b23:5Eks 13:9; Nam 15:38-39; Deu 6:8; Mat 6:1
f23:12Job 22:29; Pro 29:23; Ruk 14:11; 18:14
j23:22Ais 66:1; Mat 5:34
k23:23Rvt 27:30; Mik 6:8
r23:35Gen 4:8; 2Kr 24:20-21
s23:381Ki 9:7-8; Jer 22:5
t23:39Sam 118:26

Matthew 23

Kukaeba 7

Meve Iesu iyayapan ge aigowawa dirumwane: Gwangwan toewanewan igiyawa ge Parisi igiyawa Mosisi seya meuma gumbe wakeya. a  Meoya ye ebnotu muniya, sira mu ye diruyempewa dividivi undag aya. Megara mu emewa ye den aya, kuiyawa mu opata emewa den ageyau aya. Mu tawara ibnapam tuvek sira iyayapan oiewo teeme, megara mu mumbovit nanuwo desirom da den aug baraupe mu den ipunatan anoeme.

b  Mu dividivi emewa me iyayapan yawamtan oya. Mu Baiboru gigirumawa teg tameg enatanwa bokesiyawa pepetu ape, sira mu wape ginawa muma dararogu yobuyobu dumeme; mu buyunai nemewa ayamat arawa waketan anoeme, sira sinagogu danave seya painauwa waketan anoeme, mu gwiruwaremewa arawa apa iyayapan gumbo baigan autan anoeme, sira iyayapan mu Rabai
23:7)Me toewanewan.
wape mu anoeme.

Megara iyayapan gumbo ye Rabai
23:8)Me toyau toyau abnawa.
den waya, kuiyawa ye Kokawa yeuma desirom mekut sira ye undag tatawaiwa.
Sira bira da piyu egave Maman den wape, kuiyawa ye Mameiwa me desirom me kwimin danave wakenewa. 10 Iyayapan gumbo Toewanewan den waigimiya, kuiyawa ye toewanewan yeuma me desirom, me Keriso. 11  e  Ye guniyap kokavitwa me nau yeuma aivi abnawa. 12  f  Kuiyawa bira da membovit me kokawa atan anopewa me iviwa yan aug aikpe, sira bira da membovit mokona apewa me kokawa ape.

13 Ye ano kukaeba guniyap! Gwangwan toewanewan igiyawa ge Parisi igiyawa, ye ugauga enewa! Ye kwimin toimuwawa iyayapan ginongowa toborene. Ye yembovit den unigiya, sira ye tobod muniya iyayapan mu uniktan oya ageyau emewa. 14 [Ye kukaeba, ye Gwangwan toewanewan igiyawa ge Parisi igiyawa, ye ugauga enewa! Ye kwapura gweyowo gumbo dividivi undag naborene, sira iyayapan yau yemtan oya nun yobutatae vene. Meoya ye matai ibnawa kokavit auya.]
23:14)Namu tenewa da danaveV14 mame den wakene.


15 Ye ano kukaeba guniyap! Toewanewan igiyawa ge Parisi igiyawa, ye ugauga enewa! Ye anotumat tobiroriyanewa desirom da autan oya at undag sira poeman undag aisene, sira apan desirom auyanawa, ye ene apan mame geena
23:15)Me gae Griik. Natawa at kukaeba. Anotumat onan igiyawa matai bo gumbe ivi uniktan arawa.
usiwa mina, apan mame kukaeba meuma egave sira aivine, ye me mina onan.

16  i  Ye ano kukaeba guniyap! Yango boredmusiawa amat muma igiyawa! Ye wayana, Apan da temporu gumbe agi wapewa, me natawa onan; megara apan da temporu gooru meuma gumbe agi wapewa, me gumbe tupe agi meuma atanit di. 17 Ye nokonoko igiyawa yange boredmusia! Me kokawa ambuwa, gooru go temporu me gooru iyakaisi apewa? 18 Ye sira wayana, Bira da iyakaisi kem meuma gumbe agi wapewa, natawa onan; megara bira da me egave puyo gumbe agi wapewa, me agi meuma tupe. 19 Ye yangewa boredmusia igiyawa! Me ambuwa natawa koka, puyo go iyakaisi kem meuma me puyo iyakaisi apewa? 20 Meoya, bira da me iyakaisi kem meuma gumbe agi wapewa me me gumbe sira me egave dividivi undag gumbe agi wape. 21 Sira bira da temporu gumbe agi wapewa me gumbe sira me danave wakenewa gumbe agi wape. 22  j  Sira bira da me kwimin gumbe agi wapewa, me God seya meuma gumbe sira me egave wakenewa gumbe agi wape.

