a5:3Ais 57:15
b5:4Ais 61:2-3; Rev 7:17
c5:5Sam 37:11
d5:6Ais 55:1-2
g5:122Kr 36:16; Apa 7:52
n5:21Eks 20:13; Deu 5:17
s5:27Eks 20:14; Deu 5:18
v5:31Deu 24:1-4; Mak 10:4
x5:33Rvt 19:12; Nam 30:2; Deu 23:21
z5:35Sam 48:2; Ais 66:1
aa5:38Eks 21:24; Rvt 24:20; Deu 19:21
ac5:43Rvt 19:18
ae5:48Rvt 19:2; Deu 18:13

Matthew 5

God Waribiya Muniviwa

Iesu iyayapan undag yawamnewa, tui gambenwa dog aig yan wakene. Aigowawa me gumbe uwaya, sira amatog toyau munne, wane:

a  Guwowa danave pukpuk wagawag igiyawa, mu gumbo waribiya wakeigimpe,
kuiyawa kwimin toimuwawa me mumawa.
b  Danadawai aueme igiyawa, mu gumbo waribiya wakeigimpe,
kuiyawa watmemeyam munigimpe.
c  Memeyu igiyawa, mu gumbo waribiya wakeigimpe,
kuiyawa piyu kwan meumawa me mumawa.
d  Oraivitwa oya iyagon ge meyowa toyaivi igiyawa, mu gumbo waribiya wakeigimpe,
kuiyawa mu gumbo matai noidauwape.
Ano nunigimtanwa igiyawa, mu gumbo waribiya wakeigimpe,
kuiyawa mu gaibu ano nunigimpe.
Nonowa esine igiyawa, mu gumbo waribiya wakeigimpe,
kuiyawa mu God yaupe.
Yum tueme igiyawa, mu gumbo waribiya wakeigimpe,
kuiyawa munan wape God usitainawa.
10  e  Oraivitwa oya edawai aueme igiyawa, mu gumbo waribiya wakeigimpe,
kuiyawa kwimin toimuwawa me mumawa.
11  f  Nenan oya Iyayapan ye anokukam yempewa, edawai yempewa, sira uga gumbe dividivi gae kukaeba yempewa, ye guniyap waribiya wakeigimpe! 12  g  Me kumive degadega ag tare wariya, kuiyawa kwimin danave garawa yeuma me kokavit: ebu desiroma gumbe mu propeta mu ye namuyap uwayawa meib edawai muniya.

Siuran Ge Dun

13 Ye piyu siuraneba. Megara siuran demtawa me onanape ipewa, me aninin oma ape sira demta wape? Me dividivi gumbe oraimina onan, sira me aug piyu egave aorepe iyayapan amowo embaba tampe.

14  h  Ye piyu eyawa. At toimu me tui kuiyave wakenewa me oma den ane tobotpe. 15  i  Iyayapan dun oketpe me kabum ankwatave den baraupe. Mu dun yokeiviwa egave yudatpe. Meve me iyayapan undag eyawa mumpe gwe danave. 16  j  Ebu desirom gumbe, dun yeuma iyayapan namuwo esipe. Meve mu ye anoano yeuma oraiwa yaupe. Mamewa kwiminau wakenewa me watdega wampe.

Gwangwan Natawa Matattanwa

17  k  Den anoya ne uwanawa gwangwan ge propeta gaiyawa wag muintan oya, ne uwanawa me natawa matattan oya. 18  l  Ne natawa diruitna. Kwimin ge piyu den onanapewa, gigirum kusikaren da ge komakom meuma gwangwan danave wakeyawa den di onanape. Dividivi undag natawa veniyape. 19  m  Bira da me gwangwan mame danave gwangwan kusikaren da desirom togomiyape, iyayapan upeba epin desiroma toyau mumpewa, mu wape God toimuwawa danave me kusikarenwa. Megara bira da me gwangwan mame amave aigimpe, epin desiroma toyau mumpewa, mu wape God toimuwawa danave me kokawa. 20 Kuiyawa ne diruina. Parisi igiyawa ge Gwangwan toewanewan igiyawa oraiwa mumawa me koka sira oraiwa yeuma kokavit onanwa, ye oma den ane God toimuwawa unigiya.

Bo Gaiyawa

21  n  Ye anoyana me watavit iyayapan gumbo wane, Den toa boipe, bira da me topewa me pui aupe. 22  o  Megara ne diruitna. Bira da me danapiri tatawa gumbe apewa me pui aupe. Sira bira da me tatawa gumbe warago wapewa, me Daiboru Painauvitwa nanuwo baraupe. Sira bira da Kuiyagwa kukaine wapewa, me at kukaeba geena
5:22Me at kukaeba ampa anotumat onan igiyawa matai unikpe.
iyam meuma igiviwa danave aorepe.

