a11:1Ejk 40:3; Jak 2:1-2
d11:4Jak 4:3,11-14
e11:52Sm 22:9; Sam 97:3
f11:6Eks 7:17-20; 1Sm 4:8; 1Ki 17:1
i11:11Ejk 37:5,10
j11:122Ki 2:11
m11:15Eks 15:18; Sam 10:16; Dan 2:44; 7:14
n11:18Sam 110:5; 115:13; Rom 2:5; Rev 20:11-13

Revelation of John 11

Yangowo Yauyawa Duwam

a Sira, tutu mina om waremewa neg wane, “Aga, God temporu meuma, kem iyakaisi ge temporu danave waiya waiya eme igiyawa om auwa. b Temporu daiewa om den auwa yankweya, kuiyawa me Ju onan igiyawa muniya. Mu dud 42 danave gwetoimu iyakaisiyapama amowo em dirau dirau ape. Sira ne taibe veme igiyawa duwam neuma yutuwa muntna. Mu numan wape pumpunewa
11:3Me mae goot gumawa gumbe wariyawa. Ano upiba gumbe me garawa koka onan.
empe, ivi matattanwa gaiyawa kum 1,260 danave wape.”
d Mu yoma orivu duwam, sira dun yokeyawa duwam. Mu piyu Ayapaneba namive yokeya. e Bira da mu wakukamuntan apewa, iyam mu nouwa dauwape anavi muma wakukamumpe onanape. Bira da mu wakukamuntan apewa, me mamaib di. Me toen guttanit di. f Iyayapan mame yutuwa gaibu. Mu ivi matattanwa gaiyawa veme kumive, mu kwimin tobotpe uvin den aikpe. Sira mu yutuwa gaibu. Mu yoi biroriyape ganigani ape, sira kukaeba gina ubeube gumbe piyu tope mu imuwo a ge a atan eme. g Mu yangowo yauya muma onanapewa, niba onan nogawa apa mae yusiatatu dauwag mu gumbo mut ape garawa aug mu gutpe. h Mu kwapuwa gwetoimu kokawa ebu kokawa gumbe tepe iyayapan yaupe. At me guwawa gumbe waya Sodom ge Ejipt. Sira at me apa Ayapan muma korosi egave toya. Iyayapan, ganigani desiroma, pednowa ubeubewa, at sisin igiyawa mu kum duwamdesi ge gambenwa da mu kwapuwa yangureme dagup danave tetan topaieme. 10 Iyayapan piyu egave vinemewa munan degadega ag tawara oraiwa garawan ape. Kuiyawa propeta duwam mame iyayapan piyu egave vinemewa dawai muniya. 11  i Kum duwamdesi ge gambenwa da onanane. Ivi God gumbe inaiinai gaupiwa dauwag munan unigne, mu amowo yoiya. Iyayapan mu yauyawa tet botoya. 12  j Sira propeta duwam kwimin apa noiwa kokavit anoya me dirumne, “Mapa dog oneya.” Mu kwimin irikup danave dog amiya. Mu anavi mumawa yangut temtem yaveme. 13  k Me kumiwa apa di pinunu kokawa matadne gwetoimu naninwanit danave kebayawa desirom biyaug aigne. Sira 7,000 igiyawa pinunu gudne boriruwaya. Iyayapan den boriruwayawa mu tet kokavit ag God kwiminau waiya aya.

14  l Kukaeba duwameba uwag gaveyag aine. Sira kukaeba duwamdesiyawa koni uwape.

Kae Trampet Nanin Gamben Botone Duwameba

15  m Aneya nanin gamben botone duwameba kae trampet meuma upine. Sira kwimin apa nouwa kokavit veme. Mu mamaib waya,

“Piyu mame toimuwawa Ayapan numa ge Keriso meuma aya.
Ayapan evedni me amaraigimpe.”
16 Koukawa igiyawa 24 mu God namive seya muma egave wakeeme. Mu namuwon aigeg konuwo yueg God waiyaya. 17 Mu veme,

“Ayapan God Yusipamitwa, ge evedni wakeya sira numan wakeegewa.
Nu gaun genete.
Kuiyawa ge yutugwa kokavit auwag amarege.
18  n At sinsin igiyawa undag danowa piriwane. Sira ge danapiri geuma uwane.
Bo igiyawa keptetanwa kumiwa uwane.
Propeta me nau geuma eme igiyawa,
iyakaisi igiyawa geuma,
iyayapan koukawa ge iyayapan kusiwa ivugwa ayamat emewa.
Me kumive mu garawa aupe,
go iyayapan piyu wakukamiyawa mu wakukamumpe.”
19  o God temporu meuma kwiminau watabne. Temporu danave agi bokesiyawa wakene yaune. Kapisi meramivi, noiwa waivi, kwimin noiwa waivi, pinunu matadne, sira yamduiwa taigipam kokawa aigiya.

Copyright information for `MTI