John 12

Meri Me Oira Iesu Amave Egamne

a Iesu at Betani uwane. Oiyat 6 onanapeve Uwag Gaveya Buyunaeba uwape. Rasaros me Iesu wane bo gumbe inaig yoinewa asime wakene. b Me apa Iesu oya augoi nakwaeba tamibarip aya. Maata nakwai kep aivi. Rasaros mu yapowo teboro apa me gaibu wakene. c Meve Meri oira tayapama oraimina,—iviwa Narudo,—me garawa kokavitwa, ibnawa 300 grams mina aug sira Iesu amawa apa egamne, sira amawa kuiyagumawa gumbe muinne. Sira oira tayapama oraimina gwe dana undag noidauwane.

Megara aigowawa desirom iviwa Judas Isukariot me ivi Iesu oya omin tetanwa wane, “Dimbae oya oira tayapama mame ge den gwiruwarana anmaga 300 denari gumbe aug gwandokwaeba igiyawa gumbo muntanwa.”
12:5Denari desirom me apan da oiyat desiroi nau aivi garawa.
Mame me wanewa me gwandokwaeba igiyawa amat amuntan onan, me ub abnawa. Me anmaga eneme ikwaeba amaraiviwa, sira anmaga ikwaeba danave wakeyawa me membo oya anog ub aivi.

Iesu gara wane, “Yankweya me anoiviwa ape. Me imive oira tayapama mame baraune wakene ne sig um negatanwa kumiwa apa. e Ye kum minaminawa tawara onan igiyawa gaibu wakeigimiya, ne guniyap evedni den wakeeni.”

Ju igiyawa obiren yaug anoya Iesu me apa wakene, meoya onamiya. Iesu mekut oya den onamiya, megara Rasaros me bo gumbe me wane yoig wanednewa gaibu yautan onamiya. 10 Pirisi koukawa igiyawa Rasaros mina gaibu totan oya iyapeba paniya. 11  f Kuiyawa me oya Ju igiyawa obiren Iesu gumbe amome sira anotumat me gumbe eme.

Iesu Eyawa Gumbe Jerusarem Unig Aine

12 Umaipa, iyayapan obiren mu buyunai oya onamiyawa anoya Iesu Jerusarem oya ebu taibe onivi. 13  g Mu moyu kwayawa tam dauwag me yautan oya amiya, sira kwaruwaya,

“Osanna!
Ayapan iviwa gumbe uwaiviwa, me gumbe God waribiya wakeigimpe!
Isuraeru kin mumawa, me gumbe waribiya wakeigimpe!”
14 Iesu donki mataiwa yaug egave dauwag wanedne, me wait tenewa mina,

15  h “Saion Gwaitawa, den a aya.
Yauya. Kin yeumawa me onivi,
donki mataiwa egave.”
16  i Namiven aigowawa dividivi undag mame den yaug anoya. Megara namu Iesu eyawa aune, ivi mu meve yaug anoya dividivi undag mame menan oya wait tenewa, sira dividivi undag mame mu me gumbe aya.

17 Iyayapan mu Iesu Rasaros dagup apa auwane me sira bo apa wan yoig onnewa me kumive apa Iesu gumbe wakeeme igiyawa, mu yauyawa gaiyawa taibe waya. 18 Mame oya iyayapan obiren me gumbe embot veatan oya dauwag amiya, kuiyawa mu anoya Iesu irayauyau mame anewa. 19 Meoya Parisi igiyawa gae garawano aya, “Nu divi da oraiwa den ete. Yauya, at undag me amave amome!”

Iesu Me Bo Meuma Oya Wane

20 Iyayapan mu Buyunai danave waiya atan oya dauwag onamiya, sira mu danowo at Griisu igiyawa upeba wakeya. 21 Pirip me Betuseida Gariri danave apa onnewa, mu me oya onamiya, sira nun waya, “Iesu yautan anoete.” 22 Pirip me Andru ditan oya aine, meve Andru ge Pirip mu Iesu ditan oya amiya.

23  j Iesu gara wane, “Apan Usiwa
12:23Me Iesu Keriso.
me eyawa autanwa kumiwa uwane.
24  l Ne natawa diruieni. Nakwai wiit yawa desirom piyu gumbe den aikpe boape ipewa, me di desirom wakeigimpe. Megara me boapewa, me natawa obiren iyaig dararuwape. 25  m Da bira inaiinai meuma oya baigan apewa me matai waropiyape, megara da bira inaiinai meuma piyu mame apa topayapewa, me matai yumnatpe sira inaiinai yaibobot aupe. 26 Da bira nenan nau aiviwa me ne amanap ompe. Ne ampa waketnawa me mina me apa wakepe. Bira da nenan nau aiviwa me ne Maman garawa wampe.