23  q  Meoya ge puyo geuma iyakaisi kem meuma apa te atanwa sira ge tatagwa me divi da ge gungap anokukam ane anowawa, 24 puyo geuma iyakaisi kem meuma namive kweya. Namu a tatag gumbe baigan akape, meve onag puyo geuma barauwa. 25 Ge anavi geuma me ge augem keptete arawa aisenewa, ge ebu taibe tatevit wag yum tuya. Megara ge me gaibu yum den tuiyawa, me augen keptete abnawa nanive baraugempe, sira me augen nog amaraiviwa nanive baraugempe, sira nog gumbe baraugempe. 26 Ne ge natawa diruktna. Ge anmagawa kodorant
5:2664 kodorant me 1 denari 1 denari me apan desirom oiyat desirom nau atanwa garawa.
desirom oieba garawa den barauwawa, me den dauwag aga.

Uinantaraki

27  s  Ye yaug anoyana me wait aib wane, Uinantaraki den aya. 28 Megara ne ge diruktna. Bira da vesin yaug ano kukaeba anoiviwa me nonewa wait gaibu vinne. 29  t  Ge yangagwa yutan ge gungap ano kukaeba apewa, me watukiyak epa aoreya. Kuiyawa ge kwapugwa da desirom waropiyawa me oraiwa, ge kwapugwa undag at kukaeba geena danave aorepetan. 30  u  Sira nanigwa yutan ge gungap kukaeba apewa, kwagomiyag epa aoreya. Kuiyawa ge kwapugwa da desirom waropiyawa me oraiwa, ge kwapugwa undag at kukaeba geena danave aikpetan.

Garakue

31  v  Me wane, Bira da vesin meuma kwepe garakue apewa, garakue atan gigirumawa me yug wampe. 32  w  Megara ne dirukna. Bira da biviwa uinantaraki den aivi go ui onan kwepewa me uinantaraki ape. Bira da vesin me wait yankwenewa me aupewa me uinantaraki.

Agi

33  x  Sira ye anoyana watavit iyayapan dirumwane, Agi geuma den togoma, Ayapan gumbe agi wanawa me a. 34  y  Megara ne diruktna. Agi den waigima, kwimin gumbe agi den waigima, kuiyawa me God wakeiviwa arawa, 35  z  piyu gumbe agi den waigima, kuiyawa me amawa emnewa, at Jerusarem gumbe agi den waigima, kuiyawa me kin gwetoimu meuma kokawa. 36 Sira kuiyagap agi den waigima, kuiyawa ge oma den ane kuiyagumawa desirom wara pupuyu go pumpune ape. 37 Maib ye waya, Natawa, me Natawa, sira Onan me Onan, gae da imugap sira wawa me kukaeba.

Yangawa Oya Me Yangawa

38  aa  Ye anoyana me wane, Yangawa oya me yangawa, donawa oya me donawa. 39 Megara ne diruitna, ano kukaeba abnawa den toa. Bira da ge kwauyegwa gambenwa yutan apa topewa, me sira menan biroriya gambenwa da tope. 40 Sira bira da ge augem keptete arawa aisene wape geuma ankwatavewa autan anopewa, me kweya wape geuma egavewa gaibu aupe. 41 Bira da ge gungap 1 mirion
5:411 mirion me 1,500 mitas mina.
agetan wapewa, me gaibu 2 mirion aisiya.
42 Bira da ge gungap nun wapewa me wana, sira bira da divi da gungap aug danam atan wapewa den gumbe topaiya.

Baigan Yeuma Anavi Yeuma Gumbo

43  ac  Ye anoyana me wane, Baigan geuma evegwa gumbe sira anavi geuma wat topaya. 44  ad  Megara ne diruitna. Anavi yeuma baigan muniya, sira nun yeuma waya bira da edawai guniyap apewa. 45 Meoya ye Mamewa, kwiminau wakenewa usitainawa mina aya. Me wape kum oraiwa ge kukaeba igiyawa gumbo dauwape ig esipe, sira uvin baraupe aig ompe oraiwa ge kukaeba igiyawa gumbo. 46 Bira da ye baigan yeniviwa ye baigan niyayawa, garawa divi aumon? Takesi tameme igiyawa gaibu emewa di? 47 Sira ye tateaiw mekut gaun yeuma muniya, me divi da oraimina? Iyayapan undagit emewa di. Ju onan igiyawa gaibu emewa di. 48  ae  Meoya oraivitwa aigimiya, kuiyawa Mamewa kwiminauwa me oraivitwa.

Copyright information for `MTI