3 John 1

1 Jon-ni Pepále Tombandu Pulu Monjupa Turum Ungele

Na (Krais-nga yambumanga) tápu-yi andale-ni

nanga angin kaiéle, sika aima numanu monjuliu yi Gayas nu

pepá ili topu siker.

Copyright information for `MUX