Revelation of John 17

17:1—19:5 Kolea-Auli Kis Bepillon-nga Temanele (16:17-20 wasie)

Kolomong-Auli 17 Ambu-Waperaliinga Temanele (17:1—19:5 pali)

⸤Pulu Yili-nga arerembi kululi uluma pirim⸥ mingi angere yupuku-guli ui ambolku muluring angkellamanga te-ni na mulurunduna omba kene nimba mele: “Ambu wapera tuli auliele, no pulele omba pulimúmanga ola molemále, aku-sipa telemáliinga mindili singí liimba mele liipu ora sambu ui.” nirim. “Ma-koleana muluring yi nuim kingima kene yu-kene waperanale tiring; we-yambu mana muluringma-kene yu waperanale tirimeliinga no-waen noku kelep tolemele mele aku-siku kelep turing.” nirim.

Kanu-kene penga na mulurunduna Minéle omba ambulurum kene angkellale-ni na kolea-wakana memba purum kene akuna ambu te méle-takara kunduli tenga bulu-mingina mulurum kanurundu. Méle-takara akiliinga kangina bi pulele mulurum, bi akuma Pulu Yili marake teku ung-taka tunjuring bima mulurum. Méle akiliinga pengí angere yupuku-guli kene ⸤kung-kao gu mele⸥ gu engkaki pambusele-pipi kene angiliirim. Ambu akili ambu kamako nuimima pakolemele mele wale-pakuli kunduli tale pakupa, ku-gollu kene ku kangi lupa-lupa kululi ku-moni auli-tepa pulimúma kene sisipale kake tepa ku-moni auli-tepa pulimúma kene akuma-ni yu au nimba mulurum. Yu no-mingi ku-gollu-ni tili te ambulurum, mingi akiliinga sukundu yu waperanale tirimeliinga méle aima kis kalaru mululi pulele pepa peka lirim. Yunga mai-ombelena yunga bili mulurum, bi akili ung-eku te mulurum, akili i-sipa mele:

BEPILLON AIMA AULIELE, WAPERA TOLEMELEMA KENE MANA-YAMBUMA-NI ULU-PULU AIMA KALARU MULULI KISIMA TELEMELEMA KENE ENINGA ANUM

nimba mulurum.
Pulu Yili-nga yambuma kene, Yesos ‘Yu sika.’ niku piliiku yunga ungma anduku yambuma niku siring yambuma kene, aku-siku teku muluringeliinga ambu kanili-ni enini topa kunjurum. Yambu te no-tondulu nomba kene kelep tolemú mele yu-ni enini turum-manga memima omba purumeliinga yu aima numanu sipa kelep mele turum.

Akili kanupu kene aima mini-wale mundupu numanu pulele liipu mundurundu.
Aku tirindu kene angkellale-ni nimba mele: “Nu nambimuna mini-wale mundukunu numanu pulele liiku mundukunuye? Ambu ili kene méle-takara pengí angere yupuku-guli kene gu engkaki pambusele-pipi kene angiliimále-ni ambale memba pulimále akuselenga ung-pulele nu nimbu sambu. Méle-takara kanúnele ui mulurum, ekupu naa molemú, penga takara topa wara-peú te aima lepa mindi pupa naa pora nilimáliinga wendu omba yu kolumba kupulanum-na pumba. Mana-yambu mare, male ui wendu naa upili Pulu Yili-ni kona molupa mindi puli bukna bi naa turum naa molemú yambuma-ni méle-takara kanili kanuku kene, ui mulurum ekupu naa molemú akiliinga-pe kelepa wendu ombá kene kanuku kene numanu pulele liiku mundungí.

“Mimi-siku numanu liiku munduku piliingí yambuma-ni ilinga ung-pulele piliingínje. Pengí angere yupuku-guli akuma ambale mania molemú ma-pangi angere yupuku-guli. 10 Pengí angere yupuku-guli akumanga pulu tale-sipale yi nuim king angere yupuku-guli. King akumanga angere te-guli kuluring; te ekupu we molemú; te ui wendu naa uli. Akiliinga-pe yu wendu ombá kene ena laye-kolte mindi kolea nokupa molumba. 11 Méle-takara ui mulurum ekupu naa molemú akili yi nuim king engkaki-sipale. Yu kene king angere yupuku-guli kene enini talape tiluele, yu kolumba kupulanum-na pulimú.

12 “⸤Kung-kao gu mele⸥ gu engkaki pambusele-pipi kanúnu akili yi engkaki pambusele-pipi ui yi nuim king naa molku koleama naa nokolemelema. Akiliinga-pe méle-takarale kene wasie penga enini yi nuim king mulungí nambama liiku kene ena-mong tilu mendepolu koleama nukungí. 13 Kingima eninga numanu tilu-sipa pípili molku kene, eninga tonduluma kene kolea nukungí nambama kene méle-takarale singí. 14 ⸤Kingima⸥ enini Sipsip-Walále kene ele tingí, akiliinga-pe Sipsip-Walále-ni enini topa mania mundumba. Yu yi-aulimanga pali yi-auli olandupale, yu yi nuim kingimanga pali king olandupale molupa, yu-ni ui makó topa ‘Nanga yambuma molangi wai.’ nirim-na yu-ni nilimú ungma tondulu munduku piliiku lumbili pulimelé yambuma yu-kene tapú-toku puring-na ⸤kingima⸥ enini topa mania mundumba.” nirim.

15 Aku nimba kene angkellale-ni nandu nimba mele: “Nu no omba pumu kanúnu, akumanga ola ambu wapera tolemále ola mulúm, no akuma yambuma kene yambu-talapema kene yambu kangi lupa-lupa kolemúma kene yambu ung lupa-lupa lelemele yambuma kene. 16 Méle-takarale kene ⸤yunga pengimanga angiliirim⸥ gu engkaki pambusele-pipi kene kanúnu akuma-ni ambu wapera tolemále-kene numanu kis panjiku kene, yu aima teku kis-siku ‘Yu giu-gau andupa mulupili.’ niku mulumbalema pali posuku wendu liinjiku, yunga kangina míndi mare toku noku, ‘yu kamu tepi-ni nupili.’ niku kalungí. 17 Pulu Yili-ni ‘Kingima yunga kongunale tenjangi.’ nimba ‘numanale-ni piliiku teangi.’ nimba piliirim mele enini aku-siku piliiku ‘enini kene méle-takarale kene numanu tiluna pupili molamili.’ niku eninga koleama nukungí nambama méle-takarale singí. Enini aku-siku teku molangi Pulu Yili-ni ‘Wendu upili.’ ui nimba panjurum ungma wendu ombá. Kanu-kene eninga kongunale pora nimbá.

18 “Ambu kanúnele mana molemele yi nuim kingima pali nokulemú kolea aima auliele.” nirim.

Copyright information for `MUX