23  k  Ye ano kukaeba guniyap! Gwangwan toewanewan igiyawa ge Parisi igiyawa, ye ugauga enewa! Ye mint, diru, ge kumin
23:23)Mame nakwai gaibu tumpe tayawatan.
undag naninwanit danave kebag desirom God gumbe puyo wanene. Megara ye Gwangwan kokawa obiren oraiwa, ano wanigimtan ge anotumat emewa mu ye topaiene. Ye gae iviwa oraiwa, ano wanigimtan ge anotumat emewa ageyau atanit di, megara gae namuwa gaibu anoigimiya.
24 Ye yangewa boredmusiawa toyaumuneme igiyawa! Ye yoi kondowin siya musimusi dauwag ampe megara mae kameru ipatpe.

25  m  Ye ano kukaeba guniyap! Gwangwan toewanewan igiyawa ge Parisi igiyawa, ye ugauga enewa! Ye ap ge en daiewa muinene, megara danavewa miyot umamne, dividivi tamtanwa ge mukut mukut noidauwane. 26 Parisi igiyawa yangewa boredne! Namu ap ge en danawa muin waribiyaya, sira meve matai daiewa gaibu oraimina ape.

27  n  Ye ano kukaeba guniyap! Gwangwan toewanewan igiyawa ge Parisi igiyawa! Ye ugauga enewa! Ye yanpot puipuyu wariya mina, daiewa yautanwa oraimina, megara danave iyayapan boriruawayawa marednawa ge miyotawa undag noidauwane. 28  o  Ebu desiroma, daieve gumbe iyayapan yangowo ye oraimina, megara ye daneyap ugauga enewa ge ano gwambe enewa noidauwane.

29 Ye ano kukaeba guniyap! Gwangwan toewanewan igiyawa ge Parisi igiyawa, ye ugauga enewa! Ye yanpot siya propeta munan, sira oraiwa igiyawa irayauyau muma ben wariyana. 30 Sira ye wayana, Nu upanaiwa kumiwa apa wakeponowa, nu mu gaibu den apono propeta di muma aignewa. 31  p  Sira ye yembovit vene, ye iyayapan mu propeta kaninga guriyawa usitainawa. 32 Ye isimureaiwa kukaeba amatog aya onan den ane, ye aigimiya me onanape!

33  q  Ye mokare! Ye mokare kukaeba usitainawa! Ye geena aisetan wapewa aninin megiyave uwag aisiya. 34 Meoya ne propeta ge ano kokawa igiyawa ge Gwangwan toewanewan igiyawa yenan teeni omome. Upeba ye matai guriya sira yoma korosi gumbe guriya boriruwape; upeba ye matai sinagogu yeuma danave murap gumbe guriya sira gwetoimu dauwag dauwa aigimpe gut atatai imiya watkukamuniya. 35  r  Me gumbe oraimumu igiyawa undag piyu egave diyowa aignewa guniyap uwape. Aber oraiwa diyawa gumbe onne Berekaiya usiwa Jakaraya diyawa gumbe onne. Me Berekaiya usiwa Jakaraya ye temporu sira iyakaisi kem meuma yapave toen guriya boine. 36 Ne natawa diruieni. Undak mame matai kum garewa igiyawa gumbo uwape.

37 A, Jerusarem Jerusarem. Ye propeta guriyana sira yenan tena onamiyawa an gumbe guriyana. Kum koniwa anintom mina ne utuntainanwa yenan anog agoniyag tena. Kumkum inawa usitainawa agoniyag maviwa ankwatave tepewa mina, megara ye den anoene. 38  s  Yauya, gwe yeuma matai yan kwepe iyayapan onan mina. 39  t  Kuiyawa ne diruitna. Ye sira den yaunegiya, meve ye waya, Apan me Ayapan iviwa gumbe uwapewa waribiyape.

Copyright information for `MTI