aKonana 2:9

Revelation of John 19

19:1-10 Pulu Yili Kape Ningí Ungma

19:1-5 Kolea Bapillon Kamu Kis Lirimeliinga Yambuma Numanu Siku Pulu Yili Kape Ningí Temanele (16:17-20, 17:1—19:5 pali kanani)

Ulu akuma pora nirim kene penga piliirindu kene mulú-koleana yambu pulele ung nilimele mele ung te wendu urum piliirindu. Akuma-ni nangale toku kene niku mele:

“Pulu Yili-ni uluma pali
aima sika sumbi-sipa apurupa telemú.
Wapera topa bi aima ola mululi ambale yu-ni
wapera tuli uluma tirimele-ni
ma-koleana yambuma ‘molku kis-sangi.’ nirimaliinga
ulu tirim akuma Pulu Yili-ni piliipa apurupa
‘Yu mindili nupili.’ nirim.
Ambu akili-ni Pulu Yili-nga kendemande-yambuma
topa kunjurum yambu akumanga memimanga
Pulu Yili-ni pundu tonjupa ambale mindili liipa sirim
akiliinga, Pulu Yili yu kape nimbu
bi paka tunjamili!
Mindili nolkemela kupulanum-na
tepa liipa wendu liipa
yu-kene molku kunjingí kupulanum-na
liipa monjulemú ulele yu-kene pepa,
yunga bili aima olandupa pepa,
tondulu talang puliele yu-kene pepa
yu mélema pali nokumba nambale kene
tondulale-sele pelemú yili.”
niring.

Alsuku nangale toku kene niku mele:

“Yu-ni yu topa kalúmeliinga ikilia
taki-taki omba mindi pelemáliinga
Pulu Yili kape nimbu bi paka tunjamili!”
niring.

Yi-nuim tokapu-tilu kene, méle kona mululi angere kene, enini yi nuim king poluna molemú Pulu Yili-nga kumbi-kerina mania puku tamalu peku, yu kape niku bi paka tonjuku kene niku mele:

“Aku-sipa tipili.
Pulu Yili kape nimbu
bi paka tunjamili!”
niring.

Kanu-kene ung te yi nuim king poluna wendu omba kene nimba mele:

“Eni yunga kongun-kendemande-yambu
molemelema pali,
‘Nu oliunga yi-auliele.’ niku mundu-mong teku
yunga ungele táka-niku piliiku telemele yambu
aulima kepe bi naa mulúlima kepe eni
oliunga Pulu Yili kape niku
bi paka tonjangi.”
niring.

19:6-10 Kung-Sipsip Walále Ambu Liimbaliinga Langi Auli-Teku Kuyungí Temanele (19:1-10 pali)

Penga kelepu piliirindu kene ung te, yambu pulele-ni ung panjilimele mele ung te, no auli-tepa topa kene ung nilimú mele mola mulú tondulu gulu-gala nilimú mele ung te piliirindu. Akuma-ni nangale toku kene niku mele:

“Oliunga Pulu Yi Auli Tondulu Pepa
Namba Auli Olandupale Lelemú Yili
kamu yi nuim kingele molupa
mélema pali nokulemáliinga
yu kape nimbu
bi paka tunjamili!
Sipsip-Walále ambu liimba enale
kamu wendu okum.
Yunga ambu liimbale-ni
‘Na omba liimba.’ nimba nokupa molemáliinga
oliu numanu kaí pípili numanu sipu
‘Papu tirim.’ nimbu bi paka tunjamili!
Pulu Yili-ni
‘Mulumbale aima kaí tondulu talang pupa
kake tílima pakupili.’ nimba símu.”
niring. (Mulumbale kaímanga pulele Pulu Yili-nga yambuma-ni ulu-kaí telemele uluma yu-ni kanupa ‘ulu sumbi-nílima’ nimba kanolemú uluma.)

Kanu-kene angkellale-ni nandu nimba mele: “Ung nimbále pepána bi tui: “Sipsip-Walále ambu liimba langi kuyungína Pulu Yili-ni yambumandu “Wai.” nimbá yambuma enini ‘Numanu kaí pípili molku konjangi.’ nilimú kupulanum-na molemele.” aku-mele pepána tui.” nirim. Aku nimba kene kelepa ung te wasie nimba mele: “Ung ima aima sika Pulu Yili-nga ung-sikama.” nirim. 10 Aku nirim-na piliipuliinga angkellaliinga kumbi-kerina tamalu pepu kape nimbú tirindu akiliinga-pe yu-ni nandu nimba mele: “Nu aku-sikunu naa ti! Nunga angenalima-ni Yesos-nga ungma yambuma niku silimelema kene nu kene na kene oliu pali Pulu Yili-nga kendemande-yambuma molupu kongun tenjilimuláliinga nu-ni Pulu Yili mindi popu tokunu kape ni. Pulu Yili-nga ung nimbu silimulu akiliinga pulele Yesos-nga ungma nimbu silimulu ulele akiliinga, ‘nu kene angenali kene na kene oliu paika yunga kendemande-yambuma molemulu.’ niker.” nirim.

