Philippians 4

Akiliinga, nanga angmene, na eni numanu monjupu ‘Aima eni kanambuka!’ nimbu kondu kolupu moliu yambuma, na eni-kene kongunale tirindeliinga eni nanga méle kaluli namba kaiéle molemeláliinga numanu sipu moliu yambuma, nanga pulu lelemú yambu numanu monjuliuma, Auli Krais-ni aku-sipa eni-kene manda tembaliinga piliikuliinga eni Auliele munduku naa kelku tondulu munduku ambolku molai.

4:2-9 Poll-ni Pillipai-Yambuma Ung-Mani Simbandu (4:2-3) “Eni Numanu Tiluna Pupili Molku (4:4-7) Auliele-Kene Numanu Siku (4:8-9) Ulu-Sikama Kene Ulu-Kaíma Kene Mindi Numanale-ni Piliiku Molai.” Nirim Ung Te

Ambu Yodia kene Sindike-sele, Auliele-nga yambuma ‘Molai.’ nimba pelemú ung-manele mele else aku-sikulu Auliele-nga ambusele molembeláliinga ‘numanu tiluna pupili molangli.’ nimbu else aima mawa teker. Yi Siskos, ‘⸤nunga bilinga pulele piliikunu kene⸥ tapú-topulu wasie kongun telembulu sikale nu-ni ambusele ⸤‘Kapula-kapula molangli.’ nikunu⸥ liiku tapunjani.’ nimbu mawa teker. ‘Yambuma-ni temani-kaiéle piliangi.’ nikulu else na-kene wasie tapú-topu kongun mindili sipu tepu mulurumulaliinga aku ti. Yi Killemen kepe yambu mare wasie tapú-topu andupu kongun tirimuluko, yambu akumanga bima kona molku mindi pungí yambumanga bima molemú bukna molemú.

⸤Eni Pillipai-yambuma,⸥ Auliele-kene tapú-toku molemele akiliinga taki-taki numanu siku molai. Alsupu niker. Numanu siku molai. Auliele eni molemelena nondupa ombá tekemaliinga eni ‘Yambuma-ni teku kis-singí kene enini lkisipu ung-mura sipu tondulu mundupu mani naa sipu, yambuma táka-nimbu liipu tapunjupu molemulu mele yambuma-ni pali kanangi.’ niku aku-siku teku molai. Méle tiluri kepe eni keli toku mini-wale naa mundayo. Eninga mélema kene uluma kene eninga numanuna buni pelemúma pali Pulu Yili-kene popu toku niku para siku, yu-kene ung niku mele mawa tekuliinga yu-kene “Angke” niku, aku-siku teku molai. Aku tingí kene Pulu Yili-ni eni numanu waengu nili ulele silimú, kanili yambuma-ni piliiku pulele bi manda naa silimele, waengu nili kanili-ni Krais Yesos kene tapú-toku molangi eninga numanuma nokumba.

Ung te kamu niambu. Angmene, ulu aima kaí olakundu, yambuma-ni kanuku kene numanu siku kape nilimele aku-sipa uluma mindi numanu kimbu-siku piliiku molai.

Ulu-sikama kene,

yambuma-ni kanuku kaí piliilimili ulu sumbi-nílima kene,

ulu kalaru naa mululi uluma kene,

yambuma-ni piliiku kaí piliilimili uluma kene,

kanuku “Teku konjukunu.” nilimele uluma kene,

aku-sipa uluma mindi numanu kimbu-siku piliiku molai.
Na-ni eni mani siliu piliiring mele kene, ulu teliuma piliiku kanolemele mele kene, ulu akuma eni taki-taki teku molai. Aku tingí kene ‘Eni numanu waengu nipili táka-niku molangi.’ nilimú Pulu Yili eni-kene molumba.

