1 John 5

5:1-5 Yambuma-ni ‘Pulu Yili-nga Kangambulama Molamili.’ Niku Kene Telemele Mele

‘Pulu Yili-ni oliu ‘Nokupa konjumba yi te liipu mundumbu.’ ui nimba panjurum yi-nuim Krais akilindu penga Yesos yi-nuim Kraisele omba mulurum.’ niku piliilimili yambuma Pulu Yili-nga kangambulama molemele. Yambu te-ni yi te numanu monjulemú yambale-ni yi kaniliinga kangambulale numanu monjulemúko. Oliu-ni Pulu Yili numanu monjupu, yu-ni “Teai.” nirim uluma piliipu liipu telemulu kene ‘Oliu-ni yunga kangambulama numanu monjulemulu.’ nimbu piliilimulu. Pulu Yili numanu monjumulundu yu-ni “Teai.” nirim uluma piliipu liipu temulú. Yu-ni “Teai.” nirim uluma temulundu mindili naa sipu temulú. Pulu Yili-nga kangambula molemele yambuma-ni ma-koleana ulu kundi tolemele uluma “Mólu!” niku ulu-pulu-kísima toku mania munduku kene alsuku naa telemele. ‘Pulu Yili-nga Málu Yesos oliunga.’ nimbu tondulu mundupu piliipu yu monjupu piliilimuláliinga oliu-ni mana-ulu kanuma “Mólu!” nimbu topu mania mundulimulu. Namelé-ni ma-koleana ulu-pulu-kísima “Mólu!” niku toku mania mundulimeleye? Oliu ‘Yesos yu Pulu Yili-nga Málale.’ nimbu piliilimulu yambuma-ni mindi ulu akuma “Mólu!” nimbu topu mania mundulimulu.

5:6-12 Pulu Yili-ni Yunga Málale Molemú Mele Nimba Para Sipa, Kona Molupu Konjupu Mindi Pumulú Kupulanumele Nimba Sirim Ungele

Pulu Yili-ni “Enini nokupa konjumba yi te liipu mundumbu.” ui nimba panjurum yi-nuim Krais Yesos penga urum. Yesos Krais Pulu Yili-nga Málale molupa no liirimko; Pulu Yili-nga Málale molupa yunga memale ‘onde linjipili.’ nirimko. Yu Pulu Yili-nga Málale molupa no liirimele mendepulu mólu. Pulu Yili-nga Málale molupa kene no liirimko, memi ‘Onde lipili.’ nimba kulurumko. Mini Kake Tiliele ung-sikamanga pulele molupa kene yu-ni “Yesos yu sika Yi-Nuim Kraisele omba mulurum, yu sika Pulu Yili-nga Málale.” nilimále aima sika nilimú. Méle yupuku-ni Yesos Krais omba mulurum mele liipa ora silimú. Akuma Minéle kene nole kene memale kene, méle yupuku akumanga ung-pulu tiluele.

Mana-yambuma-ni ungma niku silimele piliipu kene ‘Sika lam.’ nimbu piliilimuláliinga-pe mana-yambuma-ni niku silimele ungma mandupa. Pulu Yili-ni yu-yunu nimba silimú ungma olandupaliinga yu-ni yunga Málale molemú mele nimba sirim ungele “Aima sika.” nimbu pilíímulu lem kapula. 10 Akiliinga, yambu te-ni ‘Pulu Yili-nga Málale yu sika.’ nimba tondulu mundupa piliilimú yambale yunga numanale-ni ‘Pulu Yili-ni aku-sipa nimba silimú ungma sika.’ nimba piliilimúko. Yambu te-ni ‘Pulu Yili-ni nilimú ungma ung-góluma.’ nimba piliilimú yambale-ni aku-sipa nimba piliilimále-ni ‘Pulu Yili yu gólu tolemú yili.’ nimba piliilimú. Nambimuna, yambu kanili-ni Pulu Yili-ni yunga Málale molemú mele nimba silimú ungma ‘Gólu tokum.’ nimba piliilimú, aku-sipa ‘Pulu Yili-ni nilimú ungma ung-góluma.’ nimba piliilimúko. 11 Pulu Yili-ni nimba silimú ungele i-sipa mele: Pulu Yili-ni oliu taki-taki kona molupu mindi pumulú ulu-pulele sirim. Molupa mindi puli ulu-pulu kanili yunga Málu-kene pelemú. 12 Pulu Yili-nga Málu-kene tapú-toku molemele yambuma kona molemele mulungí ulu-pulu akili ⸤Pulu Yili-ni sirim kanili⸥ enini-kene pelemú. Pulu Yili-nga Málu-kene tapú-toku naa molemele yambuma kona mululi ulu-pulu akili enini-kene naa pelemú. Akili Pulu Yili-ni nimba silimú ungele.

