Revelation of John 22

22:1-5 Kona Molupa Mindi Puli Ulu-Pulele Pelemú Nole Kene Unjili-Kene Aku-Selenga Temanele (21:1 pulu monjukunu kanui)

Kanu-kene taki-taki kona molupa mindi puli ulu-pulele pelemú no omba purumele angkellale-ni na liipa ora sirim, no akili kariyapa mele pa tirim. Pulu Yili kene Sipsip-Walále kene elsengla yi nuim king poluna no akili wendu omba, kolea-aulieliinga kupulanum-baris suku-singina omba purum. No ekendu-ekendu kéluselenga taki-taki kona molupa mindi puli ulu-pulele pelemú unjele angiliirim, akili punie tenga-tenga wale rurepu nimba mong tolemú, kaliimbu tenga-tenga mong tolemú. Unjeliinga gomúma-ni yambu kuru tolemúma tepa kaí telemú. Pulu Yili-ni ma-koleana buni sirim mele buni aima tilu kepe kolea akuna naa pemba. Pulu Yili kene Sipsip-Walále kene akuselenga yi nuim king polale kolea akuna lemba, Pulu Yili-nga kongun tinjili kendemande-yambuma-ni yu popu toku kape ningí. Enini yunga kumbi-kerale kanungí, yunga bili eninga mai-ombelena molumba. Kolea akuna sumbulu naa tomba. Pulu Yi Auliele-ni enini mulungína pa tenjimbaliinga ‘Ena tipili.’ mola ‘Tepi-llam kandamili.’ naa ningí. Enini yambu nuim kingima taki-taki molku nokuku mindi pungí.

22:6—21 Ung Kamu Mare

22:6 Jon-ni Kanupa Ung Piliirimumanga Ung Tondulu Te

Angkellale-ni nandu nimba mele: “Ung ima ung aima sikama, yambuma-ni kapula ‘Yu-ni nikem mele sika telemú.’ niku piliiku monjuku piliingí ungma. Auliele, Pulu Yili-ni “Ninjai.” nimba ung nimba sirim-ma piliiku yambuma niku siring yambumanga minimanga Pulu Yili, yu-ni ‘Yunga kendemande-yambuma-ni uluma nondupa wendu ombá mele kanangi liipa ora sipili.’ nimba yunga angkellale liipa mundurum.” nirim.

22:7-20 Yesos Nondupa Ombá Temani Te

Yesos-ni nimba mele: “Piliai! Na nondupa ombú.” nirim. Buk ilinga nimba molemú ung penga wendu ombáma piliipa liipa teng panjipa temba yambale yu Pulu Yili-ni “Numanu kaí pípili molku konjangi.” nilimú kupulanum-na molumba.

Na Jon, na ulu ima piliipu kanurundu yili. Piliipu kanupu kene na uluma liipa ora sirim angkellale ‘Yu popu topu kape niambu.’ nimbu yunga kumbi-kerina tamalu pirindu akiliinga-pe yu-ni nandu nimba mele: “Aima aku naa ti! Nunga angenali Pulu Yili-ni “Ninjai.” nimba ung nimba sirim-ma piliiku yambuma niku siring yima kene, buk ilinga nimba molemú ungma piliiku liiku telemele yambuma kene, nu kene na kene oliu pali Pulu Yili-nga kendemande-yambuma molupu kongun tenjilimulu akiliinga nu-ni Pulu Yili yu mindi popu toku kape ni.” nirim.

10 Aku nimba kene alsupa nandu nimba mele: “Buk ilinga ulu penga wendu ombá mele nimba molemú uluma nondupa kamu wendu ombáliinga ‘Naa piliangi. Nimbu para naa sambu.’ nikunu mo naa tui.

11 
  • Yambu te tepa kis-silimú yambale yu kamu tepa kis-sipa mulupili.
  • Yambu te kalaru mulupili molemú yambale kamu kalaru mulupili yambu akili mulupili.
  • Yambu te tepa konjulimú yambale kamu tepa konjupa mulupili.
  • Yambu te kake tipili molemú yambale kamu kake tipili mulupili.”
nirim.

