2 Thessalonians 2

2:1-12 Yi Te-ni Ung-Manima Pula Topa Aima Tepa Kis-Simbaliinga Ung Te

Angmene, oliunga Auli Yesos Krais ⸤alsupa yandu⸥ omba oliu liipa máku tomba ulu akusele wendu ombáliinga oliu ung te nimulú tekemulale ‘eni kum leku molangi.’ nimbu nikimulu. ‘Yambuma-ni tondulu munduku niku kene “Auliele-nga enale kórunga wendu um.” ningí kene eni numanu pulele kimbu-siku mini-wale munduku pung-pungu niku naa molangi.’ nimbu eni tondulu mundupu mawa tekemulu. Gólu toku kene “Pulu Yili-ni “Ninjui!” nimba, ung nimba símu ung te piliindu nimbu sambu.” niku kene aku-siku ningí kene, mola “Poll-ni ung te nimba mundúmele niambu.” niku kene aku-siku ningí kene, mola pepá toku siku kene “Na Poll-ni pepá ili topu siker.” ningí kene, aku-siku gólu toku ⸤“Auliele-nga enale kórunga wendu um.”⸥ ningí akiliinga ⸤ulu te naa teai⸥. ⸤Akiliinga-pe⸥ ‘Yambu te-ni aku-sipa gólu topa kiáki tepa nikimunje.’ niku piliiku ung nimbáma naa piliiku, ⸤‘Niker ungele piliangi.’ nimba⸥ ulu mare temba kene naa kanai. Ena kanili ui we wendu naa ombá. Ui yambu pulele-ni Pulu Yili-kene kara puku ‘Yunga ungele aima naa piliimulú.’ niku liiku bulu siku liiku su singí enale ui wendu ombá. ⸤Aku tingí enaliinga⸥ yi te-ni ung-manima pula topa aima tepa kis-simba yili, Pulu Yili-ni ui makó topa “Kolea-kísina liipu mundumbu.” nimba, nimba panjurum yili wendu omba mokeringa molumba. ⸤Ulu akili ui wendu ombá, Auliele-nga enale pe wendu ombá.⸥ Yi kanili-ni yambuma ‘Oliunga pulu yima’ niku popu toku kape ningí pulu yima ‘Mania pupili.’ nimba, ‘Na pulu yi akumanga alko topu molupu nanga bili mindi paka tonjuku na mindi kape niangi.’ nimbá. ⸤Pulu Yili popu toku kalemele lku-tembolluna sukundu⸥ Pulu Yili molemú suluminana kepe pupa polu te liipa akuna molupa “Na-nanu Pulu Yili.” nimbá. Ekupu ya niker mele ui na eni-kene molupu kene nimbu sirindu ung kanuma kum siku naa piliikimiliye?

Akiliinga-pe ulu kanili isili-ui wendu ombá kupulanumele méle te-ni pipi silimú, méle akili eni piliilimili. ⸤Pulu Yili-ni⸥ yu wendu omba mokeringa molumba ena makó turumele wendu ombá kene akili sika wendu omba mokeringa molumba. Yambuma-ni ung-manima pula toku aima teku kis-silimele ulu-pulele kórunga kiyang nimba pelemú kanili. Akiliinga-pe penga wendu ombále we kamu wendu omba mokeringa naa molumba. ‘Isili-ui wendu omba mokeringa naa mulupili.’ nimba kupulanumele pipi silimú yili ⸤Pulu Yili-ni⸥ “Wendu pupili.” nimbá yu wendu pumba kene aima tepa kis-siliele kamu wendu omba mokeringa molumba. ⸤Kupulanumele pipi silimú yili wendu pumba kene⸥ ung-manima pula topa aima tepa kis-simba yili enaliinga mokeringa angiliimba. Mokeringa angiliimba kene Auli Yesos-ni yunga keri-múlale-ni yu topa mania mundupa, yu tondulu talang puliele-kene ombá talang puli kanili-ni yi kanili topa konjumba.

