Revelation of John 2

Siosi At Epesas Danave Wakenewa Oya

a Siosi at Epesas danave wakenewa aneya meuma gumbe teya. ‘Me naniyutanwa danave marantun 7 yumnad munnewa, sira gooru dun yokeyawa 7 yapowo aiviwa me dividivi mame oya waivi. b “Ge egewa sira nau geuma yaigipam egewa, iyaiyai waketanwa, yaug anona. Ne yaug anona ge kukaeba igiyawa gaibu toboratan oma den ane. Sira mu mumbo apasoro waya go mu onan. Ge yawamana sira mu ugauga igiyawa ge yawam anoana. Ge iyaiyai wakeyana, sira ne ivunwa oya ibnapam iyaiyai wakeyana, go ge ugwa den topayadne. Megara ne ge gungap pui yuwaktna. Ge baigan geuma namuwa kwem agege. c Meoya ge imug anoa ambuwa apa ge aiganawa! Nonegmagawa biroria sira nau namuwa a. Nonegmagawa den biroriawa, ne gungap uwak dun gungap arave yokenewa sira atan autna. Megara mame gungap. Ge Nikorai igiyawa nauwawa topayana. Ne gaibu me topayana. d Ge anotan oya naunagwa gaibu ipewa, Guwawa siosi gumbo waiviwa anoigima. Bira da aupewa, ne atna me inaiinai yomaeba magawa nape. Me God paradais meuma danave wakenewa.” ’

Siosi At Sumiruna Danave Wakenewa Oya

Siosi at Sumiruna danave wakenewa aneya meuma gumbe teya. ‘Me Namuwa ge Oieba. Me boane sira inaine. Me meib waivi. e “Ne yaug anona ge yaigiwa geuma sira tanam tanam geuma gumbe,—megara ge tawara abnawa.—Iyayapan upeba mu mumbo Ju igiyawa waya go mu Ju igiyawa onan, sira mu Seitan sinagogue meuma igiyawa. Ne yaug anona mu ge gungap kukaeba veme. 10  f Dawai yaigipam autan ege oya a den a. Yauya, Seitan ye upeba bog nog dana te yem ageyau aiyempe. Ye oiyat 10 danave edawai auya. Ano amat oraiwa aigimiya bo gumbe. Ne inaiinai kin keretawa yentna. 11  g Ge anotan oya naunagwa gaibu ipewa, Guwawa siosi gumbo waiviwa anoigima. Bira da aupewa, me bo duwameba gumbe kukaeba den di aupe.” ’

Siosi At Perugamam Danave Wakenewa Oya

12 Siosi at Perugamam danave wakenewa aneya meuma gumbe teya. ‘Apan me mut tumiwa aune me donawa gamben gamben waivit waya. Me dividivi mame oya waivi. 13 “Ge ampa vinege ne yaug anona. Me apa Seitan wakeivi arawa. Ge ne ivunwa yumnatege. Antipas me ano amat oraiwa sira ne yangave yaunedne. Gwetoimu yeuma danave Seitan gaibu wakene. Me kumive me toen guriya botone, go ge anotumat gunap egewa yan den kweyana. 14  h Megara ne dividivi upeba gumbe puiyugentna. Iyayapan gungap wakeya mu Baram toyau wayau meuma yumnateme. Baram me Barak toyauwanne. Barak me Isuraeru igiyawa namive an tene itara mumpe uyug aigtan oya. Me gumbe Isuraeru igiyawa god ugaugaeba puyo nakwaeba naya sira uinantaraki aya. 15 Me mina iyayapan upeba ge gaibu. Mu Nikorai igiyawa toyau wayau muma yumnateme. 16 Meoya, nonegmagawa biroria. Den biroriawa, ne tate genan uwag mu gaibu nonuwa mut tumiwa gumbe mut atna. 17  i Ge anotan oya naunagwa gaibu ipewa, Guwawa siosi gumbo waiviwa anoigima. Bira da aupewa, ne mana guwavewa wantna. Sira, ne an puipama wantna. Me egave iviwa mataiwa tene. Iviwa me an aupewa mekut anope.” ’

Siosi At Taiataira Danave Wakenewa Oya

18  j Siosi at Taiataira danave wakenewa aneya meuma gumbe teya. ‘God Usiwa me yangawa meru igivi mina, sira amawa me brass ig merawaivi mina. Me dividivi mame oya waivi. 19 “Ne yaug anona, ge egewa, baigan geuma, anotumat geuma, God nauwawa meuma egewa, iyai waketanwa. Sira ne yaug anona numan anawa kusi gare egewa koka. 20  k Megara, ne puiyugentna. Ge vesin Iseberu aivinewa yankwetan den wana. Vesin me membovit propeta wane. Me nau igiyawa neuma uga toyau munne. Mu uinantaraki aya sira god ugaugaeba puyo nakwaeba naya. 21 Ne inaiinai kukaeba meuma yankweg nonemagawa biroriyatan kum wanna, go me den tobiroriyane. 22 Yauya. Me yuwat deriyateba egave me aoretna. Sira me gaibu uinantaraki aya me aiviwa den kweg kukaeba muma den yankweg tobiroriyape ipewa, ne ibnawa koka danave emetna. 23  l Ne usitainawa gutna boriruwape. Meve siosi undag anope ne me danowa ge kuiyowa didimama ag yaupewa. Sira ne ye desirom desirom ayawa gumbe garawa sira yentna. 24 Megara ne iyayapan upeba at Taiataira danave wakeyawa ye diruieni. Ye toyau wayau meuma den yumnasiyana sira Seitan ano guwavewa den anoyana. Ne ibnawa da ye den yentna. 25  m Ye guniyap wakenewa di yumnasigimiya. Ne matai uwatna. 26  n Bira da aupewa, sira bira da ne nau neuma yumnatpewa, ne yusiwa wantna me piyu egave iyayapan amara mumpe. 27 Tutu aiyan om gumbe wariya me gumbe ui tog dumpe musimusi apewa mina me iyayapan amara mumpe. Ne gaibu Maman gumbe yusiwa auna mina. 28  o Sira ne Wanteivi Marantunawa me wantna. 29 Ge anotan oya naunagwa gaibu ipewa, Guwawa me siosi gumbo waiviwa anoigima.’”

Copyright information for `MTI