Mark 8

Iesu Iyayapan 4,000 Nakwai Utamne

a Kum me apa iyayapan obiren sira agoniyaya, go mu gumbo nakwai onan. Iesu aigowawa munan auwane onamiya. Me mu gumbo wane, “Ne iyayapan mame oya danadawai aueni. Mu ne gunap wakeya kum duwamdesi wait onanane, go mu gumbo nakwai onan. Ne mu tetna iyagon gwe ampe ipewa, mu ebu taibe matai yangowa viyape uyug aikpe, kuiyawa mu upeba aramavit onamiya.”

Me aigowawa garawa waya, “Mapa gina inguiwa arawa. Ampa nu bredi tamta iyayapan undag mame nape oma ape?”

Iesu singui munne, “Ye guniyap bredi anintom?” mu garawa waya, “Me 7.”

Me iyayapan obiren dirumne piyu gerave yan wakeya. Me bredi 7 tamnewa engaun wanne. Me wasig munne iyayapan namuwo tepe. Mu meib di aya. Mu gwambui kusikusi upeba mina gaibu. Me me oya gaun wag aigo meuma dirumne keb ag mumpe. Iyayapan naya oma ane. Ivi aigowawa mu musimusiwa wakeyawa tamiyawa pot 7 enamiya noidauwaya. Iyayapan 4,000 mina wakeya. Meve Iesu tene amiya.

10 Me wa dana aigowawa gaibu unig aig at Darumanuta oya amiya.

11 Parisi igiyawa uwaya mu amatog Iesu singui aya. Me gumbe ageyau atan oya irakoniwa kwiminau toyaumuntan oya nun waya. 12  b Iesu anogugut ane wane, “Divi oya iyayapan mame garewa mu irakoniwa oya nun veme? Ne natawa diruitna. Irawa da mu gumbo den mumpe.” 13 Meve me mu yankwemne. Me taig wa danave unigne sira visi gambenwa oya togomiyane.

Parisi Igiyawa Iist Mumawa Ge Erod Iist Meumawa

14 Aigowawa bredi aug onantanwa oya imuwa atataine, megara bredi en desirom di wa danave wakene. 15  c Iesu mu gumbo gwangwan wane, “Yaukapa. Parisi iist muma ge Erod iist meuma gumbo yaukapa.”

16 Mu gae garawa ano ag waya, “Me kuiyawa nu bredi gunup onan.” 17  d Garawano muma Iesu yaug anog singui dirumne, “Divi oya bredi den auyana oya gae vene? Ye ande den di yauyana den di yaug anoyana? Ye nonemagewa yaigiwane? 18 Ye yangewa gaibu, go oma den ane yauya, ye naunewa gaibu, go oma den ane anoya? Sira ye den imugiya? 19  e Ne iyayapan 5,000 oya bredi 5 kesanawa, musimusiwa pot noidauwayawa anintom ye tamiyana?” Mu garawa waya, “12.”

20 “Sira iyayapan 4,000 oya bredi 7 kesanawa, musimusiwa pot noidauwayawa anintom ye tamiyana?” Mu garawa waya, “7.”

21 Me mu gumbo wane, “Ye ande den yaug anoyana?”

Iesu At Betuseida Apa Yanga Bored Apan Warinamne

22 Mu at Betuseida uwayawa, iyayapan upeba yanga bored apan aug onamiya. Iesu me kwapiwa yumtan oya nun gumbe waya. 23 Me yanga bored apan nanive aune sira aug at gwe yankweg dauwag amiya. Apan yangave me gwitup emne sira naniwa me gumbe baraune Iesu singui ane, “Ge divi da yavege?”

24 Me meram wane, “Ne iyayapan yawameni. Mu yoma mina a gigeme.”

25 Sira Iesu naniwa duwam apan yangawa duwam tene. Meve me yangawa watabne, me yangawa oraimina ane, sira me dividivi undag yaune esine. 26 Iesu me baraune gwe aine, wane, “Gwetoimu danave den unig aga.”

Pita Taibe Wane Iesu Me Keriso

27 Iesu ge aigowawa at gwe Sesaria Piripi apa amiya. Ebu taibe me singui munne, “Iyayapan veme ne bira?”

28  f Mu garawa waya, “Upeba me Babataito abnawa Jon veme, upeba Eraija veme, sira upeba propeta da veme.”

29  g Iesu singui wane, “Megara ye anin? Ye vene ne bira?” Pita gara wane, “Ge Keriso.”

30  h Iesu mu gwangwan dirumne nenan oya bira da den diya.

Iesu Bo Meuma Oya Namiven Wane

31 Me meve amatog toyau munne. Apan Usiwa
8:31Me Iesu Keriso.
dividvi obiren oya edawai aupe sira namuyoiyoi igiyawa ge pirisi koukawa ge Gwangwan toewanewan igiyawa mu me di topayape, sira me tope boape kum duwamdesiyawa sira inaig yoipe.
32 Mame oya me taibe di wane. Pita me Iesu megiyave baraug amatog yaigipam dig wane.

33 Megara Iesu tobiyag aigo meumawa yangut yawamne Pita gumbe gae yaigipam dig wane, “Seitan, daienap uwag aga! Ge God dividivi meuma den anoege, iyayapan dividivi muma anoege.”

34  j Meve Iesu iyayapan ge aigo meuma auwanewa mu onamiya. Me wane: “Da bira imive ne amanap ontan ape ipewa, me membo di topayape korosi meuma di wan aupe meve ne amanap ompe. 35 Kuiyawa da bira imive inaiinai meuma waita wantan apewa me waropiyape, go da bira inaiinai meuma nenan oya ge gae oraiwa oya waropiyapewa me waita wampe. 36 Apan me piyu mame undag aupe, go guwawa meuma waropiyapewa oraiwa meuma aninin? 37 Apan me guwawa meuma sira autan oya me divi da garawa wampe? 38  k Uinan taraki ge kukaeba eme kum mame gare danave, da bira nenan ge gae neumawa oya ubmam apewa, Mamawa eyawa meuma danave Apan Usiwa me aneya iyakaisi gaibu uwapewa kumiwa apa me apan asime gumbe ubmam ape.”

Copyright information for `MTI