbe noidauwane.

15 Jon me me oya taibe wane. Me kwaruwag wane, “‘Apan da ne amanap uwapewa ne minan onan me yusipama, kuiyawa me ne namunap wakene,’ ne wait wanawa, me apan mame oya wana.” 16 Me gumbe ano oraiwa noidauwane. Me gumbe nu undag ano oraiwa egave noidauwanewa autu. 17  i Kuiyawa Gwangwan Mosisi gumbe nunne, megara ano oraiwa ge ano natawa Iesu Keriso gumbe uwane. 18  j Bira da God den yaune. Megara Usiwa Desiromiren mekut me Mamawa gumbe wakenewa me taibe wag toyau nunne.

Babataito Abnawa Jon Wane Ne Keriso Onan

19 Jon taibe wanewa me mamaib. Ju igiyawa mu pirisi ge Rivai igiyawa teya amiya, Jerusarem apa me gumbe singui ag yautan oya amiya. Mu singui ag waya, “Ge bira?” 20 Me den yan umune. Me garawa taibe di wane, “Ne Keriso onan.”

21  k Sira mu me gumbe singui aya, “Meve, ge bira? Ge Eraija, go?” Me wane, “Ne me onan.” “Ge propeta da?” Megara wane, “Onan.”

22 Meve mu waya, “Ge bira? Gae natawa didnuna. Nu tenuniya onantuwa igiyawa gumbo nu wata anope. Ge gembo anin wamon?”

23  l Me gara wane, “Propeta Aisaya gae meuma gumbe wane mina, ne at inguiwa arawa danave, ‘Ayapan oya ebu siwavit waribiya,’ auwaiviwa abnawa noiwa.”

24 Mu Parisi igiyawa gumbo temuniya onamiya. 25 Mu me singui aya, “Ge Keriso onan, go Eraija onan, go propeta onan ipewa, divi oya ge babataito ege?”

26 Jon gara wane, “Ne yoi gumbe babataito eni. Megara desirom da den yaug anoyanawa me guniyap yokene. 27  m Apan me ne amanap uwapewa, ne oma den ane sandoro murap meuma vetna.”

28 Dividivi mame yoi Jodan gambenwa apa at Betani apa pawane. Me apa Jon babataito aivi.

Iesu Me God Sip Usiwa

29  n Umaipa, Jon me Iesu me gumbe onivi yaug wane, “Yauya, God Sip Usiwa, me piyu undag kukaeba muma tam aipe! 30  o ‘Apan me ne amanap uwape. Me koka ne kudnausiren. Kuiyawa me ne namunaba,’ ne meib wait veniwa, apan mame oya. 31 Ne nembo me den yaug anona. Megara apan mame matai iyai Isuraeru gumbo taibe atan oya ne uwag yoi gumbe babataito eni!”

32  p Meve Jon taibe dirumne. “Ne Guwawa me umug mina kwimin apa aig onne sira me egave wakene yauna. 33 Ne nembo me den yaug anona. Megara God me ne yoi gumbe babataito atan oya baraunednewa wag didnedne, ‘Guwawa apan da egave aig on wakepe yawawa, me Guwawa Iyakaisiyapama gumbe babataito ape.’ 34  q Ne yauna, meoya ne taibe veni apan mame me God Usiwa.”

Iesu Aigowawa Namuirenwa

35 Umaipa, Jon me aigowawa duwam gaibu yokeya. 36  r Me Iesu uwag aivi yaune, me wane, “Yauya, God Sip Usiwa!”

37 Aigowawa duwam me meib wane anoyawa, mu Iesu amave amiya. 38 Iesu tobiyag mu amave amomewa yawam dirumne, “Ye imuyep dimbae?” Mu waya, “Rabai, (Me tobiyak tenewa, toewanewan), ge ampa wakeege?”

39 Me gara wane, “Oneg yauya.” Meve mu amiya sira me wakeiviwa arawa yauya. Sira kum me, me gaibu wakeya. Kum koniwa me augoi 4 mina.
1:39Me kum koniwa 10 mina Isuraeru kum muma namuwa gumbe.


40  t Jon aigowawa duwam mu Jon wanewa anoyawa Iesu amave amiya. Desirom da me Andru, me Saimon Pita gwaneba. 41 Me namu tatawa Saimon didimama ag yaug dine, “Nu Mesaiya yautu.” (Mesaiya tobiyak tenewa me Keriso). 42  u Sira me Iesu gumbe Saimon aug onne. Iesu me yaune sira wane, “Ge Saimon, Jon usiwa. Ge ivugwa Kepas
1:42Gae Griik gumbe me Kepas. Gae Ingriisu gumbe me Cephas.
dirugeni.” (Me tobiyak tenewa me Pita).

Iesu Pirip Ge Natanieru Auwane

43 Umaipa Iesu me Gariri aitan anone. Pirip yaunewa me gumbe wane, “Amanap onaga.”

44 Andru ge Pita mina, Pirip me Betuseida apa onnewa. Mu gwetoimu desirom. 45  w Pirip me Natanieru didimama aigin yaune sira dig wane, “Nu apan da yautu. Menan oya Mosisi Gwangwan danave tene sira propeta teya. Me Nasaret apan Iesu, Josep usiwa.”

46 Natanieru wane, “At Nasaret apa oma ane divi da oraiwa uwape, go?” Pirip wane, “Onag yawa.”

47 Iesu Natanieru me gumbe ob maniviwa yaune wane, “Mame me Isuraeru apan di, me gumbe uga onan.”

48 Natanieru Iesu gumbe wane, “Ge aninin ne yauneg anoege?” Iesu gara wane, “Ge yoma inaru ankwatave wakeege yawagna. Meve ivi Pirip genan auwane.”

49  x Meve Natanieru gara wane, “Rabai, ge God Usiwa. Ge Isuraeru kin mumawa.”

50 Iesu gara wane, “Ge yoma inaru ankwatave wakeege yawagna ne ge dirugna, meoya ge anotumat ana? Ge dividivi kokawa matai yawa.” 51  y Meve me gumbe wane, “Ne natawa di dirugeni. Kwimin watappe, sira God aneya meuma Apan Usiwa
1:51Me Iesu Keriso.
egave aig ge dauwa aigimpewa ge matai yawa.”

Copyright information for `MTI