27  n Gare ne nonenmagawa danadawai avieni, meoya ne aninin waten? ‘Maman, kum mame garewa apa waita nega,’ watna? Onan, kuiyawa kum mame oya ne uwana. 28 Maman, ivugwa eyawa meuma esipe!” Meve noiwa kwimin apa onne, “Ne eyawa wait ana esine, eyawa sira esipe.” 29 Iyayapan me apa wakeyawa anog waya, “Me kwimin wane,” upeba waya, “Me aneya me gumbe wane.”

30 Iesu wane, “Noiwa mame uwanewa me yenan oya, me nenan onan.” 31 Kum mame gare puiyuyu kumiwa piyu mame egave; gare piyu mame amaraivi abnawa atataipe dauwag aipe. 32  o Megara ne piyu mame apa dog aneknawa, ne matai iyayapan undag tampna onampe ne gunap.” 33  p Me mame wanewa me toyau munne bo aninin atanwa oya.

34  q Iyayapan kwaruwaya, “Nu Gwangwan yaug anotu me Keriso wakeigimpe yaibobot, meoya ge me anin wa, ‘Apan Usiwa me dog aitanit di?’ ‘Apan Usiwa me bira?’”

35  r Meve Iesu mu dirumne, “Eyawa me kum kusi da guniyap wakepe. Meoya aisiya, eyawa guniyap wakene, sisip den panepe. Apan me arampuna aiviwa me den yaug anone me ampa aivi. 36  s Wait eyawa guniyap wakenewa, eyawa me anotumat aya ye eyawa usitainaven atan oya.” Me gae wane onananewa, Iesu mu kwem guwave aine.

Ju Igiyawa Ande Anotumat Den Eme

37 Iesu dividivi undag irayauyau yangowo ane pawane, megara ande me gumbe anotumat den aya. 38  t Mame me propeta Aisaya gae meuma wanewa matattan oya,

“Ayapan, gae numawa bira anotumat ane,
sira bira gumbe Ayapan naniwa taibe ane?”
39 Mu oma den ane anotumat aya, kuiyawa Aisaya gae da aib wane,

40  u “Me wane mu yangowa boredne,
sira Me wane mu nonowa yaigiwaya,
meoya mu oma den ane yangowo yaupe,
ge oma den ane nonomagave yaug anope sira nonowa den tobiyape,
ge ne matai den warinamuntna.”
41  v Aisaya mame wanewa me Iesu eyawa yaug me oya wane.

42  w Megara namuyoiyoi danowo obiren mu me gumbe anotumat aya. Megara mu taibe den waya, kuiyawa Parisi igiyawa munan a aya. Mu matai sinagogu apa atatai impe dauwag amtan den anoeme. 43  x Kuiyawa mu imuwo iyayapan gumbo ayamat autan oya anoeme. Ayamat God gumbe atanwa me onan.

44 Meve Iesu kwaruwane, “Bira da anotumat ne gunap aiviwa, me ne nekut gunap anotumat den aivi, megara ne baraunedne onednawa gaibu me gumbe anotumat aivi. 45  y Bira da ne yaunegiviwa me apan da bira ne baraunedne onednawa me yavivi. 46 Ne piyu mame gumbe uwanawa me eyawa, me bira da ne gunap anotumat aigimpewa me sisip dana den wakeigimtan oya.

47  z Bira da gae neuma anope sira den ape ipewa, ne matai pui me den yuwantna. Kuiyawa ne piyu mame pui yutanwa oya den uwana, megara waita muntan oya piyu mame uwana. 48 Bira da ne topai negiviwa sira gae neuma den yumnasiviwa oya dividivi pui yuwatanwa me wakene. Gae me ne di wanawa me matai kum oieba kumiwa apa pui yuwampe. 49 Kuiyawa ne divi wanawa me ne gunap onan, megara Maman me baraunedne onednawa me divi watanit di sira anin toyau muntanit di wanewa gumbe ne veni. 50 Ne yaug anona me gwangwaneba wanewa me inaiinai yaibobot aug ompe. Meoya ne divi veniwa me Maman didnedne gumbe veni.”

Copyright information for `MTI