19:11-21 Yi Te Kung-Os Kurumuláliinga Bulu-Mingina Ola Mulurumeliinga Temanele

11 Kanurundu kene mulú-koleale kuna liipa lirim kanurundu kene kung-os kurumulú te angiliirim, akiliinga bulu-mingina ola yi te mulurum, akili bi leku ‘Kongun Ambulupa Nokupa Konjupa Numanu Alowa-Malowa Naa Tili Yili’ niku, ‘Ung-Sikama Mindi Pelemú Yili’ nilimele. Yu-ni kotele piliipa sumbi-sipa apurupa we naa liipa tapunjilimú. Yu we ‘Ele teambu.’ nimba naa telemú. Ung-pulu te pelemú kene piliipaliinga telemú. 12 Yunga mongsele tepi-mele tondulu talang pupa, yi nuim kingima wanie-kraon pakolemele mele wanie-kraon pulele yunga pengína pakolemú. Yunga kangina bi te molemú, bi akili yu-yunu piliilimú, yambu mare-ni lupa naa piliilimili. 13 Yu mulumbale memi kaluli sulu te pakolemú. Yunga bili Pulu Yili-nga Ungele. 14 Mulú-koleana ami-yima kung-os kurumulúmanga molku yu lumbili pungí puring, akuma mulumbale kake aima kaí mare, kalaru naa mulúlima pakuring. 15 Yunga kerina ma-koleana yambu-talapema pali tomba ele-tili lu-koya aima nánga mululi te pelemú.

‘Yu yambumanga pali yi-auliele molupa
yambuma aima tondulu mundupa
nokupa molumba.’ a 
Tondulu Puli Pulu Yi Olandupaliinga arerembi aima lakupa kululi ulele pelemú waen-monguma kimbu-ni kambiliipa naliku-maliku silimú.
16 Yunga mulumbale sulu akuna kene yunga pulambina kene bi te molemú, akili i-sipa mele:

YI NUIM KINGIMANGA YU YI NUIM KING AIMA OLANDUPALE; YI-AULIMANGA YU YI AIMA AULI OLANDUPALE

nimba molemú.

17 Kanurundu kene enána sukundu angkella te angiliirim, akili-ni mulúna buru niku anduring keramandu tondulu nangale topa kene nimba mele: “Pulu Yili-ni langi auli kuyúmele nangi wai.” nirim. 18 “Yi nuim kingimanga ónuma kepe, ami-yimanga yi-nuimimanga ónuma kepe, yi tondulu púlimanga ónuma kepe, kung-osuma kene eninga bulu-mingina ola molku andolemele yima kene eninga ónuma kepe, yambumanga pali we molemele yambuma kepe, kongunuma we tenjiku méle kaluli naa liilimele kendemande-yambumanga kepe, bi naa mululi yambuma kepe, bi mululi yambuma kepe, eninga ónumanga míndima nangi wai.” nirim.

19 Kelepu kanurundu kene méle-takarale kene ma-koleana yi nuim kingima kene, kingimanga ami-yima kene enini ‘Kung-os bulu-mingina ola molemú yili kene yunga ami-yima kene ele teamili.’ niku liiku máku turing. 20 Akiliinga-pe Pulu Yili-ni “I-sikunu niku si-pui.” nirim ung te naa piliipa ungele we gólu topa yandu nimba sirim yi kanili méle-takarale-ni liipa tapunjurum-na ulu-tondulu pulele tirim akili kene, méle-takarale kene, elsele ka siring. Ui ulu-tondulu tirim uluma-ni yambu méle-takaraliinga makále ‘kaluna mulupili.’ niku, yu mele tili te teku mimi teku ola angnjiringele popu toku kape niring yambu kanuma kundi turum. Yu kene méle-takarale kene ka siku kene, ku-sallpa tepi nomba kondupa pirim wara-peú aima aulina liiku mania munduring. 21 Kung-os bulu-mingina ola mulurum yilinga kerina ele-tili lu-koya pirimele-ni wema pali topa kunjurum, kanu-kene eninga ónumanga míndima kerama-ni oku noku enini lakupa olu tirim.

Copyright information for `MUX