Luke 21

21:1-4 Ambu-Waye Korupa Te-ni Lku-Tembolluna Ku-Moni Mundurum Temanele

Yesos ⸤Pulu Yili popu toku kaluring lku-temboll lku-kerina molupa⸥ lku-tembolluna sukundu kongun tingí ku-moni munduring unji-mingi tenga nondupa mulurum. Akuna molupa kene olandu-sipa kanupa kene yi-kamakoma-ni mingi kanuna ku-moni oku munduring mele kanurum. ⸤Aku-sipa kanupa mulurum kene⸥ ambu-waye aima korupa te omba yunga ku kululi tale mindi mundurum kanupaliinga nimba mele: “Na-ni enindu aima sika nimbu siker: “Andi ambu-waye korupale yu-ni ku-moni mundukumele aima ola-kilia mele mundukum, we-yambu ku-moni mundukumelema mania-kilia mele.” niker. Enini ku-moni pulele nosulimelemanga koltale mindi oku mundukumele. Akiliinga-pe ambu-wayele ku-moni te aima naa nosilimú. Yunga koltale nusum-sele pali memba omba mundum. Langi nombá te kepe naa nosilimú.” nirim.

21:5-36 Ulu Buni Tílima Penga Wendu Ombáliinga Yesos-ni Nimba Sirim Temanele

21:5-6 Lku-Tembollale Toku Kalungéliinga Yesos-ni Ung Te Nirim Temanele

Kanu-kene Yesos kene yu lumbili anduli yima kene enini ⸤Pulu Yili popu toku kaluring⸥ lku-temboll akuna molku kene lku-temboll aima kaí angiliirim mele kepe lku-tembollale takuring ku-mulú aima kaí lupa-lupa kepe ku akuma-ni au siring mele kepe kanuku, mare-ni ung anju-yandu niku muluring kene Yesos-ni eninindu nimba mele: “Ya ⸤lku-temboll kaí angiliimú⸥ kanokumele mélema ⸤penga walse ya kolea-auli Jerusallem yambuma mindili nungí enale wendu ombá kene⸥ lku-tembollale tekisiku kene kuma pali toku kalalu singí.” nirim.

21:7-19 Buni Pulele Wendu Ombámanga Yesos-ni Nirim Temanele 21:5-36 pali kanui)

Yesos-ni aku-sipa nirim piliikuliinga enini yunundu walsiku piliiku kene niku mele: “Ung-Bo Tunjuliele, nu-ni nikinu mele te-kene wendu ombáye? Penga nu-ni nikinu ulu ima nondupa wendu ombáliinga ui nambulka ulu te temba kene oliu-ni kanupu kene ‘Sika wendu ombá tepam lam.’ nimbu piliimulúye?” niku walsiring kene yunu-ni eninindu nimba mele:

“⸤Ulu kanuma wendu ombáliinga ung mare⸥ yambuma-ni eni gólu toku singéliinga kanuku piliiku kongnjuku molangi. Yi pulele-ni oku na moliu mele lupa-lupa gólu toku niku mele: “⸤Pulu Yili-ni ‘Nanga yambuma nokupa kunjupili liipu mundumbu.’ ui nimba makó turum yi-nuim Krais⸥ akili na.” niku kene, “⸤Male pora nimbá⸥ ena nirimele wendu ombá tekem.” ningíko. Enini lumbili naa pai.
Kolea marenga ele lakuku tingí mele piliiku, yambuma-ni eninga yi-nuimima tungí akili piliikuliinga mini-wale naa mundai. Ele tingíma kene ulu akuma Pulu Yili-ni ‘Ui wendu upili. Laye penga mele ya ma-koleale pora nimbá.’ nimba, nimba panjurumeliinga ulu akuma sika wendu ombá akiliinga-pe aku-kene mulú-masele ui naa pora nimbá.” nirim.

10 Kanu-kene Yesos-ni yu lumbili anduli yimandu alsupa nimba mele: “⸤Mulú-masele pora nimbá enale ui wendu naa upili buni auli mare wendu ombá.⸥ Yambu-talape auli te kene talape auli te kene ele tekulu, yi nuim king marenga talapema kene marenga talapema kene ele tingíko. 11 Ya ma-kolea lupa-lupamanga ma jim-jim lakupa tepa, engle lepa, kuru auli mare wendu omba, aku-sipa temba. Yambuma lakupa tepa mundu-mong tenjimba ulu-tonduluma mulúna wendu ombá kanungíko.

