a4:3Gen 15:6; Gar 3:6
b4:7-8Sam 32:1-2
c4:11Gen 17:10-11
d4:13Gen 17:4-6; 22:17-18; Gar 3:29
h4:17Gen 17:5
i4:18Gen 15:5
j4:19Gen 17:17
k4:22Gen 15:6
l4:25Ais 53:4-5

Romans 4

Meve Ebraam oya—me nu isimuranwa kwapiwa gumbe—nu aninin waton? Ebraam divi da atanwa gumbe God namive oraimina anewa, me oma ane apanapan wakene. Megara God namive me meib onan. a Baiboru anin waivi? Me tenewa, “Meve Ebraam God gumbe anotumat ane. Meoya God ane me oraiwa ane.”

Bira da nau ape ipewa, garawa me puyo onan, megara me garawa mu menan barautanit di.” God ape God anavi eme igiyawa oraimina ape God namive. Nau den eme igiyawa mu God gumbe anotumat ape ipewa, God me anotumat mumawa gumbe mu oraiwa ape. Divi da den atanwa gumbe God ane oraimina aya igiyawa mu waribiya munnewa. Devid mame oya mamaib wane.

b “Iyayapan mu Gwangwan togomiemewa God anog yankwene sira Me kukaeba muma anog yan tobodnewa,
mu gumbo waribiya wakeigimpe,
Iyayapan gumbo Ayapan kukaeba muma den basiyaiviwa,
mu gumbo waribiya wakeigimpe!”
Meve waribiya atanwa mame me kwapituitui igiyawa mukut, go kwapituitui onanwa igiyawa gaibu? Nu watu, “Ebraam me anotumat meuma gumbe God ane oraimina ane.” 10 Megara divi gumbe God ane me oraimina ane anotumat meuma gumbe. Me kwapituitui ane onananeve? Go, me kwapiwa den tuiyave? Me kwapituitui ane onananeve onan, megara me kwapi den tuiyave ane. 11  c Me kwapituitui den ane kumiwa apa, anotumat meuma gumbe God ane oraimina ane. Meoya, me kwapituitui siren aune anoanowawa gumbe. Kwapituitui onan igiyawa mu anotumat gumbe God ane oraimina ape. Me Ebraam kwapituitui onan igiyawa undag mu God ane anotumat gumbe oraimina ape God namive mu mamuwon atan oya, sira kwapituitui igiyawa mu mamuwon atan oya. Natawa me mamaib. Iyayapan da kwapituitui aya. Iyayapan upeba mu anotumat me mamunwa Ebraam kwapituitui onan kumive aunewa me amave amome. Sira Ebraam me iyayapan mame undag mamowa ape.

13  d Ebraam ge isimuranaiwa gumbo God agi munne. Agi munnewa me piyu mame kwanawa autanwa igiyawa atan oya. Agi munnewa me Gwangwan gumbe onan, megara anotumat oraiwa gumbe. 14  e Iyayapan mu kwan autanwa igiyawa Gwangwan gumbe ape ipewa, anotumat me natawa onan, sira agi me yusiwa onanape. 15  f Gwangwan me danapiriwa pawaivi. Gwangwan den wakepewa, Gwangwan togomiyatanwa onan.

16  g Meoya anotumat gumbe nu oma ane piyu mame kwanawa autanwa igiyawa ata. Me God ano oraiwa gumbe. Me mina, agi mame Ebraam dam meuma yaig onamiyawa gumbo,—Gwangwan gaibu igiyawa mukut onan, megara Ebraam anotumat meuma amave omomewa igiyawa gaibu,—nau aigimpe. Mamaib tene, “Ne ana ge piyu undag apa wakeeme igiyawa munan mamowon ana.” Me meib. Ebraam me nu undag mamunwa. 17  h God gumbe me anotumat ane. Me natawa God mame namive. God mame oma ane ape boriruwaya igiyawa sira inaimutpe, sira oma ane auwape den wakenewa me matai wakepe.

18  i Me oma den ane owanowan aune kumiwa apa, anotumat ane owanowan gumbe. Me at undag igiyawa me mamowon atan oya, kuiyawa God wane, “Ge dam geuma yaig ampewa mame mina ape.” 19  j Ebraam bairawan 100 mina onanane, sira me yaug anone me kwapiwa me bo igiyawa kwapuwon ane. Sira me yaug anone Seira danawa boane. Megara anotumat meuma yusi den uwane. 20 Me anotumat onanwa den aune, sira me God agi meuma den anopipanum ane. Megara anotumat meuma yusi waivi, sira me Eyawa God wanne. 21 Me God gumbe anotumat yusipamit ane. Me anonewa God yusipama sira God oma ane agi meuma ape. 22  k Meoya dividivi mame gumbe God ane me oraimina ane God namive. 23 Baiboru tene, “God ane me oraimina ane God namive.” Me meib tenewa me mekut oya onan, megara nunan gaibu. Natawa mamaib. God ane Ayapan numa Iesu sira inaine boriruwaya igiyawa gumbo. Nu God me anotumat ata ipewa, God ape nu oraimina ata God namive. 25  l Ayapan Iesu me kukaeba numa oya barauya aig boane. Meve God ane me sira inaine nu oraimina atan oya.

Copyright information for `MTI