1 Thessalonians 1

Pepá ilinga ung-pulu mare ya buk-gomú 977 molemú, akuna kelkunu anju puku kanui.

Kolomong-Auli 1-3 Poll Yu Kene, Wasie Kongun Tiring Yi Kanuma Kene, ‘Tesallonaika-Yambuma Nambi-Siku Molemelenje?’ Niku Numanu Pulele Liiku Munduku Muluring Mele Ungma

1:1 Poll-ni Pepále Tombandu Pulu Monjupa Turum Ungele

⸤Na⸥ Poll kene Saillas kene Timoti kene oliu-ni Eni Krais-nga yambu-talape kolea-auli Tesallonaika molemelema

Pepá ili topu sikemulu.

Eni Lapa Pulu Yili kene Auli Yesos Krais kene tapú-toku molemele yambuma, ⸤elsele-ni⸥ eni we kondu kolkulu, ‘Eni numanu waengu nipili táka-niku molangi.’ ⸤niangli.⸥

1:2-10 Tesallonaika-Yambuma “Sika” Niku Tondulu Munduku Piliiringeliinga Poll-ni Numanu Sipa Pulu Yili-Kene “Angke” Nirim Ungele

Oliu ⸤eni molemele mele piliipuliinga⸥ taki-taki Pulu Yili-kene “Angke” nimbu, yu-kene popu topu ung nimulúndu eninga kepe mawa tenjilimulu. Oliunga Lapa Pulu Yili eninga nimbu taki-taki mawa tenjipu molumulúndu ulu telemelema-ni eni ⸤Yesos-nga temanele “Sika” niku⸥ tondulu munduku piliilimili mele liipa ora sipa, yambuma mindili siku liiku tapunjulemele uluma-ni numanu monjulemele mele liipa ora sipa, tondulu munduku molku enimbu naa kolku munduku naa kelemele ulele-ni eni Auli Yesos Krais ⸤‘Kelepa ombá.’ niku⸥ numanu siku nokuku molemele mele liipa ora silimáliinga aku-siku molemele mele piliipu kene taki-taki ⸤“Angke” nilimulu⸥.

Eni oliunga anginipili Pulu Yili-ni numanu monjulemúma, Pulu Yili-ni ‘eni yunga yambuma molangi.’ nimba makó turum mele oliu piliipu kene akiliinga kepe “Angke” nilimulu. Oliu-ni temani-kaiéle eni muluringna ombu topu sirimulu kene ungele yu-yunu mindi wendu urum-na piliiku naa muluring. Temani-kaí akili topu sirimulu kene yunga tondulale kene Mini Kake Tiliele kene wendu urum mele piliiku kanuku, oliu-ni temani akili ‘Sika’ nimbu tondulu mundupu piliipu kene enindu tondulu mundupu nirimulu mele kepe piliiku kanuku kene “Sika nikimili.” niku tondulu munduku piliiringeliinga kanupu kene ‘Pulu Yili-ni sika eni numanu monjupa ‘Nanga yambuma molangi.’ nimba makó turum.’ nimbu kanurumulu. Oliu eni liipu tapunjumulúndu eni-kene ombu mulurumulu mele eni piliilimili.

Eni oliu kene Auliele kene mulurumulu mele manda leku muluring; eni-kene buni pulele wendu urum akiliinga-pe ⸤Pulu Yili-nga⸥ ungele numanu siku piliiku liiring. Numanu sili ulu kanili Mini Kake Tiliele-ni sirim. Aku tiringeliinga kolea Masedonia propinj kene Akaya propinj-selenga ‘Sika’ niku tondulu munduku piliiku muluring yambuma mulungí mele

eni kolea-auli Tesallonaika-yambuma-ni liiku ora siring.

Eni ⸤Krais-nga Tesallonaika-yambuma⸥ muluringna Auliele-nga ungele Masedonia kene Akaya propinj-selenga yambuma muluringna purum, pali piliiring akiliinga-pe kolea mare akumanga mindi naa purum. Eni Pulu Yili ‘Sika ⸤oliunga Tepa Liiliele⸥.’ niku tondulu munduku piliiring temanele koleamanga pali anju-anju purum piliiring. Akiliinga, eni ⸤Tesallonaika Krais-nga yambuma⸥ molemele mele oliu-ni alsupu temani te topu simulú kupulanum te naa lelemú. Oliu eni muluringna urumulu kene eni-kene uluma wendu urum, eni tiring mele we-yambuma eni-enini oliu temani toku silimele akiliinga ⸤alsupu yambuma eninga temanele topu simulú kupulanum te naa lelemú⸥. Eni ⸤Tesallonaika-yambuma-ni⸥

we-mélema popu turing pulu yi gólu túlima munduku kelku numanu topele toku, kona molupa mindi puli Pulu Yi sikale mulurumna puring mele we-yambuma-ni oliu temani toku silimele. ‘Yunga kendemande-yambuma molamili.’ niku molku,
10 ‘Yunga Málale mulú-koleale mundupa kelepa alsupa ombá.’ niku numanu siku nokuku mulungíndu ⸤Pulu Yi Sikale mulurumna puring⸥ mele ⸤temanele toku silimele⸥. Málu akili kulurum kene Pulu Yi Sika kanili-ni topa lomburupa ola munjurum yili; akili Yesos, oliu ⸤yunga yambuma⸥ tepa liilimáliinga Pulu Yili penga yambuma arerembi kolumba enale wendu ombá kene oliunga ulu te naa pemba yili.

Copyright information for `MUX