Titus 3

a Iyayapan wak diruma, mu amara muniviwa ge yutuwa gaibu igiyawa nouwa aupe. Sira mu nouwa aug oraiwa undag atan anoeme igiyawa ape. Sira gae kukaeba iyayapan gumbo den wape, sira mut den ape, yum gumbe wakepe, iyayapan undag gumbo baigan ape. Mu meib atan aigimpe igiyawa ape.

b Watavit nu warago igiyawa mina atu, nouwa den aug anopipanum eme igiyawa mina atu, sira dividivi ano kukaeba ge piyu degadega meuma gumbe ankwatave nau eme igiyawa atu. Danapiri ge anoano numawa me iyayapan upeba mu degadega atan den anoetewa danave wakeete, sira nu topai nuniya igiyawa, sira nu gara topai atu igiyawa. Megara God waita abnawa numa nonemagawa oraiwa ge baigan iyayapan munan uwane. c Me kumiwa apa, waita nunne. Me divi da oraiwa nu atunewa onan, megara me ano oraiwa meuma oya. Guwawa Iyakaisiyapama gumbe, mataiwa yaitanwa gumbe, mataiwa atanwa gumbe muinne. d Iesu Keriso me Waita Abnawa numa gumbe, God Guwawa Iyakaisiyapama mame nunne gunup noidauwane. Me Keriso ano oraiwa gumbe nu oraivit atanwa oya, sira inaiinai yaibobot oya anoetewa gumbe nu kwan autanwa igiyawa atan oya. Gae mame me ano kokavitwa, meoya ne anoeniwa ge gae mame oya yusipamit diruma. Me God gumbe anotumat eme igiyawa mu dividivi oraiwa atan anotan oya. Dividivi mame me oraiwa, sira me iyayapan gumbo waita mumawa.

e Megara gae kukaeba, dam yaig onamiyawa, diguragut sira gwangwan gumbo gae gara wa atanwa yankweya. Me iyayapan gumbo waita muma onan, sira natawa onan. 10  f Apan da dam meumawa ube ainampewa, koni desirom toyau wana, meve koni duwameba toyau wana, ivi ig aoreya aipe. 11 Ge yaug anoana apan meiba anokukam abnawa me membo yaug anone me kukaeba, megara kukaeba aigimpewa.

Gae Oieba

12  g Ne Arutemas go Titikas tetna genan onampe. Me ivi, garawapa ge di nenan onaga. Ne Nikoporis apa waketna. Ne taig kumiwa me apa waketan anoeni. 13  h Dividivi undag ake Gwangwan toewanewan Jenas go Aporos amdau ampe. Dividivi anoemewa ge tamibarip a. 14  i Dividivi undag evedni anoetewa oya nau oraivit atanwa nu undag mina yaug anotanit di.

15 Undag gunap wakeemewa genan gaun veme. Nu anotumat owanaiwa gumbo gaun numa wag diruma. God ano oraiwa ye undag guniyap wakeigimpe.

Copyright information for `MTI