Revelation of John 20

20:1-6 Kurumanga Nuim Seten Punie Tausen Tilu Ka-Lkuna Pemba Temanele

Kanurundu kene mulú-koleana angkella te, wara-peú te aima lepa mindi pupa naa pora nilimáliinga keri-pulu kili kene ka-sen aima auli te kene ambulupa memba, mania urum. Angkella akili-ni wambiye-drekonale ambulupa liipa ‘Punie tausen tilu aku-sipa mulupili.’ nimba ka-sen-ni ka sirim. Wambiye-drekon akili yu kórunga-ui mulurum wambiyele, yu ⸤kurumanga nuim⸥ Seten, yu depollale, ⸤(depollaliinga ung-pulele ‘yambuma kot gólu topa tinjili’ kanili)⸥. Angkellale-ni yu ambulupa liipa ka-sen-ni ka sipa kene yu mana-mania wara-peú te aima lepa mindi pupa naa pora nilimáliinga topa mania mundupa, ‘Punie tausen tilu omba pupili yu alsupa wendu omba ma-koleana yambu-talapema andupa gólu topa kundi naa tupili.’ nimba keri-puléle pipi sipa llok turum. Punie akuma pora nimbá kene ‘Yu wendu omba laye-kolte andupili.’ niku wendu liiku mundungí.

Yi nuim king molemele poluma kanurundu, akumanga Pulu Yili-ni ‘Yambuma apurangi.’ nimba tondulu sirim yambuma muluring. Yambuma-ni ma-koleana molku Yesos-nga ungma anduku niku siku, Pulu Yili-nga ungele tondulu munduku piliiku ambuluringeliinga enini numima kari leku toku kunjuring, akumanga minima kanurundu. Enini méle-takarale kene méle-takarale mele tili méle te teku mimi teku ola angnjiring-sele popu toku kape niku bi paka naa tonjuku, méle-takaraliinga makále eninga mai-ombelena mola kína ‘Naa mulupili.’ niring yambuma kanurundu. Akuma lomburuku ola molku, punie tausen tilu Krais-kene wasie yi nuim kingima molku mélema nukuring. Yambuma pali lomburuku ola mulungéliinga enini kumbi-leku lomburuku ola muluring. (We-yambu kuluringima yambu akuma kene walsekale lomburuku ola naa muluring. Punie tausen tilu pora nirim kene lomburuku ola muluring.) Kumbi-leku ola muluring akuma Pulu Yili-nga yambu kake tílima, enini “Numanu kaí pípili molku konjangi.” nilimú kupulanum-na molemele. Yambuma wale tale-siku kulungí ulu akili-ni enini ulu te manda naa temba. Enini Pulu Yili kene Krais kene popu tunjuli yambuma molku, Krais-kene wasie punie tausen tilu yi nuim kingima molku mélema nukungí.

20:7-10 Seten Kamu Mindili Nomba Mania Pumba Temanele

Punie tausen tilu pora nimbá kene ⸤kurumanga nuim⸥ Seten ka-lkuna wendu liiku mundungí kene ma-koleana pali molemele yambuma, Gok kene Megok kene kundi topa ‘Ele teangi wai.’ nimba sukundu-sukundu liimba. Yambu akuma ku-ukiya mele kapula. Ma-koleana pali kimbu-kongun teku oku oku kene, Pulu Yili-nga yambuma muluring koleale, Pulu Yili numanu monjulemú kolea-auliele, liiku poku teku tungí tiring akiliinga-pe mulú-koleana tepi te mania omba ami akuma nurum. 10 Kanu-kene ⸤kurumanga nuim⸥ depollale-ni enini gólu topa sipa kundi turum yili, liiku ku-sallpa tepi nomba kondupa pirim wara-peú aima aulina, méle-takarale kene, Pulu Yili-ni “I-sikunu niku si-pui.” nirim ung te naa piliipa ungele we gólu topa yandu nimba sirim yili kene, elsele ui liiku toku mania munduring wara-peúna, yu liiku toku mania munduringko. Akuna enini sumbulsuli tanguli taki-taki mindili noku mindi mulungí.

20:11-15 Yambumanga Kotele Kamu Wendu Ombá Temanele

11 Kanu-kene penga kanurundu kene yi nuim king tenga polu kake tili auli te lirim, akuna yi te mulurum kanurundu. Male kene mulále kene yu-kene tere leku mulungí kolea te naa lirim kilia yu mulurumna munduku kelkulu takara tokulu puringli. 12 Yambu kuluringima pali, yima kene bi mulúlima kene yu mulurum polaliinga kumbikundu angiliiring kanurundu. Buk mare wendu liipa kanurum. Penga buk te liipa kanurum, akili kona molupa mindi puli bukele. Kanu-kene bukmanga sukundu eninga ulu tiringma kanupa apurupa kotele piliirim. 13 Numú-kusana kuluring yambuma lomburuku ola molku, yambu ónu-koleana liring yambuma kepe Yambu Kolemelemanga Minima Pulimelé Koleana puring yambuma kepe lomburuku ola molku kot-na puku angiliiring. Kanu-kene eninga ulu tiringimanga yambu tilu-tilu nimba kot piliirim. 14 Kanu-kene kululi ulu-pulele kene, Yambu Kolemelemanga Minima Pulimelé Koleale kene, akusele tepi nomba pirim wara-peú aima aulina topa mania mundurum. Tepi nomba pelemú wara-peú aima auli ili yambuma wale tale-siku kolemele ulele. Kotele piliirim yili-ni yambu tenga bili kona molupa mindi puli bukna naa mulurum kene kanupaliinga yambu kanili tepi nomba pirim wara-peú aima aulina topa mania mundurum.

15 

21:1—22:5 Ma Kona Kene Mulú Kona Kene Kolea-Auli Jerusallem Kona Akumanga Temanele

Copyright information for `MUX