Luke 15

Mae Sip Kwawanewa Me Maibeyawa

Gare takesi tameme igiyawa ge kukaeba eme igiyawa undag Iesu gumbe gaiyawa anotan oya agoniyaya. a Megara Parisi igiyawa ge Gwangwan toewanewan igiyawa mu simura weme, “Apan mame me kukaeba emewa engaun aivi sira nakwai mu gaibu naivi.”

Meve Iesu maibe mame mu gumbo wane. b “Ye daneyap da bira sip 100 gaibu wakene, desirom da mu danowo kwawape ipewa, me 99 taibe yankwem sip kwawanewa yautan oya diupe? Sira me yaupewa, me degadegaepam me auke oieve barauk, aig gwe uwape. Meve me owowaiwa sira iyayapan meuma munan auwag agoniyape, mu gumbo wape, ‘Ne gaibu degadega ata. Ne sip neuma kwawanewa sira yauna.’ Ne diruitna. Ebu me desiroma, kukaeba abnawa desirom me nonemagawa biroriyape ipewa, kwimin apa degadega kokavit. Iyayapan oraivitwa 99 mu nonemagowa biroriyatan den anoemewa oya kwimin apa degadega wakene, megara degadega me mina onan.

An Magawa Waropiyanewa Me Maibeyawa

Vesin da anmaga siruva naninwanit gumbe wakene. Sira me desirom waropiyape ipewa, me dun oketpe, gwe eremui aiyape, didimama yaimoyai aiginkape yaupe, go onan? Me yaupewa, me owowaiwa sira iyayapan meuma munan auwag agoniyape mu gumbo wape, ‘Ne gaibu degadega ata. Ne anmaga neuma waropiyanawa sira yauna.’ 10 Ebu me desiroma, ne ye diruitna, kukaeba abnawa desirom nonemagawa biroriyape ipewa, God aneya namive degadega kokavit.”

Usiwa Me Inanadnewa Me Maibeyawa

11 Iesu gae meuma yunadne. “Apan da me usiwa duwam. 12 Gwaneba mamawa gumbe wane, ‘Maman, kwan geuma undag me gambenwa nega.’ Meoya me tawara meuma buwangave kepteg wanne.

13 Me ivi pungi den wane, gwaneba dividivi undag tam agoniyane at aramawa da aine. Sira me apa irobabai ane wakewake meuma kukaine, tawara meuma undag wakukamne onanane. 14 Namu me tawara meuma undag wakukamne onananewa, at me apa undag kait kokawa uwag onne. Me amatog danadawai aune. 15 Meoya me at me abnawa oya aine. Sira at abnawa me aug baraune nau aig bui meuma amaraivi. 16 Diwat me bui nemewa me napa danawa bimwapa oya me anog imututu ane. Megara bira da divi da den di wanne.

17 Me wakene imiwa sira taig onnewa, me wane, ‘Iyayapan obiren maman tamnewa nakwai obiren neme sira obiren ande mu gumbo wakeya, ne iyagon adnegivi, boatan eni. 18  c Ne maman oya sira taig anekna, me gumbe watna, “Maman, ne ge gungap sira kwimin gumbe inaiinai kukaeba ana. 19 Ne oraimina onan, meoya ne ge utugwa sira den wa. Aunega iyayapan nauwagwa emewa igiyawa mina da atna.” ’

20 Meve wan yoine sira mamawa oya aine. Megara me ebu taibe aramavit ande oniviwa, mamawa me yaune, danadawai koka menan aune. Me usiwa oya kintog aine, me nanive yum uwatone.

21 Usiwa me gumbe wane, ‘Maman, ne ge gungap sira kwimin gumbe inaiinai kukaeba ana. Ne oraimina onan, meoya ne ge utugwa sira den wa.’

22 Megara mamawa nau meuma eme igiyawa gumbo wane, ‘Tatevit! Wape yobutarenwa oraivitwa aug oneya, sira me enwaniya. Kwit nanigiriwa oya aug oneg enwaniya, sira sandoro tam oneg amawa enwaniya. 23 Mae burumakau apanbarawa kadnapama aug oneg toenguriya. Buyunaeba ag degadegaeba ata. 24  d Kuiyawa utunwa mame botone sira inaine. Me inanadne sira me yauna.’ Meoya mu amatog degadega aya.

25 Me emewa, tatawa me nau danave. Me gwe megiyave uwanewa, me inau bererin ge tare noiwa anone. 26 Meoya mamawa nauwawa eme igiyawa da menan auwane onne, sira me singui ane ye dimbae ene. 27 Me garawa wane, ‘Ge gwanek sira taig uwane, mamag burumakau apanbarawa kadnapam toengudne, kuiyawa me oraivit bainda di taig uwane.’

28 Tatawa danawa piriwane sira danave unig aitan oya topayane. Meoya mamawa dauwag aine sira me gumbe gae wak memeyamne. 29 Megara me mamawa gumbe garawa wane, ‘Yawa! Bairawan obiren mame onananewa ne genan nau eni. Sira ge gwangwan geumawa da den di topayana. Megara ne evenwainwa gaibu degadega atan oya, ge mae goot da den di negana. 30 Megara utugwa mame vesin gaibu nag vin gigin tawara geuma wakukamne, sira gwe taig uwanewa, ge burumakau apanbarawa kadnapam menan toengurana!’

31 Mamawa wane, ‘Ud neumawa, ge kum evedni ne gaibu wakeete, sira dividivi undag neumawa me geumawa. 32 Kuiyawa gwaneg mame me boane, megara sira inaine. Me inanadne, megara sira yautu. Meoya nu di buyunai ag degadega atanit di.’”

Copyright information for `MTI