Matthew 20

Greip
20:1Greip me wain waremewa.
Nauwawa Eme Igiyawa Maibeyawa

Kwimin toimuwawa me mamaib. Piyu abnawa mumbevit iyayapan upeba bope greip nauwawa meuma wattan oya dauwag aine. Me ung wane garawa muma kum desirom desirom anmaga 1 denari
20:2Me kum desiroi nau apewa garawa 1 denari aupe.
mumpe, meve me greip nau meuma danave tene amiya.

Kum koniwa 9 mina
20:3Isuraeru kum muma namuwa gumbe me kum koniwa duwamdesiyawa.
avinewa, me dauwag aine iyayapan upeba gwiruwaremewa arawa danave ui onan yokeg gigemewa yawamne.
Me mu dirumne, Ye gaibu aisiya greip nau neuma danave nau aya, sira ne garawa yeuma noi omavit yentna. Mu amiya. Me sira dauwag aine kum koniwa 12 mina sira kum koniwa 3 mina meib sira gina desiroma ane. Kum koniwa 5 mina me dauwag aine iyayapan upeba ui onan yoiyag gigeme yawamne. Me singui munne, Ye divi oya kum undag mapa ui onan yoiyag gigene, kum aigivi?

Kuiyawa bira da nu den tamanne, mu garawa waya. Me mu dirumwane, Ye gaibu aisiya greip nau neuma danave nau aya.

d  At augoi uwag onnewa, greip nauwawa abnawa nau meuma ankwatavewa dine, Nau igiyawa diruma onampe garawa muma bope, namuiren ivi bone igiyawa tampe sira namu bone igiyawa ivi tampe.

Kum koniwa 5 mina bone igiyawa uwag anmaga noi omavit garawa 1 denari muma auya. 10 Nau igiyawa namu bonewa uwayawa, mu anoya garawa muma kokavit aupe. Megara mu desirom desirom garawa muma noi omavit boya. 11 Mu garawa muma auyawa, mu amatog piyu abnawa gumbe diguraguraya. 12 Mu waya, Apan mame ivi bonewa mu kum koniwa desirom mekut nau aya. Nu kum gare kum amiwa danave nau kokavit atu, megara ge no iomavit mu gaibu garawa nunana.

13 Megara mu da desirom gumbe me garawa wane, Enda, ne ge gungap anokukam den ana. Ge 1 denari gumbe nau atan oya ge ung wana, go onan? 14 Garawa geuma aug aga. Ne apan ivi bonawa garawa muma gina desirom ge gennawa mina muntan eni. 15 Ne natawa eni dividivi neumawa gumbe anin aten. Megara ye gigirene, kuiyawa ne keb abnawa?

16  e  Meoya ivi me namu yoipe sira namu me ivi yoipe.

Iesu Bo Meuma Oya Sira Wane

17 Gare Iesu Jerusarem dog ainewa, me aigowawa 12 tamne megiyave teg mu dirumne, 18  f  Nu at Jerusarem angete, sira Apan Usiwa
20:18Me Iesu Keriso.
matai pirisi koukawa ge Gwangwan toewanewan igiyawa gumbo anavi ape. Mu me bo atan oya dima yug baraupe,
19 sira aug Ju onan igiyawa gumbo baraupe, iyagau ape, murap gumbe tope meve yoma korosi gumbe tope boape. Kum duwamdesi danave me inaig sira yoig uwape.

Jebedi Usitainawa Inowa Nun Meuma

20 Meve Jebedi usitainawa inawa usitanawa gaibu Iesu gumbe uwaya, sira koniwa yug me oraiwa oya singui ane.

21  h  Ge divi oya anoege? Iesu singui ane. Vesin me wane, Agi didnega. Utunwa duwam mame toimu geuma danave dawa nanigwa yutanwa apa sira dawa nanigwa ketaiwa apa wakepe.

22  i  Ye singui yeumawa ye den yaug anoyana, Iesu mu dirum wane. Ne ap mame yoi natnawa ye oma ane naya? Nu oma ane nata, mu garawa waya.

23 Iesu mu dirum wane, Ye oma ane ap neuma gumbe yoi naya, megara naninwa yutan go ketai apa wakepewa me ne agi den diruitna. Ne Maman gumbe at mame me iyayapan munan waribiyane.

24 Aigowawa 10 gae mame anoyawa, mu tatagwane duwam gumbo diguragut aya. 25  j  Iesu undag agoniyag munan auwane sira dirumne, Ye yaug anoyana Ju onan igiyawa yusiwa muma iyayapan gumbo kokavit eme, sira namuyoiyoi igiyawa mu yutuwa painauvit iyayapan gumbo eme. 26  k  Megara ye gaibu onan. Ye bira da ye guniyap kokawa atan anoyawa me iyayapan ankwatowo nau aya, 27 sira bira da namuyoiyoi atan oya anoiviwa, me nau geuma ankwatave aiviwa atanit di. 28  l  Apan Usiwa iyayapan nau meuma atan oya den aig onne, megara me iyayapan munan nau atan oya sira inaiinai meuma wampe iyayapan obiren kukaeba muma oya garawa atan oya aig onne.

Iesu Apan Duwam Yango Bored Musiawa Warinamunne

29 Iesu ge aigowawa at Jeriko kweg amomewa, iyayapan obiren amave amiya. 30 Apan yanga bored duwam ebu megiyave yan wakeeme, sira mu anoya Iesu uwag aivi, mu auwaya, Ayapan, Devid Usiwa, ano nunigima!

31 Iyayapan obiren gae yankwetan dirumwaya, megara mu kwat kokavit gerave gerave waya, Ayapan, Devid Usiwa, ano nunigima!

32 Iesu tumag yoig munan auwane. Ye nenan divi oya anoene yenan divi atna? me singui munne.

33 Ayapan, mu garawa waya, Nu yan gut atan anoete.

34 Iesu mu gumbo danadawai aune sira yangowa yumne. Tatevit mu yangowa oraimina aya sira me amave amiya.

Copyright information for `MTI