2 John 1

1-3 Jon-ni Pepále Tombandu Pulu Monjupa Turum Ungma

Na Krais-nga yambumanga tápu-yi andale-ni

⸤pepá ili topu⸥

Pulu Yili-ni ⸤‘Yunga mulupili.’ nimba⸥ makó turum ambale kene yunga kangambulama kene sika numanu monjuliu yambuma ⸤eni pepá ili topu siker⸥. Na-ni mindi eni numanu naa monjuliu. Ung-sikama oliu-kene pelemú mele penga kepe pepa mindi pumba akiliinga ung-sikama piliilimili yambuma-ni pali eni numanu monjulemeleko.

Copyright information for `MUX