Ephesians 1

Kolomong-Auli 1-3 Krais-ni Oliunga Nimba Tinjirimeliinga, Pulu Yili-ni ‘Oliu Yambu Konama Molangi.’ Nirim-na Molemulu Ungele

1:1-2 Poll-ni Pepále Tombandu Ui Kumbi-Lepa Turum Ungele

Na Poll, Pulu Yili-ni na makó turum kilia Krais Yesos-ni “Nanga kongunale tenji-pui.” nimba liipa mundurum yili molupu kene pepá ili topu siker.

Eni Pulu Yili-nga yambu kake tílima kolea-auli Epesas molku, Yesos Krais ‘Sika’ niku tondulu munduku piliiku enembu naa kolku ambolku molemele yambuma pepá ili topu siker.

Oliunga Lapa Pulu Yili kene Auli Yesos Krais-seleni eni we kondu kolkulu, ‘Eni numanu waengu nipili táka-niku molangi.’ niangli.

1:3-14 Krais-ni Oliunga Nimba Tinjirimeliinga, Pulu Yili-ni Mulú-Koleana Oliu Méle Kaíma Silimú Ung Te

⸤Pulu Yili-ni⸥ mulú-masele ui naa tipili Krais-ni penga oliunga nimba tenjimba mele piliipaliinga oliu ‘yambu kake tílima molku, yambu mong liiku mindili nungí ulu te naa pili yambuma molangi.’ nimba oliu makó turumeliinga Pulu Yili, oliunga Auli Yesos Krais-nga Lapale, kape nimbu bi paka tunjamili. Krais-ni oliunga nimba tinjirim, oliu-kene tapú-topa molemáliinga Pulu Yili-ni oliu membu panjipa mulú-koleana yandu oliunga numanuma kene minima kene membu panjipa ‘tondulu pupa kapula pípili.’ nimba, méle kaíma sipa mundurum. ⸤Mulú-masele ui naa tipili⸥ oliu ⸤penga molomulúma⸥ numanu monjupa kene Pulu Yili-ni oliu makó topa ‘Yesos oliunga nimba tenjimbaliinga oliu yunga kangambulama molamili tepu liimbu.’ nimba, nimba panjurum. Yu-yunu ‘Ulu i-sipu mele tepu kene numanu simbu.’ nimba piliipaliinga Pulu Yili-ni aku-sipa nimba panjurum. ⸤Pulu Yili-ni yunga Málale⸥ kene wasie numanu munjurumele oliunga nimba tinjirimeliinga oliu-kene tapú-topa molemáliinga Pulu Yili-ni oliu olandupa-tepa we kondu kolupa we tepa liilimáliinga Pulu Yili yunga bili paka tonjupu yu kape niamili.

Pulu Yili we kondu kululi ulele yu-kene peka topa pelemále-ni ⸤Yesos⸥ oliunga nimba yunga memi onde lenjipa kulurum memi akili-ni oliunga ulu-pulu-kísima ‘kamu mania pupili.’ nimba akuma mundupa kelepa, ka sipa ambulurum kupulanum-na wendu liipa ‘We kapula molangi.’ nirim-na aku-sipu molemulu. ⸤Pulu Yili-ni yunga we kondu kululi ulu-kaiéle-ni oliu aku-sipa tepa liipa⸥ oliu piliipa kungnjuliele kene uluma piliipa apuruli ulu-pulele kene ‘Simbune mola naa simbune.’ nimba apurupa naa piliipa aima pulele we lkisipa sirim-na ⸤aku-sipu molemulu⸥. ⸤Mulú-masele ui naa tipili⸥ Krais-ni oliunga nimba tenjimbaliinga Pulu Yili-ni oliu-kene numanu sipa temba mele nimba panjurumele mo topa pirim akiliinga-pe penga ekupu oliu nimba para sirim. 10 Ulu lupa-lupama ui wendu ombá kene “Wendu ombá.” nimba, nimba panjurum ulele wendu ombá enale piliipa kene ‘Wendu upili.’ nimbá. ‘Ulu wendu upili.’ nimbá ui mo topa pirim akili i-sipa mele: ‘Mulú-masele tirim mélema kene yandupa mélema pali méle akumanga pali yi tenga alsupa liipa tere lepa lipili. Kraisele méle kanumanga pali nukuli yili mulupili.’ nimbá.

