Revelation of John 21

21:1 Mulú-Ma Konaselenga Temanele Kene 21:2-8 Kolea-Auli Jerusale Konale Mana Mania Urumeliinga Temanele

Penga mulú kona te kene ma kona te kene kanurundu. Ma uiele kene mulú uiele kene pora nimba, numú-kusale kamu naa mulurum.

Kolea-Auli Kake Tili, akili Jerusallem konale, Pulu Yili mulurum mulú-koleana mundupa kelepa mania ombá urum kanurunduko. Ambu te yi pumbandu au nilimú mele yu aku-sipa au nimba konjupa urum. Penga piliirindu kene yi nuim king poluna ung te wendu omba tondulu nangale topa kene nimba mele: “Ekupu Pulu Yili molemú lkuli ⸤omba⸥ yambuma molemelena angiliimú, yu enini-kene tapú-topa molumba. Enini yunga yambuma mulungí, yu eninga Pulu Yili molupa enini nokupa, enini-kene molumba. Yu-ni eninga monguna kola molombama kulu tonjumba. Ui uluma pora nirim-na yambuma alsuku kului naa kolku, kola naa teku, kola-lku naa molku, mindili naa nungí.” nirim.

Yi nuim king poluna mulurum yili-ni nimba mele: “Na-ni mélema pali konanga teker.” nirim. Penga kelepa nimba mele: “Ung niker ima ung-sikama, yambuma-ni manda ‘Na-ni niker mele sika telemú.’ niku piliingí ungma akiliinga ung akuma pepána bi tui.” nirim.

Nandu kelepa nimba mele: “Uluma pali wendu omba pora símu. Na Ui Kumbi-Lepa Yili, Penga Aelepa Yili; na Mélemanga-Pali Pulu Yili, ‘Kongun Tembu.’ Nimbu Piliiliuma Taki-Taki Tepu Pora Siliu Yili. Yambu te no waka lelemú yambale taki-taki kona molupa mindi puli ulu-pulele pelemú no pikipa wendu olemále ku-moni naa liipu ‘We nui.’ nimbále. Yambu te tondulu pupa ele-túli topa mania mundumbale moya-mélema pali liimba, na yunga Pulu Yili molumbu, yu nanga kangambulale molumba. Akiliinga-pe yambu

‘Ele naa teamili.’ niku mundu-mong telemele yambuma kene,

 • ‘Na gólu tolemú.’ niku piliiku na monjuku naa piliilimili yambuma kene,
ulu-pulu aima kísima telemele yambuma kene,

yambu toku konjulemele yambuma kene,

waperanale telemele yambuma kene,

kupuná ambolku miambu liiku ála tolemele yambuma kene,

 • we-mélema ola angnjiku ‘Oliunga pulu yima. Oliu nokolemele.’ niku popu toku kape nilimele yambuma kene,
gólu tolemele yambuma kene,

aku-siku telemele yambuma pali ku-sallpa tepi nomba kondupa pelemú wara-peú aima aulina puku mulungí, akili eninga mulungí koleale. Ulu enini-kene wendu ombá akili wale tale-siku kulungí ulele.” nirim.

21:9-27 Kolea-Auli Jerusallem Konale Lirim Mele Angella Te-ni Jon Liipa Ora Sipa Ung Mare Nirim Temanele (21:1 pulu monjukunu kanui)

Kanu-kene angkella angere yupuku-guli, kamu buni angere yupuku-guli pirim mingima ambuluring kanumanga te na mulurunduna omba kene nandu nimba mele: “Sipsip-Walále Ambu Liimbale, yu ekupu ambu liimba tekemale, nu liipu ora sambu, kanani ui.” nirim. 10 Kanu-kene Mini Kake Tiliele-ni na ambulurum kene angkellale-ni na memba ma-pangi aima olandupa ku pulurum tenga memba pupa monjupa kene, kolea-auli kake tili Jerusallem akili Pulu Yili mulurum mulú-koleana mundupa kelepa mania ombá urumele na liipa ora sirim. 11 Jerusallem pa tirimele Pulu Yili-nga tondulu talang puliele-ni talang pupa, bo-ku te ku-moni aima olandupa pulimú te tondulu talang pulimú mele, ku-jaspa mele, yu aku-sipa tondulu talang pupa min-mana tepa, aima kariyapa mele pa tirim. 12 Kolea-auli akili ku-pala aima auli ola-kilia pepa, keri-pulu rurepu lirim. Angkella rurepu keri-pulu rurepu akumanga nokuku angiliiring. Ku-pala kunamanga Isrel-yambu talape rurepu akumanga bima tilu-tilu nimba mulurum. 13 Ena mundi olemúkundu keri-pulu yupuku lepa, ena mania pulimúkundu keri-pulu yupuku lepa, wikindu keri-pulu yupuku lepa, merekundu keri-pulu yupuku lirim. 14 Kolea-aulieliinga ku-pala tiringeliinga ku-pala maniakundu ku auli rurepu panjiring ku-polumanga ola Sipsip-Walále-ni ui ‘Yunga kongunale tenji-pai.’ nimba liipa mundurum yi rurepumanga bima mulurum.