12 “Aku-sipa mele ⸤penga wendu ombá akiliinga-pe⸥ ui naa wendu upili eni nanga yambuma mulungéliinga eni ⸤mare⸥ ambolku liiku, teku kis-singí. Eni ⸤mare⸥ Juda-yambuma máku toku Pulu Yili-nga ungele piliilimili lkumanga liiku meku puku ⸤akuna kot tenjiku⸥, eni ⸤mare⸥ ka-lkuna meku puku panjiku, eni ⸤mare ka siku⸥ yi nuim kingima kene gapman yi-aulima kene mulungína ⸤kot tinjingíndu⸥ meku pungíko. 13 ⸤Ka siku kot tinjingí kene kot-na angiliiku kene yi kanuma kene yi kanuma nukungí yi-nuimima kene⸥ enini ‘Nanga ungele piliangi.’ niku, enini niku singí. 14 Eni ka siku kot tinjingí kene ‘Eninga kerima kene numanuma kene tondulu pupili.’ nimbú kene eni ningí ungma eni teku kis-singí tingí yambuma-ni enindu ung ningí mele pundu tungíndu piliiku sundungí. Akiliinga eni ui oku ka naa sangi ‘Kotna nambulka ung te nimulúnje? Oliu ung te walsiku piliingí kene nambulka ung te pundu topu nimulúnje?’ niku mini-wale naa mundai.

16 “Eninga kandi aminiali laniali kepe angenali kepe, pulu lemba yambuma kepe, akuma-ni kepe eni mare liiku ka siku kot tenjiku kene eni mare toku kunjingíko. 17 Nanga yambuma mulungéliinga yambuma-ni pali eni-kene numanu kis panjingí. 18 Akiliinga-pe eninga kangina ulu te naa tepa pengi-dima kepe te aima omba mania naa pumba. 19 ⸤Nanga yambuma mulungéliinga enini eni aku-siku teku kis-singí kanu-kene⸥ na munduku naa kelku tondulu munduku mulungí yambuma kona molku konjuku mindi puli ulu-pulele liingí.” ⸤nirim.⸥

21:20-24 Jerusallem Toku Kalungí Enaliinga Yesos-ni Ung Te Nirim Temanele (21:5-36 pali kanui)

20 “Penga walse, ami-yima ya kolea-auli Jerusallem-yambuma tungíndu oku liiku poku teku mulungí kanukuliinga Jerusallem-yambu ima toku mundungí enale nondupa wendu ombá akili liiku manjingí. 21 ⸤Aku-siku mele wendu ombá kanuku kene ‘Buni aulima wendu ombá tekem.’ niku piliiku⸥ kolea Judia distrik lirim koleamanga mulungí yambuma ⸤eninga koleama munduku kelku⸥ ma-pangi lembamanga takara toku puku, Jerusallem sukundu mulungí yambuma wendu oku takara toku puku, Jerusallem ulsukundu mulungí yambuma alsuku sukundu naa pangi. 22 Ena akuna Jerusallem-yambuma-ni ui taki-taki Pulu Yili teku kis-siringeliinga yunu-ni “Enini mindili nangi.” nimba. Kórunga-ui yunu-ni ‘Walse aku-sipu tembu.’ nimba, nimba panjurum ung kanili yunga yi mare-ni yunga bukna turing molemú kanili. 23 ⸤Pulu Yili-ni⸥ Jerusallem-yambuma arerembi kolupaliinga ‘Ami-yima enini-kene arerembi kolku oku tangi.’ nimbá kene ulu buni tili pulele enini mulungína wendu ombá.

“Aku-sipa wendu ombá kene ambu kangambula munjúlima kene, ambu kangambula ame sílima kene, ⸤enini kapula lkisiku takara toku naa pungéliinga⸥ enini-kene aima buni wendu ombáliinga enini kondu tekem.
24 Jerusallem-yambuma tungí enamanga yambu tuli lu-koyama-ni yambu mare toku kunjingí, mare ka siku kolea sulu lupa-lupamanga meku pungí. Juda-yambumanga talapena ulsukundu mululi yambuma ya Juda-yambumanga kolea-auli Jerusallem sukundu oku toku munduku kolea liiku alko toku mulungí. Kanu-kene penga Pulu Yili-ni ‘Eninga enama pora nipili.’ nimbá kanu-kene Juda-yambuma Jerusallem kelku oku mulungí.” ⸤nirim.⸥

21:25-28 Mania Omba Mana-Yi Au Talurum Yi Yesos Kelepa Wale Tale-Sipa Yandu Ombáliinga Ung Te (21:5-36 pali kanui)

