Jude 1

a Jud me Iesu Keriso nauwawa eniwa sira Jemus gwaneba, gigirum mame teeni, iyayapan mu Mamanwa God auwanewa sira baigan meuma muniviwa sira Iesu Keriso oya amaraiviwa munan.

Copyright information for `MTI