5:13-21 Pepá Topa Pora Simbandu Oliu Taki-Taki Molupu Mindi Pumulú Mele Nirim Ung Te

13 Eni Pulu Yili-nga Málale-nga bili piliiku yu molemú mele ‘Sika’ niku tondulu munduku piliilimili yambuma ‘eni ‘Taki-taki molku mindi pungí ulu-pulele eni-kene pelemú.’ niku tondulu munduku piliangi.’ nimbu pepá ili eni topu siker. 14 Oliu Pulu Yili-nga kumbi-kerina pupu ulu mare mawa timulúndu tondulu mundupu piliipu kene pumulú akili i-sipa mele: Pulu Yili yu-ni ‘Wendu upili.’ nimba piliipa molemú mele piliipu kene yu molemúna pupu mawa timulú kene ‘Yu-ni aima sika oliunga ungma piliimba.’ nimbu piliipu oliu mundu-mong naa tepu yunga kumbi-kerina sumbi-sipu pulimulu. 15 Kanu-kene ‘Oliu-ni yu-kene mawa timulú mele sika piliimba.’ nimbu piliipu kene ui naa sipili ‘Mawa timulú mele kanuma oliu sika kórunga símu liipu pora símulu.’ nimbu piliilimuluko.

16 Krais-nga yambu te-ni Krais-nga yambu te ulu-pulu-kis te temba kanupa kene, ulu-pulu-kis temba akiliinga yu kolumba ulu te naa pimu lem nimba ulu-pulu-kis temba mele kanomba yambale-ni angin kaniliinga Pulu Yili mawa tinjipili. Aku-sipa temba kene Pulu Yili-ni yu ‘alsupa kona mulupili.’ nimbá. We ulu-pulu-kísimandu niker. Yambu te-ni ulu-pulu-kis te tembaliinga yu kolumba ulu-pulu te aima sika pelemú, yambu te-ni ulu-pulu-kis kanili temba kene ‘Yambu kaniliinga Pulu Yili mawa tenjangi.’ nimbu naa niker. 17 Pulu Yili-kene yambuma-kene tepu kis-silimulu mola lawa telemulu uluma pali Pulu Yili-ni ‘Ulu-pulu-kísma’ nilimú. Akiliinga-pe ulu-pulu-kis mare yambuma-ni telemele ulu-pulu-kis akumanga yambu kulungí ulu te naa pelemú.

18 Oliu piliilimulu, ‘Pulu Yili-ni mirim yunga kangambula molemele yambuma ulu-pulu-kísima taki-taki teku naa molemele. Pulu Yili-nga Málale-ni yambu kanuma nokupa konjulimáliinga ulu-kismanga pali ulu-pulele pelemú kurale-ni enini kamu kapula ambulupa mindili naa simba.’ aku nimbu piliilimulu.

19 Oliu piliilimulu: ‘Sika ulu-kismanga pali ulu-pulele pelemú kurale-ni ma-koleana yambumanga pali ⸤yi-⸥nuimele molupa enini ambulupa nokulemáliinga-pe oliu Pulu Yili-nga kangambulama molemulu.’ nimbu piliilimulu.

20 Ulu te piliilimuluko. Akili i-sipa mele: ‘ ‘Yu sika yi molemále molupa numanale-ni piliilimú mele oliu piliamili.’ nimba Pulu Yili-nga Málale omba oliu piliipa kungnjuli sirim. Oliu sika yi molemále-kene numanu tiluna pupili tapú-topu molemulu, yunga Málu Yesos Krais yu-kene kepe wasie tapú-topu molemuluko. Pulu Yi ili Pulu Yi Sikale, taki-taki kona molupa mindi puli ulu-pulele pelemú yili.’ nimbu piliilimuluko.

21 Nanga kangambula numanu monjuliuma, we-mélema teku mimi teku angnjiku ‘Oliu nokolemele pulu yima.’ niku popu toku mélema kalku silimele méle akuma liiku bulu siku ‘aima ambulupu popu naa tomulú.’ niku molai.

⸤Aku manda niker.⸥

Copyright information for `MUX