Ung-manima pula topa aima tepa kis-simba yi kanili ⸤kurumanga nuim⸥ Seten-nga tondulale-kene omba kene, ⸤Seten-nga⸥ ulu gólu tuliele-ni ulu-tonduluma tepa, yambuma kanukuliinga mini-wale mundungí ulu lupa-lupama temba, 10 ⸤Seten-ni yu liipa tapunjumbaliinga⸥ mindili noku molku kis-singí kupulanum-na pulimelé yambuma-ni ‘Sika’ niku piliingí ulu gólu topa kundi tomba ulu-kis lupa-lupama tepa ung kis lupa-lupama nimbá. Yambu kanuma-ni ‘Auliele-ni oliu tepa liipa, mindili nolkumula kupulanum-na wendu liipa, yu-kene wasie molupu konjumulú kupulanum-na liipa munjupili.’ ni naa niku ung-sikale numanu naa monjuku ‘Aima piliipu liamili.’ naa niringeliinga kolea-kísina puku mindili noku molku kis-singí. 11 Akiliinga, Pulu Yili-ni ‘yambu kanuma-ni ung gólu tuliele ‘ung-sikale’ niangi.’ nimba lu liingí tondulale enini silimú. 12 Yunu-ni aku telemáliinga yambu ung-sikale naa piliiku ulu-pulu-kísima mindi numanu siku telemele yambuma kot enale wendu ombá kene Pulu Yili-ni kot piliipa enini apurupa méle kalupa ‘Enini teku kis-siringeliinga molku kis-sangi.’ nimbá.

2:13-17 Poll-ni “Pulu Yili-ni ‘Eni Molku Kis-Singí Kupulanum-na Wendu Liipu, Molku Kunjingí Kupulanum-na Liipu Monjumbu.’ Ui Aku Nimba Oliu Makó Turumeliinga Tondulu Munduku Molai!” Nirim Ung Te

13 Akiliinga-pe angmene Auliele-ni eni numanu monjulemúma, Pulu Yili-ni eni tepa liipa, ‘Mindili nolkemela kupulanum-na wendu oku, yu-kene wasie molku kunjingí kupulanum-na pangi.’ nimba eni ui kumbi-lepa makó turum. Minéle-nga tondulale-ni eni Pulu Yili-nga yambu mendepulu molku yambu kake tílima molemele ulele kene, ung-sikale tondulu munduku piliilimili ulu akusele pelemáliinga Pulu Yili-ni eni tepa liipa, mindili nolkemela kupulanum-na wendu liirim akiliinga piliipu molupu kene oliu-ni taki-taki Pulu Yili-kene “Angke” nimbu mulúmulu lem kapula. 14 Oliu-ni eni temani-kaí topu sirimulale-ni Pulu Yili-ni ‘Eni aku-siku yambuma molangi wai.’ nirim. ‘Yambuma oliunga Auli Yesos Krais-nga tondulu talang puliele kene yunga tondulale kene tiluna tapú-toku mulungí kene, eni-kene wasie tiluna tapú-toku molangi akiliinga,’ nimba enindu aku-sipa “Wai.” nirim. 15 Oliunga angmene, aku tirimeliinga tondulu munduku molku, oliu-ni enu⸤-kene wasie molupu kene⸥ Pulu Yili-nga ungma nimbu sipu, ⸤penga⸥ pepá topu sipu, aku-sipu ung-bo tunjurumulu ung-sika akuma munduku naa kelku tondulu munduku piliiku molai.

16 Pulu Yi oliunga Lapa, oliu numanu munjurum yili-ni oliu we kondu kolupa kene numanu tondulu pupa pora naa nimbá ulele kene, ⸤‘Pulu Yili-ni oliu-kene ulu-kaíma temba.’ nimbu⸥ tondulu mundupu numanu sipu nokupu molemulu ulele kene, silimú yili kene, oliunga Auli Yesos Krais yu-kene elsele-ni eni numanu tondulu pupili toembu toku tondulu puku molku kene taki-taki ulu-kaíma mindi teku ung-kaíma mindi niku mulungí tondulale sangli.

17 

Kolomong-Auli 3 “Tesallonaika-Yambuma-ni Kongun Naa Teku Enembu Kolemele Yambuma Mani Sai.” Nirim Ungele

Copyright information for `MUX