4:10-20 Pillipai-Yambuma-ni Mélema We Siku Munduringeliinga Poll-ni Numanu Sipa “Angke” Nirim Ungele

10 Na Auliele-nga yili molupu kene eni na kondu kolku liiku tapunjuring mele talku alsuku tiringeliinga aima numanu siker. Ui sika, ‘Liipu tapunjamili.’ niringko akiliinga-pe liiku tapunjungí kupulanum te naa lirim. 11 Na mélema mólu tokum-na naa niker. Ulu lupa-lupa kis kaíma na-kene wendu olemú kene ‘Ulu te mólu. Ulu akuma kapulako.’ nimbu numanu kimbu-sipu piliipu naa moliu. 12 Na ena mare méle mólu tolemú mele kepe, ena mare méle pulele ambololiu mele kepe piliipu moliu. ⸤Akiliinga-pe⸥ na langi pulele lelemú enama kepe engle lelemú enama kepe, mélema mólu tolemú kene kepe méle pulele nosiliu kene kepe, ulu kis kaí aku-sipama pali na-kene wendu olemú kene ‘Ulu te mólu.’ nimbu numanu pulele liipu naa munduliu ulu-pulele na piliiliu. 13 ⸤Krais-ni⸥ na tondulu silimú tondulu akili-ni na uluma pali kapula teliu.

14 Akili sika akiliinga-pe eni na-kene tapú-topu nanga bunima talku miring akili kaí. 15 Eni Pillipai-yambuma-ni piliilimili, na-ni ui pulu monjupu temani-kaiéle topu silsiliipu andupu kene eni muluringna ombu topu sirindu piliiring kene penga eninga kolea Masedonia propinj mundupu kelepu kolea lupa marenga purundu kene eni mindi na liiku tapunjuku ku-moni mare siku munduring-na liirindu. Krais-nga yambu-talape lupamanga talape tilu kepe naa siring. 16 ⸤Kolea Masedonia propinj ui mundupu naa kelepu⸥ kolea-auli Tesallonaika pupu mulurundu kene kepe ‘Na méle te mólu naa tupili.’ niku ena mare eni Pillipai-yambuma-ni liiku tapunjuku mélema siku munduringko. 17 ‘Na mélema we sangi.’ nimbu mawa tepu naa niker. ‘Na liiku tapunjuku mélema we singéliinga ⸤Pulu Yili-ni⸥ eni méle kaíma olandupa simba liingí, aku-kene na numanu simbu.’ nimbu aku-sipu niker. 18 Akiliinga, mélema pali síngeliinga pepále i topu siker. Mélema siring-na liirindu akuma na mólu turum mélemanga olandupama siring-na liirindu. Ekupu eni méle siku munduring mélema Epapodaitas-ni menjipa urum-na liirindeliinga na méle aima pulele nosiliu. Méle akuma síngi, oliu Pulu Yili popu topu méle kalupu silimuluma Pulu Yili-ni murele piliipa kaí piliipa liilimú mele aku-sipa méle kanuma popu topa kaluli mélema mele yu-ni kanupa kaí piliilimú. 19 Krais Yesos-ni eninga nimba tinjirim, yunga yambuma molemeláliinga, nanga Pulu Yili-ni méle lupa-lupa kaí pulele nosilimú mélemanga mare ‘eni méle mólu tolemúma pali nosangi.’ nimba simba.

20 Taki-taki oliunga Lapa Pulu Yili-nga bili paka tonjupu yu kape nimbu mololsiliipu mindi pamili. Sika aku-sipu teamili.

4:21-23 Poll-ni Pepále Topa Pora Simbandu “Eni Molku Konjai.” Nirim Ungma

21 Eni Krais Yesos-nga yambuma pali na-ni “Eni kapula molemeleye?” niker. Na-kene wasie molemulu anginipilima-ni kepe “Eni kapula molemeleye?” nikimiliko. 22 Pulu Yili-nga yambuma pali, Rom-Gapman-Yi Aima Auli Kumbina Sisale-nga lkuna pelemelé yambuma kene wasie, enini “Eni kapula molemeleye?” nikimiliko.

23 Auli Yesos-Krais-ni eninga minima kene wasie we kondu kolupa mulupili molai. Aku-sipa tipili.

⸤Aku manda niker.⸥

Copyright information for `MUX