25 “⸤Aku-sipa mindili nungí niker uluma wendu ombá kene⸥ enána kene kaliimbuna kene kombukantupumanga kene ⸤pali⸥ uluma temba yambuma-ni kanukuliinga piliingí. Ma-koleana numú-kusale ung aima auli-tepa nimba, aima auli-tepa topa lombeya-mambeya lepa no tomba kanungíko. Ulu aku-sipa wendu ombá kene yambu-talapema mini-wale mundungí. 26 Mulúna ola pelemú méle-tonduluma lop-lope tepa anju-yandu pumba kene yambuma mundu-mong aima lakuku teku ‘Ma-koleana nambulka ulu te wendu ombá tekemunje?’ niku piliiku numanu aima pulele liiku mundungí. 27 Ulu akuma wendu ombá kene Mania Omba Mana-Yi Au Talurum Yili tondulu puliele kene, tondulu talang lakupa puliele kene, kupa tenga suku molupa, kamu mania ombá ⸤kene⸥ yambuma-ni kanungí.

28 “Ulu akuma pulu monjupa temba kene Pulu Yili-ni eni ulu-pulu-kismani ka sipa nokulemáliinga mindili siku molemele koleana wendu liipa, yu-kene kamu tapú-toku kapula mulungí kolea kaína sukundu liimba enale nondupa wendu ombá akiliinga ulu akuma wendu ombá kene eni ola angiliiku olandu-siku kanai.” ⸤nirim.⸥

21:29-33 Unji-Pik-ma Telemú Mele Kanupu Kene Ung-Pulu Te Piliilimulu Mele Ung Te (21:5-36 pali kanui)

29 ⸤Yesos-ni aku-sipa nimbaliinga, yunu ombá enale ‘Piliangi.’ nimba⸥ ung-eku te topa kene nimba mele: “Unji-pikma kene we-unjima pali kuku topa gomú tolemú kene kanuku kene ‘Ekupu kaliimbu temba kaliimbele wendu ombá tekem lem.’ niku piliilimili. 31 Aku-sipako ulu ima “Wendu ombá.” nikerele sika wendu ombá kene kanuku kene, “Pulu Yili yi nuim kingele molumba enale nondupa wendu ombá tekem.” niku piliingí.

32 “Na-ni enindu aima sika nimbu siker: “Ekupu molemele yambuma ui naa kolangi ⸤“Wendu ombá.” niker⸥ ulu ima pali wendu ombá. 33 Mulú-masele pora nimbá akiliinga-pe nanga ung niliuma aima pora naa nimbá. ⸤Niliu mele pali aima sika wendu ombá.⸥” niker.” ⸤nirim.⸥

21:34-36 Yesos Kelepa Ombá Enale “Naa Piliilimiláliinga Kanuku Nokunjuku Molangi.” Nirim Temanele (21:5-36 pali kanui)

34 “Akiliinga, naa kanuku mulungí kene ena kanili ombáliinga aima mimi-siku piliai! Lopa te yunga tápu andolemúna ‘Pumbú.’ nimba olemú kene milu leku panjilimelale naa kanupa ‘Yunu tomba.’ nimba naa piliipa walu-sipa olemú kene penga miluna walsekale tolemú, aku-siku ulu-pulu-kísima numanu siku teku, eni no-tonduluma noku kelep toku, ma-koleana mélema-ni buni sipili numanu kimbu-siku molku, numanuna puralé naa nipili mulúngi lem ⸤Mania Omba Mana-Yi Au Talurum Yili⸥ yunu ombá ena kanili eni naa liiku manjangi liipa sinjipa wendu ombá akiliinga kanuku piliiku kongnjuku molai. 35 Ena akili ma-koleana pali yambuma mulungína wendu ombá akiliinga 36 eni Pulu Yili-kene popu toku mawa tekuliinga niku mele: “‘Na penga Mania Omba Mana-Yi Au Talurum Yili-nga kumbi-kerina pupu ola angiliimbu akiliinga na tondulu pupili, ulu wendu ombá ima-ni na topa mania naa mundupili.’ ni.” niku taki-taki kanuku piliiku kongnjuku molai!” nirim.

21:37-38 Yambu Pulele Yesos-nga Ungele Piliiku Muluring Temanele

37 Yesos-ni enamanga taki-taki lku-tembolluna yambuma ung-mani sipa ung-bo tonju-pui-upui tepaliinga, sumbulsuli taki-taki Jerusallem ulsukundu pupaliinga ma-pangi te ‘Unji-Ollip Punie Lili Ma-Pangiele’ nili akuna ola pupa pi-pui-upui tirim. Yambuma pali aima ipulam-ui ‘Yunu ung-bo tonjupa mani simbama piliamili.’ niku lku-tembolluna oku liiku máku tu-pui-upui tiring.

38 

Kolomong-Auli 22-24 Yesos Mindili Nomba Kolupa Kene, Lomburupa Ola Molupa Mulú-Koleana Kelepa Purum Temanele

Copyright information for `MUX