1 Thessalonians 4

4:1-8 Pulu Yili-ni “Teai.” Nilimú Ulu-Kaíma Kene “Naa Teai.” Nilimú Ulu-Kisima Kene Akumanga Ung Te (3:12—4:8 pali)

Angmene, ung te kamu niambu. Ui eni mani sipu Pulu Yili-ni kanupa kaí piliilimú uluma tingí mele ui nimbu sirimulu. Aku-siku sika teku molemele. Akiliinga-pe ekupu “Eni Auli Yesos-nga yambuma molemeláliinga ulu akuma munduku naa kelku teku molku mindi pai.” nimbu tondulu mundupu mawa tekemulu. Auli Yesos-ni oliu nimba sirim ungma eni nimbu sirimulu ung-manima eni piliilimili kanili.

Pulu Yili-ni ‘Eni teku molangi.’ nimba piliipa molemú mele i-sipa:

  • Eni numanu kake tipili Pulu Yili-nga yambuma mendepulu molku,
waperanale tili uluma munduku kelai.

  • Juda-yambuma naa molku Pulu Yili naa piliilimili yambuma-ni anju-yandu kanuku kum panjiku wasie pingíndu numanu siku, waperanale telemele aku-mele ulu akuma numanu monjuku naa teai.
  • Eni lupa-lupa ambu liingí mola yi pungíma ‘Eninga kangiele emenalinga mendepulu angiliipili.’ niku ulu-kaí kake tílima mendepulu teku molai.
  • Yima, eninga angenali ‘Tepu kis naa samili.’ niku ulu-pulu-kis akili naa teku,
  • eninga angenalinga ambuma kene ‘Wasie piamili.’ niku kundi naa tai.
  • ‘Nanga angineliinga ambale.’ niku ambale yu-kene ulu te naa teai.
Oliu-ni ui eni nimbu sipu lip-lipi turumulu mele aima sika nirimulu. “Ulu-pulu-kis mele ulu akuma tingí yambuma Pulu Yili-ni aku tingéliinga “Mindili nangi.” nimbá.” nimbu ui lip-lipi topu nirimulu kanili.
Pulu Yili-ni “Ulu-pulu kalaru mululi aku-sipama teku molangi wai.” ni naa nirim. “Nanga yambuma mendepulu molku ulu-pulu kake tílima teku molangi wai.” nirim. Aku-sipa nirim-na ‘Ung-mani ili naa piliipu liipu temulú.’ niku liiku bulu silimele yambuma yambu te-lupa liiku bulu naa silimele; Mini Kake Tiliele eni silimú Pulu Yili mindi liiku bulu silimele.

4:9-12 Yambuma-Kene Molupu Konjumuláliinga Ung Te

‘⸤Eni Krais-nga yambuma⸥ eninga anginipilima numanu monjangi niamili.’ nimbu pepá naa tomulú. Pulu Yili-ni eni anju-yandu numanu munjingí mele ui ⸤eninga numanuna omba molupa⸥ mani sirim kanili, akiliinga oliu-ni ung akiliinga pepá te naa túmulu lem kapulako. 10 Kolea Masedonia propinj Krais-nga yambuma pali kepe eni aku-siku numanu monjulemeleko kanili. Akiliinga-pe angmene, eni ulu akili telemele mele ‘olandupa-olandupa teangi.’ nimbu tondulu mundupu mawa tekemulu.

11 Oliu-ni ui eni mani sipu kene “Táka-niku molai. Eni-enini lupa-lupa mindi kongun piliiku teai. Eni-enini lupa-lupa kongun teku kene langima nai.” nirimulu mele ‘Aima aku-sipu teamili.’ niku tondulu munduku teku molai. 12 ‘Aku-sipu temulú kene Krais-nga yambu naa molku ulsu molemele yambuma-ni oliu aku-sipu temulú mele kanuku kene oliu ‘yambu-kaíma’ niku oliunga ungele piliingí. Oliu lupa-lupa méle te mólu naa tombako.’ niku aku-siku teku molai.

4:13—5:11 Auliele Ombáliinga Ung Te

4:13-18 Auliele Kelepa Wale Tale-Sipa Ombá Kene Yu Piliiku Kene Kolemele Yambuma Lomburuku Ola Mulungí, Oliu Kona Molomulú Yambuma Wasie Omba Liimbaliinga Ung Te

13 Angmene, Krais-nga yambu kuluringmanga ung te niamili. Uru pelemelé yambu kanuma-kene ⸤penga wendu ombá mele⸥ eni ⸤ekupu we molemelema-ni⸥ mimi-siku naa piliiku mulúngi lem oliu piliikumulu kapula naa tekem. Krais naa piliili yambumanga yambu te kolemú kene we-yambu kanuma kondu auli-teku kolemele mele eni Krais-nga yambuma aku-siku kondu auli-teku naa kolai. We-yambuma-ni piliiku kene ‘Kolupu kene walse lomburupu ola molupu, oliunga yambuma kene alsupu tiluna tapú-topu molomulú.’ niku naa piliiku kene aku-siku kondu auli-teku kolemele kanili. 14 Oliu ⸤Krais-nga yambuma-ni⸥ ‘Yesos kolupa lomburupa ola mulurum.’ nimbu tondulu mundupu piliilimulu. Aku-sipu nimbu piliipu kene ‘Yu tirim mele aku-siku yambu ‘Yesos ⸤sika nanga nimba alko topa kulunjurum. Ekupu wasie molemulu.’ niku⸥ tondulu munduku piliiku kene kuluring yambuma aku-siku tingíko.’ nimbu tondulu mundupu piliilimuluko. Yambu kanuma penga Pulu Yili-ni Yesos-kene wasie alsupa yandu memba ombá.

15 Ekupu Auliele-ni yu-yunu nirim ung te eni nimbu samili. Yu-ni nimba mele: “Auliele ⸤alsupa yandu⸥ ombá kene oliu we kona molomulú yambuma ui kuluring uru pelemelé yambuma mundupu kelepu oliu kumbi-lepu naa pumulú. Aima mólu!” nirim. 16 Auliele mulú-koleana mundupa kelepa mania ombándu ombá kene ung tondulu te wendu omba, mulú-koleana angkella auli nuim te-ni ung te nimba, Pulu Yili-nga bikullele-ni ung te nimba, Auliele yu-yunu ung kanuma-kene mulú-koleana mania ombá. Ombá kene Krais-nga yambuma molku kene kolemelema ui lomburuku ola mulungí. 17 Kanu-kene oliu we kona molomulú yambuma kene kuluring yambuma kene wasie Auliele yu ‘Kupana kanupu liamili.’ nimba oliu olandu liimba, oliu ola mulúna pupu yu kanupu liimulú. Aku-sipa wendu ombáliinga oliu Auliele-kene wasie kam-kamu tapú-topu molupu mindi pumulú. 18 Ulu akili wendu ombáliinga eninga yambu ⸤kondu kulungíma⸥ ‘Numanu tondulu pupili molangi.’ niku “Kolemele yambuma penga kona mulungí.” i niker mele anju-yandu niku sai.

Copyright information for `MUX