Revelation of John 15

Kolomong-Auli 15 Yambuma-Kene Kamu Buni Pemba Mele Angkella Angere Yukuku-Guli-ni Méle Angere Yupuku-Guli Ambolku Angiliiringmanga Temanele

Kanu-kene mulú-koleana suku ulu aima auli tondulu te kanupu kene numanu pulele liipu mundurundu. Akili i-sipa mele: Yambuma-kene kamu buni pemba mele angkella angere yupuku-guli-ni méle angere yupuku-guli ambolku angiliiring. Akiliinga pulele i-sipa mele: Buni kanuma pora nimbá kene Pulu Yili-ni yambuma-kene arerembi kolumba uluma kamu pora nimbá.

Na kanurundu kene numú-kusa mululi mele tepa te gllas kene tepi kene waka-maka pili mele tirim. No-numú akiliinga kéluna yambu mare angiliiring. Yambu kanuma méle-takarale kene, yu-mele manda leku teku mimi teku ola angnjiring mélale kene, méle-takaraliinga bili manda lepa pirim nambale kene, toku mania munduku tondulu puring yambuma. Enini Pulu Yili-nga gita melema ambolku no-numú mele tílieliinga kéluna angiliiku kene, Pulu Yili-nga kongun tinjili yi Moses-ni konana nirimele kene Sipsip-Walále-nga konanale kene konana akusele niku kene niku mele:

“Pulu Yi Auli Olandupale
nu-ni ulu telluma pali aima olandupa,
akuma kanupu kene numanu pulele
liipu mundulimulu.
Yambumanga Pali Yi Nuim King
Taki-Taki Molupa Mindi Puli Yili,
nu-ni ulu aima sika sumbi-siku telluma
mokeringa lelemú kanolemulu.
Auliele,
nu mindi aima kake tipili mollu akiliinga,
yambu nae-ni nu-kene mundu-mong naa tepa,
nunga bili paka naa tonjumbaye?
Nu-ni ulu sumbi-siku telluma pali
mokeringa wendu olemú kanolemele akiliinga,
ma-koleamanga pali yambuma
nu molluna oku nu popu toku kape ningí.”
niring.

Penga mulú-koleana kelepu kanurundu kene Pulu Yili popu turing sell-lku-tembollana sukundu sulumina aima kake tiliele kuna liipa lirim. Akuna sukundu Pulu Yili-ni nimba panjurum ungma pirim lku-sulumina kanili. Akili kuna liipa lirim. Akuna yambuma buni singí méle angere yupuku-guli angkella angere yupuku-guli-ni ambolku meku wendu uring. Akuma mulumbale aima kake tepa talang púlima pakuku, kamirika ku-gollu-ni tílima turing. Wendu uring kene méle kona mululi angere akumanga te-ni mingi ku-gollu-ni tili angere yupuku-guli, taki-taki kona molupa mindi puli Pulu Yili yunga arerembi kululi uluma pirim-ma angkella angere yupuku-guli sirim. Sell-lku-temboll kake tílina Pulu Yili-nga bili ola molupa tondulu talang puliele kene yunga tondulale kene akuselenga ikilia tepa lku kake tiliele si nirim, akuna yambu te kapula sukundu naa pumba. Angkella angere yupuku-guli yambuma buni singí méle angere yupuku-guli ambuluringma ui kamu bunima yambuma siku pora singí kene penga mindi yambuma sell-lku-tembollana lkundu kapula pungí, ui mólu.

Copyright information for `MUX