Matthew 6

Tawara Onan Igiyawa Muntanwa

a  Yaukape. Ye iyayapan yaug anotan oya mu namuwo oraivitwa yeumawa den aya. Ye ayawa, garawa da Mamewa kwiminau wakenewa gumbe den auya.

Meoya ge tawara onan igiyawa munawa, ugauga igiyawa mina namugap den kae trampet upiya. Mu iyayapan ebnotu muma autan oya ebu taibe ge sinagogu danave muneme. Ne natawa diruitna. Mu wait garawa mumawa auya. Megara ge tawara onan igiyawa munawa, nanigwa ketaiwa den yaug anope dimbae nanigwa yutanwa aivi. Tawara onan igiyawa divi muntanwa guwave muna. Meve Mamagwa me divi da guwave egewa yaviviwa, garawa gempe.

Nun

b  Ye nun watanwa, ugauga igiyawa mina den aya. Kuiyawa mu sinagogu danave sira ebu taibe wan yoig nun watan anoeme. Mu imuwo iyayapan yawampe. Ne natawa diruitna, mu garawa mumawa wait auya. Megara ge nun watanwa, gwe geuma dana unig ankwin tobora, meve Mamagwa gumbe nun wa. Me guwave wakene sira den yavetewa. Me gumbe nun wa. Meve Mamagwa me divi guwave egewa yaviviwa, me garawa gempe. c  Sira ye nun wayawa, Ju onan igiyawa mina gae egave egave den waya, kuiyawa mu anoeme me God anope nun yobutatae. d  Mu mina den aya, kuiyawa Mamewa namu yaug anone ye divi watan ene.

Nun mamaib waya.

Mamunwa kwiminauwa, ge ivugwa ayamat aigimpe,
10  e  Toimu geuma uwape,
Ge ano geuma kwimin danave aivi mina, piyu egave gaibu ape,
11 Kum gare evedni nakwai nunigima.
12  f  Iyayapan mu kukaeba muma gunup emewa nu anog yankwetu,
me mina kukaeba numa anog yankweya.
13  g  Den tam amaorot gumbe tenuna,
megara kukaeba gumbe tam waita nuna.
14  h  Iyayapan kukaeba guniyap apewa anog yankweya,
ye Mamewa kwiminauwa me gaibu kukaeba yeuma anog yankwepe.
15 Kuiyawa ye iyayapan ano muma kukaeba den anog yan kweyawa, Mamewa kukaeba yeuma den anog yankwepe.

Kwit Atanwa

16  i  Ge kwit atanwa, ugauga igiyawa mina ge ginangagwa den butuipe. Kuiyawa mu ginungowa butubutui ape iyayapan mu yaug anope mu kwit eme. Ne natawa diruitna. Mu garawa muma wait auya. 17 Megara ge kwit atanwa, ge oira kuiyagap wara sira ginangagwa muina. 18 Kuiyawa kwit egewa iyayapan den yaug anope. Megara Mamagwa den yavetewa me yaug anope sira Mamagwa me yawagivi. Me guwave egewa garawa geuma gempe.

Tawara Oraiwa Kwimin Danave

19  j  Piyu egave oraiwa yeuma den teg aigimiya, me apa gwagwap tupe, ni tupe sira kukaipe, sira ub igiyawa toke vig ub ape. 20  k  Megara kwimin danave garawa oraiwa yeuma teg aigimiya, me apa gwagwap den tupe, ni den tupe sira den kukaipe, sira ub igiyawa den toke vig ub ape. 21 Kuiyawa dividivi oraiminavitwa yeuma wakeyawa arawa, me apa nonewa gaibu wakepe. 22 Kwapugwa duniwa me yangagwa. Yangagwa oraimina apewa, ge kwapugwa undag eyawa noidauwape. 23 Megara ge yangagwa kukaipewa, ge kwapugwa undag sisip noidauwane. Meve eyawa danagap wakenewa me sisip gaibu ipewa, sisip me kokavit aninin! 24 Bira da oma den ane apan koka duwam gumbo nau muma ape. Me apan koka da topayape, dawa wat baigan awampe, sira me dawa wan enagatpe, dawa topayape. Ge oma den ane God ge anmagawa nauwawa duwam wara.

Danadawai Den Anoya

25  l  Meoya ne diruitna. Inaiinai yeuma oya nakwai divi nenewa go yoi divi nenewa, danadawai den anoya. Ge kwapuiwa oya ye divi enenewa danadawai den anoya. Inaiinai me kokavit, megara nakwai me koka onan. Kwapuiwa me kokavit, megara enwape mina onan. 26  m  Nenip vereg aiviwa yauya; mu nau den vereme sira maura den tameme sira buim danave nakwai den teeme, megara Mamunwa kwiminau nakwai munivi neme. Ye kokavit, nenip mina onan. 27 Meoya ne diruitna. Inaiinai yeuma oya nakwai divi nenewa go yoi divi nenewa, danadawai den anoya. Ge kwapuiwa oya ye divi enenewa danadawai den anoya. 28 Divi oya ye wape yeuma oya danadawai aumon? Yauya, ben riri wayo arawa apa aninin yoivi? Mu nau den wareme sira yarat den yateme. 29  n  Megara ne diruitna. Soromon me dividivi oraiminawa undag danave wakene, sira wape eniviwa oraimina, megara ben mame oraiminavit di, Soromon wape eniviwa me mina onan. 30 Wayo piyu ega gare wakene go umae iyam danave aorepe. Megara God me wayo gumbe wape yaimoyai wanne. Meoya anintom God me yenan oya wape tu yempe? Ye anotumat yeuma kusikareren! 31 Meoya ye danadawai den avigimiya. Ye vene Nakwai divi nata? go Yoi divi nata? go Divi wape enta? 32  o  Kuiyawa dividivi undag mame Ju onan igiyawa botan anoeme, go ye Mamewa kwiminau yaug anone ye divi anoene. 33  p  Meoya, namu me toimuwawa
6:33Natawa me God toimuwawa.
ge ano oraivitwa meuma diuya, dividivi undag mame gaibu ye yempe.
34 Meoya danadawai umaewa oya den anoya, kuiyawa danadawai umaewa me umae anope. Kum desirom desirom ibnawa kokavit gaibu wakene.

Copyright information for `MTI