John 20

Iesu Sira Inaig Yoine

Pura danave kum namuirenwa mumbevit apa, sisip ande wakeneve, Magdara vesin Meri dagup aine, sira an ankwin noive wakenewa watariyaya yaune. Meoya vesin me Saimon Pita ge aigowawa dawa me Iesu baigan gumbe anewa munan kintog on dirumne, “Mu Ayapan dagup gumbe aug amiya, sira nu den yaug anotu mu ampa me barauya.”

Meoya Pita ge aigowawa dawa dagup oya amatog amome. Duwam mu kintoeme, aigowawa dawa me kintog namu aig dagup uwane, Pita mina onan. Me apa kwanasig yaunewa, wape rinen yaune, megara me danave den unig aine. Meve Saimon Pita me amave oniviwa uwane, sira dagup dana unig aine. Wape iviwa rinen wakene yaune. Me yaune, wape rinen me Iesu kuiyave paniyawa me wape dawa me Iesu kwapiwa paniyawa gaibu onan. Mu ube ube wakeya, sira Iesu kuiyawa paniyawa me meib di wakene. Meve aigowawa da me dagup namu uwanewa mina danave unig aine. Me yaug anotumat ane. a Mu ande Baiboru gumbe den yaug anoya me Iesu bo igiyawa gumbo sira inaig yoitanwa oya wanewa.

Iesu Magdara Vesin Meri Gumbe Taibe Ane

10 Meve aigowawa taig gweyowon amiya. 11 Megara Meri dagup daieve ande yokeg it waivi. Me it waivinewa, me kwanasig dagup danawa yautan oya aivi. 12 Sira aneya duwam mu wape pupuyuwa eneg Iesu kwapiwa barauya arawa apa yan wakeya me yawamne. Dawa me kuiyawa apa sira dawa me amawa apa wakeya.

13 Mu me gumbe waya, “Vesin, divi oya ge it vege?” Me wane, “Mu Ayapan neuma aug amiya, ne den yaug anona me ampa barauya.” 14  b Me kumiwa apa, me tobiyag yaune Iesu me apa yokene, megara me den yaug anone me Iesu.

15 Me wane, “Vesin, divi oya ge it vege? Ge bira oya didimama ege?” Me anone me nau benawa amaraivi abnawa da, sira me wane, “Kokawa, ge me aug agawa ipewa, didnega ampa ge me barauwana, ne me autna.”

16 Iesu me gumbe wane, “Meri.” Me me gumbe tobiyag kwaruwane, “Rabonai!” (Natawa me toewanewan.)

17  c Iesu wane, “Ne den yum nega, kuiyawa ne Maman oya ande den taig wan anedna. Megara, ne tatanaiwa munan aiseg dirumiya, ‘Ne Maman ge ye Mamewa, sira God neumawa ge God yeumawa me gumbe taig angeni.’” 18 Magdara vesin Meri me aigowawa munan umum aug aine: “Ne Ayapan yauna!” Sira me mu dirumne me dividivi undag me gumbe wanewa.

Iesu Aigowawa Gumbo Taibe Ane

19 Pura me kum namuirenwa augoi aram muniwaivi kumiwa oiyat desiroma apa, aigowawa agoniyag wakeya, sira ankwin toboriya kuiyawa Ju igiyawa gumbo a aya. Me kumive Iesu uwag mu yapowo yokeg wane, “Yum ye guniyap.” 20  d Me gae mame onananeve, naniwa ge megiyawa toyau munne. Aigowawa Ayapan yauyawa mu degadega kokavit aya.

21 Iesu sira wane, “Yum ye guniyap. Maman ne baraunedne onednawa mina, ye ne teeni dauwag aisiya.” 22 Sira me mame wanewa, me mu gumbo nonewa gaup upimun sira wane, “Guwawa Iyakaisiyapama auya. 23  e Ye da bira kukaeba meuma anog yankweyawa ipewa, mu kukaeba muma Maman anog yankwepe; ye den anog yankweya ipewa, mu kukaeba muma Maman den anog yankwepe.”

Iesu Tomas Gumbe Taibe Ane

24 Tomas (veme Didimas), aigowawa 12 danave da, Iesu uwanewa kumive aigowawa upeba gaibu onan. 25 Meoya aigowawa upeba me gumbe waya, “Nu Ayapan yautune.” Megara mu gumbo wane, “Namu naniwa ikoko toyawa arawa oma ane yautna, sira naningriwa ikoko toya arawa oma ane entna, sira megiyawa mut yuyawa arawa naninwa oma ane entnawa, ne anotumat atna.”

26 Oiyat 8 onanane, me aigowawa sira gwe danave yokeya, Tomas mu gaibu. Ankwin toboriya, megara Iesu uwag yapowo yokeg wane, “Yum ye guniyap.” 27 Meve me Tomas gumbe wane, “Ge nanigriwa mapa baraug naninwa yawa. Nanigwa iveriya sira megiyanwa gumbe ena. Den pipangita, anotumat a.”

28 Tomas me gumbe wane, “Ayapan neuma sira God neuma!”

29  f Iesu me dine, “Ge anotumat ana, kuiyawa ge ne yaunegana. Iyayapan mu ne den yaunegiya megara anotumat ayawa mu waribiya mumpe.”

30 Iesu irakoniwa upeba obiren mu buka mame danave den tenewa aigowawa namuwo ane. 31  g Megara dividivi mame tenewa, ye Iesu me Keriso sira God Usiwa anotumat atan oya, anotumat gumbe ye inaiinai me iviwa gumbe autan oya.

Copyright information for `MTI