12 Yesos-ni nimba mele: “Piliai. Na nondupa ombú teker. Ombú kene yambuma eninga ulu telemelemanga lupa-lupa méle kalupu simbundu méle kalombu mélema membu ombú. 13 Na Ui Kumbi-Lepu Mulurundu Penga Aelepu Molumbu Yili; Na Kumbinale Penga Aelepale;

Na Mélemanga Pali Pulu Yili, Na ‘Kongun Tembu.’ Nimbu Piliiliuma Taki-Taki Tepu Pora Siliu Yili.

14 “Yambuma eninga mulumbalema lumaye tolemele yambuma aku telemeláliinga ‘Taki-taki kona molupa mindi puli ulu-pulele pelemú unjeliinga monguma oku noku, kolea-aulina ku-pala keri-pulumanga oku sukundu pai.’ nimuláliinga yambu kanuma enini Pulu Yili-ni “Numanu kaí pípili molku konjangi.” nilimú kupulanum-na molemele.

15 
  • Ulu-kísima mindi numanu kimbú-siku molemele yambuma kene,
kupuná ambolku miambu liiku telemele yambuma kene,

wapera anduku tolemele yambuma kene,

yambu toku konjulemele yambuma kene,

  • we-mélema ola angnjiku ‘pulu yima’ niku popu toku kape nilimele yambuma kene,
  • gólu tuli uluma numanu monjuku gólu toku telemele yambuma kene,
yambu kanuma enini kolea-aulieliinga ku-palaliinga ulsukundu molemele.

16 “Na Yesos, na-ni ‘Nanga yambu-talapema ung ima piliangi, pupa nimba sinjipili.’ nimbu nanga angkellale “Nu pukunu niku si-pui.” nimbu liipu mundurundu. Na yi nuim king Depit-ni kalupa liirim yili; yu nanga anda-kolepale; ipulam-ui kolea tangumbandu kombukantupuma pali kumbulupa, tilu mindi kamu tondulu pa tepa talang pupa angiliimú akili na.” nirim.

17 Minéle kene ⸤Sipsip-Walále-nga⸥ Ambu Liimba Ambale kene elsele-ni nikulu mele: “Nu aima ui!” nilimbele. Ung ima piliimba yambale-ni “Nu aima ui!” nipili. No waka lelemú yambale upili. Yambu te ‘No nombu.’ nimba piliimba yambale ku-moni naa liipa we simba no, taki-taki kona molupa mindi puli ulu-pulele pelemú nole, omba nupili.

18 Buk ilinga penga wendu ombá mele nimba molemú ungma piliingí yambumandu lip-lipi topu kene nimbu mele: “Yambu te-ni buk ilinga sukundu molemú ungmanga ung te suku mundupa nim lem buk ilinga ulu-buni tondulu mare ‘wendu ombá’ nimba molemú ulu-bunima Pulu Yili-ni ‘yambu akili-kene wendu upili.’ nimbá. 19 Mola yambu te-ni buk ilinga ulu penga wendu ombá nimba molemúmanga ung te naa nimba kulu topa wendu líímu lem Pulu Yili-ni yu mundupa kelepa,

‘Yu taki-taki kona molupa mindi puli ulu-pulele pelemú unji buk ili-ni nimba silimáliinga mong mare naa nomba, kolea-auli kake tili buk ili-ni nimba silimú koleana naa upili.’ nimbá.” niker.

20 Ulu ima wendu ombá nimba silimú yili-ni nimba mele: “Sika. Na nondupa ombú teker.” nilimú.

Aima aku-sipa tipili! Auli Yesos, aima uyo!

21 Auli Yesos-ni Pulu Yili-nga yambuma ⸤pali⸥ we kondu kolupa mulupili molangi. Aku-sipa tipili!

⸤Aku manda.⸥

Copyright information for `MUX