a20:9Ais 5:1
b20:18Ais 8:14-15
e20:28Deu 25:5
f20:37Eks 3:6
g20:42-43Sam 110:1

Luke 20

Iesu Ano Yusiwa Meuma Oya Singui Waya

Kum da Iesu iyayapan temporu arawa apa toyau munivi, sira gae oraiwa opata waivi. Pirisi koukawa, Gwangwan toewanewan ge namuyoiyoi igiyawa gaibu agoniyaya sira amog Iesu gumbe uwaya. Mu waya, “Nu didnuna. Ano yusiwa divi gumbe mame ege? Bira ano yusiwa mame genne?”

Me garawa wane, “Ne mina ye singui da diruitna. Ne didnegiya. Jon babataito meuma me kwimin apa onne, go iyayapan gumbo onne?”

Mu mumbovit gae wageyau aya, sira waya, “Nu aib watawa ipewa, ‘Kwimin apa onne’, me matai singui aib wape, ‘Divi oya me gumbe anotumat den ene?’ Megara nu aib wata ipewa, ‘Iyayapan gumbo onne,’ iyayapan undag matai an gumbe gutnumpe, kuiyawa mu anotumat eme Jon me propeta di.”

Meoya mu garawa waya, “Nu den yaug anotu me ampa onne.”

Iesu wane, “Ne mina den diruitna divi ano yusiwa gumbe ne dividivi mame eni.”

Nau Igiyawa Maibeyawa

a Iesu iyayapan gae maibe mame amatog dirumne: “Apan da yoma greip vedne, sira nauwareme igiyawa upeba wane nau ape, sira me kum yobenut yankwem aine. 10 Maura kumiwa uwanewa me nau meuma aiviwa baraune onne nau wareme igiyawa gumbo, yoma greip kwerawa mu upeba wantan oya. Megara nau wareme igiyawa me toya sira yankweya naniwa ingui barauya aine. 11 Me menan nau aiviwa dawa sira baraune onne. Megara mu apan me sira toya, sira gwambe me gumbe ubmamepam aya, sira yankweya naniwa ingui taig aine. 12 Me sira duwamdesiyawa baraune onne, sira meib tog aoreya.

13 Meve greip nauwawa kuiya abnawa wane, ‘Ne anin atna? Ne ud neuma me gumbe baigan eniwa barautna aipe. Anten mu matai me gumbe ebnotu wampe!’

14 Megara nau wareme igiyawa me yauya gae garawa waya, ‘Mame me kwan autan usirenwa, me toengutta, sira dividivi meuma undag me numawa ape.’ 15 Meve mu greip nauwawa daieve yumeg aug amiya sira me toya boane. Greip nauwawa kuiya abnawa matai mu gumbo anin ape? 16 Me matai taig uwape sira mu nau wareme igiyawa gutpe boriruwape sira greip nauwawa igiyawa upeba mumpe.” Iyayapan mame anoyawa, mu waya, “Mame matai meib den di ape!”

17 Iesu mu temtemtem yawam singui munne, “Mame tenewa me natawa divi:

‘An me gwe sisi igiyawa topayayawa
me an natawa oraivitwa me visidonawa apa teyawa ane.’
18  b Da bira an mame gerave aikpewa me dumetpe musimusi ape. Sira an mame me apan da egaven aikpewa me toengutpe musimusi ape.”

19 Gwangwan toewanewan igiyawa ge pirisi koukawa Iesu tatevit yumtan oya ebu yobatan oya waya, kuiyawa mu yaug anoya me maibe mu gumbo wane. Megara mu iyayapan munan a aya.

Siisa
20:20Me Romu ayapaneba.
Gumbe Takesi Tetanwa

20  d Me gumbe mu kaipat yaimoyai eme. Mu karap igiyawa waen kwimiya amiya, mu natawa eme mina ugauga eme. Mu anog ieme Iesu gae da gwambe wapewa, me gumbe mu yum aug ampe amaraivi abnawa yusiwa ge ano yusipam gumbe. 21 Meoya karap igiyawa me singui aya, “Toewanewan, nu yaug anotu ge gae vegewa toyautoyau egewa me natawa gumbe. Sira ge den iyayapan gumbo yan umege, megara God ebuwawa gumbe toyautoyau ege gae natawa anin wanewa gumbe. 22 Nu Siisa gumbe takesi garawa ata me bainda go onan?”

