b6:2-5Jak 1:8; 6:1-6
e6:8Jer 15:1-3; Ejk 5:12,17; 14:21
i6:13Ais 34:4
k6:15Ais 2:10,19,21
m6:17Joe 2:11; Mak 3:2

Revelation of John 6

Tobot Batamiyawa

a Ne yauna. Sip Usiwa tobot batamiyawa 7 danave desirom da watabnewa, ne anona vinemewa 4 danave desirom da kwimin noiwa mina wane, “Onaga.” b Sira ne yauna. Yawa. Me mae osi pupuyu. Egave wakenewa pewa yumnadne. Me kin keretawa aune. Me aupe sira egave autan oya dauwag aine.

Sip Usiwa tobot batamiyawa duwameba watabnewa, ne anona viniviwa duwameba wane, “Onaga!” Mae osi dawa dauwag onne. Me iyam meru mina bururuwane. Me egave yan wakenewa yusiwa wanne, me piyu gumbe yum aupe iyayapan gara toengut aigimtan oya. Sira me deba kokawa wanne.

Sip Usiwa tobot batamiyawa duwamdesiyawa watabnewa, ne anona viniviwa duwamdesiyawa wane, “Onaga.” Ne yauna. Yawa. Me mae osi pumpune. Egave yan wakenewa me nani danave ibnawa yaviviwa yumnadne. Vinemewa 4 yapowo noiwa desirom mina wane anona. Me wane, “Parawa koiniks
6:6Me 1 rita mina.
desirom me denari
6:6Apan desirom oiyat desirom nau apewa, anmaga denari desirom aupe.
desirom. Parawa da gina ubewa duwamdesi me denari desirom. Oira ge wain den wakukama.”

Sip Usiwa me tobot batamiyawa duwam ge duwameba watabnewa, ne anona viniviwa duwam ge duwameba me noiwa wane, “Onaga.” e Ne yauna. Yawa. Me mae osi gamat meuma kani mina. Egave yan wakenewa iviwa bo. Sira ades
6:8Me gae Ibru. Me at kukaeba. Anotumat onan igiyawa matai bo ivi unikpe.
amave gaibu aivi. Mu yusiwa munne. Mu deba, kait, bo ge piyu maeba muripama gumbo piyu gina gambenwa gutpe.

Sira Sip Usiwa tobot batamiyawa naningamben botonewa watabnewa ne yauna. God gaiyawa oya ge mu yangowo yauyawa me taibe ayawa igiyawa guwowa wakeya. Iyakaisi kem meuma ankwatave mu guwowa wakeya ne yauna. 10 Mu nouwa kokavit veme, “Iyakaisi ge Natawa Ayapaneba. Piyu egave wakeeme igiyawa gumbo ge den kepte munana, sira di numawa oya garawa gumbo den ana gare ande. Koni anintom nu amaratawa, ge kepte muna sira garawa a?” 11  g Mu desirom desirom wape pupuyu munne. Me dirumne, “Ye mina nau emewa ge ye tateiwa, mu ye mina guttan eme. Guttan eme tobot mumawa noidauwag wapukiyape wa, ne meve atna. Meoya ye nonewa emigimiya.”

12  h Ne yauna. Sip Usiwa tobot batamiyawa naningamben botone gamben desiroma watabnewa, pinunu kokavit matadne. Kum tobiyane puntone. Me mae goot gumawa gumbe wariyawa wape yaigipama mina pumpune ane. Sira dud undag di mina ane. 13  i Marantun kwimin apa piyu egave aigiya. Mu yoma inaru taig yusipamit viyaviya ag inaru kaninga upapag aigeme mina. 14  j Kwimin me gigirum paniyawa inoniyane mina inanadne. Tui ge ginayapawa undag at muma apa at da amiya. 15  k Meve piyu ayapan muma, piyu ega namu yoiyoi igiyawa, mut igiyawa obiren amareme igiyawa, tawara igiyawa, yutupama igiyawa, sira ankwatave nau eme igiyawa ge ui onan igiyawa undag, mu mumbo dagup danave ge tui an bon yapave guwave unig wakeya. 16  l Mu tui ge an bon dirum waya, “Nu egunup aigiya. Sira kin seya meuma egave yan wakenewa ginangawa gumbe ge Sip Usiwa danapiri meuma gumbe um nuna. 17  m Kuiyawa danapiri kumiwa kokawa uwane. Bira oma ane tui em yoipe?”

Copyright information for `MTI