Revelation of John 3

Siosi At Sardis Danave Wakenewa Oya

a Siosi at Sardis danave wakenewa aneya meuma gumbe teya. ‘God Guwawa meuma 7 ge marantun 7 yumnad munnewa me dividivi mame oya waivi. “Ne ge egewa yaug anona. Iyayapan veme ge vinege, go natawa di ge boana. Ge yangagwa mereruwape. Iyayapan upeba boriruwatan emewa yutuwa muna. Kuiyawa ge egewa God neuma namive oraiminavit onan. b Meoya imug teg anoa, aninin ge auwana sira anoana. Yumnata sira nonegmagawa biroria. Ge yangagwa den mereruwape ipewa, ne ub abnawa mina uwatna. Sira, ge ne uwatnawa kumiwa den di yaug anoa. c Megara at Sardis danave iyayapan mu wape muma miyotapama onanwa upeba wakeya. Mu wape pupuyu en ne gaibu onamtan. Kuiyawa mu wag kiniya muniya igiyawa. d Bira da aupewa, me mu mina wape pupuyu mame empe. Inaiinai bukaeba gumbe me iviwa den di muintna. Ne Maman ge aneya meuma namive me iviwa taibe watna. Ge anotan oya naunagwa gaibu ipewa, Guwawa siosi gumbo waiviwa anoigima.” ’

Siosi At Piraderupia Danave Wakenewa Oya

e Siosi at Piraderupia danave wakenewa aneya meuma gumbe teya. ‘Iyakaisi ge natawa ge Devid kii meuma aviviwa dividivi mame oya waivi. Me watabnewa bira da oma den ane tobotpe. Sira me tobodnewa bira da oma den ane watappe. f “Ge egewa ne yaug anona. Ge yawa. Ge namugap ankwin watabna. Bira da oma den ane me tobotpe. Kuiyawa ge gungap yutugwa kusikaren, sira ge gae neuma yumnatana ne ivunwa den topayana. g Yauya. Mu Seitan sinagogue meuma igiyawa. Sira mu waya mu mumbo Ju igiyawa, go mu onan mu uga veme. Yauya. Ne mu onam ge amagap koniwa yupe. Ne baigan gungap eni mu matai anope. 10  h Ne dirugna iyai wakeya. Ge gae neuma yumnatana. Meoya yaigiwa kumiwa uwapewa ne genan amaratna. Yaigiwa kumiwa uwatanaivi piyu egave vinemewa ageyau amumpe. 11 Ne koni uwatna. Gungap divi wakeyawa yumnata. Kin keretawa geuma bira da den aupe. 12  i Bira da aupewa, me God temporu danave toimu watna. Me sira den di ne kwetna daieve dauwag aipe. Ne God neuma iviwa me egave tetna. Sira God neuma gwetoimu iviwa me egave tetna. God neuma gwetoimu mataiwa me Jerusarem, me God neuma dauwag kwimim apa dauwag aig onivi. Sira ne ivunwa mataiwa me egave tetna. 13 Ge anotan oya naunagwa gaibu ipewa, Guwawa siosi gumbo waiviwa anoigima.” ’

Siosi At Raodisia Danave Wakenewa Oya

14 Siosi at Raodisia danave wakenewa aneya meuma gumbe teya. ‘Me Amen, me anotumat gumbe natawa taibe waiviwa abnawa, God dividivi amatog wadnewa, me dividivi mame oya waivi. 15  j “Ge egewa ne yaug anona. Ge taigipam onan amipam onan. Ne anoeniwa ge taigipam go amipam. 16 Kuiyawa ge kusida amiwane, taigipam onan amipam onan. Meoya ne nonap ge gwitup emakna. 17  k Ge wana, ne tawara abnawa. Ne dividivi obiren gaibu, sira dividivi oya den anoeni. Go ge gembo den yaug anoana ge degadega onan, danadawai gaibu, tanam tanam, yanga bored sira kwapi taibe. 18  l Ne dirukna. Gooru me iyam danave ig puiwanewa ne gunap gwiruwara. Ge oma ape tawara abnawa a. Sira wape pupuyuwa gunap gwiruwara. Ge ubmam geumawa ge taibe oma ane tobora. Sira yangawa geguraeba gunap gwiruwag yangagwa wara. Ge oma ape yawa. 19  m Iyayapan mu ne baigan muneniwa ne baigan gumbe dirumpna sira inaiinai muma gwambe emewa wasiwam muntna. Meoya, yusiyusi ag nonegmagawa biroria. 20  n Yawa. Ne ankwin noive yokeg papapak toeni. Bira da ne nonwa anog ankwin watappewa, ne me danave unikna, me gaibu nakwai natna, sira ne gunap nakwai nape. 21 Bira da aupewa, kin seyaeba wantna, me ne gunap yan wakepe. Ne auna ne Maman seyaeba apa Maman gaibu wakena mina. 22 Ge anotan oya naunagwa gaibu ipewa, Guwawa siosi gumbo waiviwa anoigima.” ’”

Copyright information for `MTI