John 15

Yoma Greip Ge Naninaniwa

“Ne yoma greip natawa
15:1Yoma mame magawa wareme wain aivinemewa.
sira ne Maman me nau abnawa.
b Naniwa upeba me natawa den inamiviwa kesiape. Naniwa upeba me natawa inamiviwa me sivisip kwig waribiyape natawa obiren inampe. Ne wait gae guniyap wanawa gumbe ye wait muinyenne oraimina ayana. Ne gunap ande wakeigimiya, sira ne mina ye guniyap ande wakeigimpna. Naniwa mekut oma den ane natawa impe, me yoma greip gumbe waketanit di. Me mina ye ne gunap den wakeyawa ye oma den ane natawa iniya.

Ne yoma greip; ye naninaniwa. Apan ne gunap ande wakeigimpe ipewa, ne me danave wakeigimpna, me matai natawa obiren impe. Ne gunap den wakeyawa ye matai divi da den aya. c Da bira ne gunap ande den wakeigimpe ipewa, me naniwa mina aug epa aorepe toyaipe; naninani meiba tam iyam dana emepe igampe. Ye ne gunap ande wakeigimiya sira ne gae neumawa me ye guniyap ande wakeigimpe ipewa, nun divi da imuyep anoenewa nun waya, me matai yempe. d Ye natawa obiren inamiya, ye ne aigowanwa aya. Mame gumbe Maman eyawa aupe.

Maman ne gunap baigan anewa mina, ne ye guniyap baigan yeneni. Gare baigan neuma gumbe ande wakeigimiya. 10  e Ne gwangwan neuma gumbe ye wakeigimiya ipewa, ye baigan neuma danave wakeya, me gare di Maman gwangwan meuma amarag me baigan meuma danave wakeeni mina. 11 Ne dividivi mame diruina, kuiyawa me degadega neuma ye guniyap wakepe sira degadega yeuma matai kokavit atanwa oya. 12  f Ne baigan yenan anawa mina baigan garagara aya. Mame me Gwangwan neuma. 13  g Apan da me inaiinai meuma evebaviwa oya barautan, baigan kokawa da mame mina onan. 14  h Ye gwangwan neuma aya ipewa, ye ne owanaiwa. 15 Ne ye nau neuma ene igiyawa sira den watna, kuiyawa nau aivi abnawa me kokawa meuma aiviwa den yaug anone. Megara, ne ye watna owanaiwa, kuiyawa dividivi undag Maman gumbe anonawa wag diruina ye yaug anoene. 16 Ye ne den wagomiya negiyana, megara ne ye wagomiya yenna. Me ye aisiya sira natawa obiren inamigimtan oya, sira Maman dividivi undag ne ivunwa gumbe ye nun wayawa me matai yempe oya. 17  i Baigan garagara aya, mame ne gwangwan neumawa.

Piyu Mame Me Iesu Aigowawa Topai Muneme

18 Piyu mame topaiyempewa, me yaug anoya me namu ne topainedne. 19  j Ye piyu mame imui danewa aupawa, piyu mame ye guniyap baigan niempopo. Megara ye piyu mame meumawa onan. Ne ye piyu mame apa wagomiya yenna. Meoya piyu mame ye topaiyenne. 20  k Ne wana, ‘Nau aiviwa me kokawa onan, megara me ayapan meuma kokavitwa.’ Gae mame ne wanawa imug anoya. Mu ne edawai negiyawa, ye mina edawai yempe. 21 Mu ye mamaib amat aiyempe ne ivunwa oya, kuiyawa mu ne baraunedne onednawa den yaug anoya. 22 Ne den uwag mu gumbo den gae wapopowa, mu kukaeba muma da den wakene. Megara gare mame di mu kukaeba muma oya singui onan. 23  l Bira da ne topai negiviwa me Maman gaibu topayaivi. 24 Ne daneyap divi da me bira da den anewa den anawa ipawa, kukaeba muma onan. Megara gare mame ne ge Maman irayauyau numa yaveme, sira nu duwam gunup topai nuneme. 25  m Mame matadnewa me Gwangwan meuma danave gae divi tenewa me pawatan oya. Gae me mamaib wane, ‘Mu topai negiya, kuiyawa da onan.’

26  n Ne Amat Ayenigimtanwa Abnawa Maman gumbe barautna ompe. Me Guwawa Natawa me Maman gumbe ompewa. Me ompewa nenan taibe wag diruipe. 27 Ye ne gaibu amatog onnewa gumbe wakeete, meoya ye gaibu taibe wag dirumiya.

Copyright information for `MTI