a10:5Rvt 18:5
b10:6-9Deu 30:12-14
c10:11Ais 28:16
e10:13Joe 2:32
f10:14Joe 2:32
g10:15Ais 52:7
h10:16Ais 53:1
i10:18Sam 19:4
j10:19Deu 32:21
k10:20Ais 65:1
l10:21Ais 65:2

Romans 10

Tatangwanen. Ne nonenmagawa anowawa, God gumbe Isuraeru igiyawa munan nun watanwa, mu waita aupe. Ne yaug anog taibe veniwa mu God gumbe degadegaepam waiya eme. Megara me gigirum anowawa gumbe onan. Kuiyawa mu God oraiwa meuma den yaug anoya, sira mu God oraiwa meuma gumbe noiwa den auya. Kuiyawa mu imuwo oraiwa mu mukut tamtan oya anoya. Keriso me ane Gwangwan onanane, meoya anotumat igiyawa undag God namive oraimina ape.

a Mosisi tenewa, Gwangwan oraiwa eme igiyawa inai mutpe oraiwa gumbe. b Megara anotumat oraiwa meuma mamaib waivi. “Ye den waya nonemageyap bira kwimin dog aitan?” Natawa me mameib, Keriso kwimin apa aug aig ontan oya. Sira, “Ye den waya bira piyu nog epampa aikpe,” Natawa me mameib, Keriso boriruwaya igiyawa gumbo dauwape. Megara anin waivi? “Gae gungap, nogap sira nonenmagave wakene.” Mame me anotumat numawa gaiyawa me nu wateteyametewa. Kuiyawa ge nogap, “Iesu me Ayapan,” vegewa, sira nonegap, “God ane Iesu boriruwayawa igiyawa gumbo sira inaine,” anotumat egewa, ge waita auwa. 10 Apan nonenmagave anotumat apewa, God namive oraiwa aupe. Sira noiwa gumbe taibe waiviwa waita aupe. 11  c Baiboru mamaib waivi, “Me gumbe anotumat aivi abnawa me matai ubmam den ape.” 12  d Ju igiyawa ge Ju onan igiyawa mu yapowo ubeube onan. Ayapan desiroma me iyayapan undag Ayapanowa. Ayapan oya auveme igiyawa undag munanwa Me ano oraiwa kokavit. 13  e Kuiyawa, “Bira da Ayapan oya auwaiviwa me waita aupe.”

14  f Megara me gumbe anotumat den ayawa, aninin mu me gumbe oma ane auwape? Mu me gumbe den anoyawa, aninin me gumbe oma ane anotumat ape? Wateteyamivi abnawa den wakenewa, aninin oma ane anope. 15  g Bira da den baraug aipewa, aninin akape wateteyampe? Mamaib tene, “Iyayapan mu gae oraiwa aug omomewa amowa me oraivitwa.”

16  h Iyayapan obiren gae oraiminawa auya, megara upeba mu den auya. Aisaya wanewa, “Ayapan, bira gae numawa anotumat ane?” 17 Me meib. Anotumat me anoano apa amatope, sira anoano me Keriso gaiyawa gumbe amatope. 18  i Megara ne singui watna, “Mu den anoya?” Onan di.

“Nouwa at piyu egave undag.
Mu gae muma amiya at piyu viri pusiwa.”
19  j Megara ne mamaib watna. “Isuraeru mu den yaug anoya go?”

Namuiren, Mosisi mamaib wane.
“Ne atna ge degadega den a, den watgomiyamunne igiyawa gumbo.
Sira ne atna ye danepiriwape, iyayapan mu anoano den yaug anoemewa gumbo.”
20  k Sira Aisaya yusipamit waivi.

“Ne nenan didimama den eme igiyawa ne yaunegiya,
sira ne nenan den autan anoeme igiyawa gumbo ne taibe toyau munna.”
21  l Sira Isuraeru gumbe mamaib waivi,

“Iyayapan mu nounwa den aueme sira anavi eme,
megara ne naninwa mu gumbo kum desirom danave munna.”
Copyright information for `MTI