Matthew 4

Seitan Me Iesu Amaorot Ag Yaune

a  Meve Seitan Iesu amaorot atan oya, Guwawa Iesu dine, meve Iesu at inguiwa arawa danave aine. b  Aram 40 ge oiyat 40 danave me nakwai den nane, sira me iyagon adne. Amaorot abnawa uwag me digwane, Ge God Usiwa ipewa, an mame diya tobiyape bredi ape.

c  Iesu gara wane, Me tene: Iyayapan bredi mekut gumbe den vinigimpe, megara gae undag me God noive uwanewa.

Meve Seitan at koka iyakaisi me aug aine, sira me dine temporu dewam opampa anewa egave yoine. d  Me wane, Ge God Usiwa ipewa, gembovit pisag aiga. Kuiyawa me tene: Me matai aneya dirumpe ge genan, sira ge amagwa an gumbe den tope mu nanuwo wan augempe.

e  Iesu gara wane, Me gaibu tene: Ayapan God geuma den ayag yauya.

Sira Seitan me aug tui kokawa dog aine, sira me toimu koka undag ge dividivi mumawa oraimumuwa toewanne. Me wane, Ge nenan kwanagapoe ag nenan waragatan awa, ne mame undag gentna.

10  f  Iesu me digwane, Seitan, gunap asipa aga! Kuiyawa me aib tene: Ayapan God geuma waiya, sira me mekut nau meuma a.

11 Meve Seitan me kweg aine, sira aneya uwag menan nau wariya.

Iesu Opata Amatone

12  g  Iesu Jon nog danave barauya anonewa, me at Gariri taig aine. 13 At Nasaret kweg aine, me at Kapenaum aig vinne. At asime me awau megiyave wakene, sira me at Jeburun ge Naptari danave. 14 Me propeta Aisaya gumbe wanewa natawa uwane.

15  h  At Jeburun ge at Naptari, ebu me awau gumbe, sira me yoi Jodan visi gambenwa apa,
at Gariri me Ju onan igiyawa mumawa
16 iyayapan sisip danave wakeemewa eyawa koka mu yauya,
bo gugup arawa danave wakeeme igiyawa egowo eyawa dauwane.
17  i  Me kumiwa apa Iesu opata amatog wane, Nonemagewa biroriyaya, kuiyawa God toimuwawa me koni aivi.

Iesu Aigowawa Namuirenwa Munan Auwane

18 Iesu poeman Gariri megiyave aivinewa, me tatagwani duwam yawamne, Saimon me Pita vemewa ge gwaneba Andru. Mu poeman danave uwariri aoreme, kuiyawa mu gwambui upeme igiyawa. 19 Iesu dirumne, Amanap oneya, wag toyau yentna, ye iyayapan upeme igiyawa aya. 20 Tatevit uwariri muma yankweg me amave amiya.

21 At asime amomewa me upeba tatagwani duwam yawamne, Jebedi usiwa Jemus ge gwaneba Jon. Mu wa danave mamowa Jebedi gaibu. Mu uwariri muma tamibarip eme. Iesu munan auwane, 22 sira mu tatevit wa ge mamowa yankwem me amave amiya.

Iesu Yuwat Igiyawa Warinamunne

23  j  Iesu at Gariri danave at undag aine, sinagogu muma danave toyau munivi. Me God toimuwawa gae oraiwa meuma oya waivi, sira iyayapan yapowo yuwat kusiwa yuwat kokawa gina ubeube undag warinamunne. 24  k  At Siria undag gae meuma wateteyam aine anoya, sira iyayapan menan yuwat gina ubeube igiyawa undag bog onamiya. Mu dawai kokavit anoemewa, airapu kukaeba danowo unigemewa, warago ayawa, amo nanu gegeraimusiawa, mu gaibu warinamunne. 25  l  Iyayapan obiren mu at Gariri ge Dekaporis, Jerusarem, Judia, ge at Jodan ama asi gambenwa uwag Iesu amave amiya.

Copyright information for `MTI