23 Iesu ugauga muma gumbe yawamne, mu gumbo wane, 24 “Anmaga denari toyau negiya yautna. Bira ginangawa ge iviwa egave wakene?”

25 Mu garawa waya, “Siisa ginangawa.” Sira mu gumbo wane, “Meve Siisa meuma me Siisa waniya, sira God meuma me God waniya.”

26 Iyayapan obiren yangowo mu oma den ane Iesu gae meuma aupe. Sira me garawa wanewa mu anog arag teya sira mu nouwa iyagisia.

Sira Inaig Yoinewa Ge Memgebip

27 Sadusi igiyawa veme, bo gumbe sira den inaig yoig wanekpe. Mu upeba singui muma aug omog Iesu gumbe uwaya. 28  e Mu waya, “Toewanewan, Mosisi nunan oya aib tene. ‘Apan da tatawa me vesin aune botone usiwa da onan ipewa, gwaneba me kwapura aupe tatawa oya ud tepe yave atanit di.’ 29 Sira tatagwanepam 7 wakeya. Tatawa namuwa vesin aug me boane, ud onan boane. 30 Me duwameba mina meib. 31 Sira duwamdesiyawa kwapura me aune. Ebu me desiroma naningambenit gamben duwameba yaveg boane sira ud onan di. 32 Oieba vesin mina boane. 33 Gare, sira mu yoipewa kumiwa apa, vesin me apan undag 7 danave bira biviwa ape, kuiyawa mu undag vesin me auya?”

34 Iesu garawa mu gumbo wane, “Iyayapan kum mame garewa apan vesin aupe sira vesin apan aupe. 35 Megara iyayapan oraivitwa mu piyu mataiwa aupe, mu bo gumbe sira yoipe. Mu apan vesin den aupe, vesin apan den aupe. 36 Mu oma den ane sira bo ape, kuiyawa mu aneya mina ape. Mu God usitainawa, mu bo gumbe sira inaig yoig usitainawa ape. 37  f Bo igiyawa sira yoig inaipewa, me gumbe Mosisi mundana apa taibe di yaug anone. Me Ayapan aib auwane, ‘Ebraam God meuma, Aisak God meuma ge Jekob God meuma.’ 38 Me bo igiyawa God muma onan, megara me kaninga wakeemewa God muma. Kuiyawa iyayapan undag God gumbe inaig wakeya.”

39 Gwangwan toewanewan upeba garawa waya, “Toewanewan, bainda di wana!” 40 Me ivi, bira da Iesu gumbe singui da watan den anone.

Keriso Me Bira Usiwa

41 Meve Iesu mu gumbo wane, “Mu aninin Keriso me Devid usiwa waya?

42  g Buka Sam danave Devid membo wane:

‘Ayapan me Ayapan neuma gumbe wane:
“Nanin yutanwa apa wakeigima,
ivi ne anavi geuma amagwa ankwatave tetna em nategewa ape.” ’
44 Meoya Devid me gumbe ‘Ayapan’ wanewa, aninin me Devid usiven ape?”

45 Iyayapan undag anoemewa, Iesu aigowawa gumbo wane, 46 “Gwangwan toewanewan igiyawa gumbo yaukape. Mu imuwo wape muma yobu tam a gigeme, sira mu imuwo baigan en gaun gumbe gwiruwaremewa arawa apa autan anoeme, sira mu imuwo sinagogu danave at oraiwa apa waketan anoeme, sira buyunai nemewa ayamat arawa waketan anoeme. 47 Mu kwapura gweyowa dividivi undag naboreme, sira iyayapan yawampe oya nun yobutaren wape. Iyayapan meiba me matai ibnawa kokavit mumpe.”

Copyright information for `MTI