11 Yunu numanale-ni piliipa mélema kene uluma pali makó topa ‘Nanga kongun tenjangi.’ nimba ui nimba panjurum Pulu Yili-ni oliu ⸤Juda-yambuma⸥ yi-nuim Krais kanili-ni oliunga nimba tenjimba mele piliipaliinga ⸤mulú-masele ui naa tipili⸥ ‘Nanga yambuma molangi.’ nimba makó turum. 12 Oliu ⸤Juda-yambuma⸥ ui-pulu-pulu ⸤‘Pulu Yili-ni ‘oliu nokupa konjumba yi te liipu mundumbu.’ nimba makó turum yi-nuim Kraisele sika ombá.’ nimbu nokupu mulurumulu yambuma-ni temulú uluma ‘we-yambuma-ni kanuku kene Pulu Yili aima yi-auli tondulu olandupa pupa tondulu talang puliele kanuku yu kape niangi.’ nimba ⸤Pulu Yili-ni aku-sipa oliu makó topa ‘Nanga yambuma molangi.’ nirim⸥. 13 Eni ⸤Juda-yambu naa molemele yambu-talape lupama⸥ kepe ung sika ili piliiku liiring kene Krais-nga yambuma muluringko. Ung kanili Krais-ni eninga nimba tinjirimele-ni Pulu Yili-ni eni tepa liipa, mindili nolkemela kupulanum-na wendu liipa, yu-kene wasie molku kunjingí kupulanum-na liipa munjurum ungele. Krais mulurum mele kepe yu-ni eninga nimba tinjirim mele kepe ‘Sika’ niku tondulu munduku piliiringeliinga ‘ ‘Oliu sika Pulu Yili-nga yambuma molemulu.’ niku kanangi.’ nimba “Simbu.” nimba, nimba panjurum Mini Kake Tiliele sirim liiring. 14 ⸤Yambu te-ni méle ku-moni auli-tepa pulimú méle te liimbandu “Mélale ui we nosinjangi. Penga ombu ku pali kamu simbu.” nimba “‘Sika niker.’ nimba piliipili.” nimba ku mare ui sipa kene mélale stoana we lipili anju pulimú mele aku-sipa⸥ Mini Kake Tili liirimulu akiliinga Pulu Yili-ni oliu “penga moya-méle simbu” nimba, nimba panjurum méle-kaíma yunga yambuma sika simbandu liipa ora silimú. ‘Penga sika simba liimulú.’ nimbu piliipu kene ‘Pulu Yili-ni oliu yunga yambuma kamu liimba kene ⸤kurumanga nuim⸥ Seten-nga ulu-kis te-ni oliu alsupa manda naa ambulumba. Kapula molomulú.’ nimbu piliilimulu. Oliunga nimba aku tenjimba kene kanupuliinga ‘oliu yu kape niamili.’ nimba tenjimbaliinga yunga bili sika paka tonjupu yu kape niamili.

1:15-23 Poll-ni Epesas-Yambumanga Ninjipa Pulu Yili-Kene Popu Topa “Angke” Nimba ‘Pulu Yili-ni Membu Panjipili.’ Nimba Mawa Tinjirim Ungele

15 Akiliinga, eni Auli Yesos ‘Sika’ niku tondulu munduku piliiku Pulu Yili-nga yambuma pali numanu monjulemele mele ui-pulu-pulu piliirindu kene yandupa ekupu kepe 16 eni aku telemeláliinga Pulu Yili-ndu taki-taki “Angke” nimbu, na-ni Pulu Yili-kene popu topu ung nimbu molupu kene eninga mawa tenjiliu. 17 Oliunga Auli Yesos Krais-nga Pulu Yili, yu tondulu talang puliele pelemú Lapale, na-ni taki-taki yu-kene mawa tepu ‘Eni yu molemú mele aima olandupa-olandupa piliangi akiliinga piliipa kungnjuliele kene ungmanga ung-pulele piliipa nimba para silimú tondulale kene pelemú Minéle eni sipili.’ nimbu mawa tenjiliu. 18 ‘Eninga numanale-ni yunga ungmanga pulele aima piliangi.’ nimbu yu-kene popu topu eninga mawa tenjiliuko. Yu-ni “Eni méle kaíma simbu. Eni molku kunjingí.” nimba, nimba panjurum mélema nokuku molemele akuma kene, “Nanga yambuma moya-méle aima kaíma simbu.” nirim-ma kene, ‘Yu sika’ nimbu tondulu mundupu piliilimulu yambuma yu-ni liipa tapunjupa tepa liilimú tondulu aima olandupa-olandupa pelemále kene, ‘mokeringa lipili aima piliangi!’ nimbu aku-sipu yu-kene eninga mawa tenjiliuko. Tondulu kanili oliu-ni kapula naa manda monjulemulu tondulale. Pulu Yili-nga tondulu olandupa pelemú akili-ni kongun tondulu mundupa telemú akili-ni 20 Krais kulurum kene Pulu Yili yunga Lapale-ni yu topa makinjipa yu⸤nga ‘bili ola pípili.’ nimba⸥ mulú-koleana ⸤olandu liipa ‘Mélema wasie nokupu molambili.’ nimba⸥ yunga ki-bokundu ‘mulupili.’ nimba liipa munjurum. 21 Mélema nukungíndu tondulu pelemú kuruma kene, mulú-koleana yambu namba pelemú yambu-aulima kene, bi aima olandupa pepa méle pulele nokolemelema kene, tondulu púlima kene, pali, akuma ekupu molemelema kepe penga mulú-ma pora nimbá kene bi molumba yambuma kepe, Pulu Yili-ni yu yambu-auli kanumanga pali yi aima olandupale liipa munjurum. 22 Pulu Yili-ni ‘⸤Krais⸥ yu mélemanga pali olandupale mulupili. Mélema pali yunga kimbele-ni kambiliipa mulupili.’ nirim. Aku nirimaliinga Krais yunga yambu-talapeliinga yu yi-auli olandupale molemúko. 23 Krais-nga yambu-talapele yunga kangiele, yu kangieliinga pengale. Yunga yambu-talape molemelena yu pupa molupa peká tolemú. Yu yunga yambu-talape molemelemanga pali yu pupa molupa kapula tenjilimú, yunga yambu-talapemanga pali Krais yu liiku kapula tenjilimele. Krais kene yunga yambu-talapele kene enini liipa tere lepa yambu tiluele mele molemele.

Copyright information for `MUX