Matthew 16

Irawa Yautan Oya Singui Aya

a  Parisi igiyawa ge Sadusi igiyawa Iesu gumbe uwaya. Iesu gumbe ageyau atan oya irakoniwa kwiminau toyaumuntan oya nun waya.

Me gara wane, At augoi uwag ompewa, ye waya, Me kum oraimina ape, kuiyawa kwimin me gug itpe, sira mumbevit ye waya, Gare mame nin okup ape, kuiyawa kwimin gug idne irikup tobodne. Kwimin yauyawa kwimin aninin tobiyak atanwa ye yaug anoyana, megara divi oya ye oma den ane yaug anoyana kum irawa me aninin. b  Kukaeba ge uinantaraki kumiwa igiyawa irakoniwa oya nun veme! Megara Jona irakoniwa meuma mekut mumpe, dawa onan. Iesu meve mu yan kwem aine.

Parisi Igiyawa Ge Sadusi Igiyawa Iist
16:5Me parawa gaibu bidwak eme parawa koka aiviwa.
Mumawa

Mu awau visi gambenwa dauwayawa, aigowawa bredi botan imuwa atataine. d  Iesu mu dirumne, Yaukapa. Parisi igiyawa iist muma ge Sadusi igiyawa iist muma gumbo yaukapa.

Mu mumbovit gae garawa ano aya sira waya, Kuiyawa me nu bredi da den tam onantu.

Iesu gae muma yaug anog singui munne, Ye anotumat kusi igiyawa, divi oya ye yembovit gae gara wano ene bredi den botan oya? e  Ye ande den di yaug anoene? Imuiwa atataine? Iyayapan 5,000 oya bredi naningambenit munna naya, pot anintom mina ye agoniyayana, me imuiwa atataine? 10  f  Sira, iyayapan 4,000 oya bredi 7 munna naya, pot anintom mina ye agoniyayana? 11 Ye ande den di yaug anoene ne bredi oya den diruieni? Megara Parisi ge Sadusi igiyawa iist muma mu yaukape. 12 Meve mu yaug anoya me mu dirum wanewa me bredi iist gumbe onan, megara Parisi igiyawa ge Sadusi igiyawa toyau toyau muma gumbe wane.

Pita Taibe Wane Iesu Me Keriso

13 Iesu at Sesariya Piripi ainewa, me aigowawa singui munne, Iyayapan mu Apan Usiwa bira veme?

14  g  Mu garawa waya, Upeba me Babataito abnawa Jon veme, upeba Eraija veme, sira upeba Jeremaiya go propeta da veme.

15 Me mu singui munne, Ye aninin vene ne bira?

16  h  Saimon Pita gara wane, Ge Keriso, God Usiwa wakeiviwa.

17  i  Iesu garawa wane, Jona usiwa Saimon. God waribiya genne. Kuiyawa mame apan da den toyau genne, Maman kwiminau wakenewa me toyau genne. 18  j  Sira ne dirukna. Ge Pita. Ne an koka mame egave siosi neuma sitna. Ades ankwin meuma me den painau tuyaupe. 19  k  Ne kwimin toimuwawa kii
16:19Me ankwin tobot watapemewa.
meumawa gentna. Divi da ge piyuwau tuwawa, kwimin danave tupe, sira divi da ge piyuwau vetawa, kwimin danave vetpe.
20 Meve me aigowawa gwangwan dirumne, Bira da den waya ne Keriso.

Iesu Bo Meuma Oya Namiven Wane

21 Me kumiwa apa onne, Iesu amatog aigo meuma wak dirumivi. Me at Jerusarem matai aitanit di, namuyoiyoi igiyawa, pirisi koukawa ge Gwangwan toewanewan igiyawa gumbo dividivi obiren danadawai autanit di, sira me tope boipe kum duwamdesiyawa sira inaipe.

22 Pita me Iesu megiyave baraug amatog yaigipam dig wane, Onan di, Ayapan! Mame ge gungap den di matatpe.

23 Iesu tobiyak Pita dine, Seitan, daienap aga. Ge ebu neuma borege. Ge God dividivi anoano meuma den anoege, iyayapan dividivi anoano muma anoege.

24  m  Meve Iesu aigo meuma dirumne, Da bira imive ne amanap ontan ape ipewa, me membo di topayape korosi meuma di wan aupe meve ne amanap ompe. 25  n  Kuiyawa bira da inaiinai meumawa amaratan anopewa, matai me waropiyape, go bira da inaiinai meuma nenan waropiyapewa matai me yaug aupe. 26  o  Apan me piyu mame undag aupe, go guwawa meuma waropiyapewa oraiwa meuma aninin? Apan me guwawa meuma sira autan oya me divi da garawa wampe? 27  p  Kuiyawa Apan Usiwa
16:27)Me Iesu Keriso.
me Mamawa eyawa danave aneya gaibu aig onektaneni, me apa apan desirom desirom wait aninin anewa gumbe garawa wantna.
28 Ne natawa diruitna. Mapa yokeyawa yapowo upeba mu Apan Usiwa me toimuwawa meuma gaibu oniviwa yaupe, ivi mu boriruwape.

Copyright information for `MTI