15 Angkella na-kene ung nirimele mélema manda munjuli jiliuwa ku-gollu-ni tili méle te ambulurum. Akili-ni kolea-auliele kene ku-pala keri-puluma kene ku-palale kene manda monjumbandu ambulurum. 16 Kolealiinga ekendu-ekendu sulu pupa surumbu pupa naa tepa kapula-kapula tirim. Kolea-auliele winju-sipa manda munjurum kene tu tausen po andret killomita mele; pera-topa manda munjurum kene aku-sipako tirim; olandu-sipa manda munjurum kene tiluko tirim. 17 Ku-palale manda munjurum kene akili mita tre paon ten mele. Angkellale-ni mita manda munjurumele mana-yambuma-ni manda monjulemele aku-sipa mele manda munjurum. 18 Palale ku-jaspa-ni teku, kolea-auliele ku-gollu aima nurupalu te naa píliele-ni tiring, yu kariyapa mele pa tirim. 19 Kolealiinga pala-sipina ku lupa-lupa kaí ku-moni olandupa pulimúma-ni au siringi.

 • Ku-palaliinga ku auli rurepumanga kumbinale ku-kaí jaspa panjiku,
 • ku-palaliinga ku auli rurepumanga tale-sipale ku-kaí muku tili ku-sapaia panjiku,
 • ku auli rurepumanga yupuku-sipale ku-kaí kurumulú tili ku-aket panjiku,
 • ku auli rurepumanga angere-sipale ku-kaí unji-gomú kaulu lili ku-emera panjiku,
20 
 • ku auli rurepumanga angere te-guli sipale ku-kaí kunduli tepa kurumulú tepa tili ku-sadoniks panjiku,
 • ku auli rurepumanga angere tale-guli sipale ku-kaí kunduli ku-konillian panjiku,
 • ku auli angere yupuku-guli sipale ku-kaí wandiya tili ku-kirisollait panjiku,
 • ku auli engkaki-sipale ku-kaí unji-gomú kaulu lili te-lupa tepa nili ku-beril panjiku,
 • ku auli rurepunga tilu-sipale ku-kaí wandiya te lupa-tepa tili ku-topas panjiku,
 • ku auli engkaki pambusele-pipi sipale ku-kaí unji-gomú kaulu lepa wandiya tepa tili ku-krisopres panjiku,
 • ku auli rurepunga yupuku-sipale ku-kaí muku te-lupa tepa tili ku-aiyasin panjiku,
 • ku-palaliinga ku auli rurepu-sipale ku-kaí kunduli te-lupa ku-ametis panjiring.
21 Pala-kuna rurepu sisipale kurumulú tepa ku-moni aima olandupa puli rurepu angiliirim. Kunama tilu-tilu niku sisipale auli tilu-tilu niku tiring. Kolea-aulieliinga kupulanum-barisima ku-gollu aima kaí nurupalu te naa pílima munduring, kupulanum akuma kariyapa mele mini-mana tirim.

22 Kolea-aulina sukundu Pulu Yili oku popu tungí lku-temboll te angiliirim naa kanurundu. Akili nambimuna, ma-koleana Pulu Yili mulurumna lku-tembolluna puku yu popu toku kaluring akiliinga-pe kolea-auli akiliinga Pulu Yi Auli Tondulale kene Sipsip-Walale kene muluringlieliinga lku-temboll te akuna naa angiliirim. 23 Pulu Yili-nga tondulu talang puliele-ni koleale pa tenjilimú, Sipsip-Walále koleana tepi-llam mulurumeliinga ena kepe kaliimbu kepe te-ni akuna pa naa tenjilimú. 24 Koleamanga pali yambuma kolea-auliele pa tembaliinga kapula anduku mulungí; ma-koleana yi nuim kingima eninga méle ku-moni olandupa pumba lupa-lupama kolea akuna meku ungí. 25 Kolea akili súmbulu naa tombaliinga ena tenga pala-kunama pipi naa singí. 26 Yambuma-ni eninga méle ku-moni olandupa pumba méle kaí lupa-lupama akuna sukundu meku pungí. 27 Akiliinga-pe méle kalaru mulúlima kene, yambuma teku pipili kunjuli uluma telemele yambuma kene, gólu tolemele yambuma kene, akuma kolea akuna sukundu aima naa pungí. Sipsip-Walále-nga kona molupa mindi puli bukna bi molumba yambuma mindi akuna sukundu pungí.

Copyright information for `MUX