aLLipai 19:18

Romans 13

13:1-7 Poll-ni Nimba Mele: “Gapmanale-ni “⸤Yambuma Teai!” Nimba⸥ Ung-Mani Sipa Panjilimúma Piliiku Liiku Teku Molai.” Nirim Ung Te

Yambuma pali gapmanale-ni nilimú mele piliiku liiku molai. Gapmanale we naa molemú. Pulu Yili-ni ‘Kolea nukupili.’ nimba makó tolemú-na molemáliinga aku-siku teku molangi. Koleamanga pali gapman molemelema Pulu Yili-ni makó topa ‘molangi.’ nilimú-na molemeláliinga aku-siku enini nilimele mele piliiku liiku molai. Akiliinga, “Gapmanaliinga ung naa piliimulú.” nilimele yambuma-ni aku-siku “Pulu Yili-ni ‘teangi.’ nimba monjulemú yambumanga ungma naa piliimulú.” nilimele. Aku telemeláliinga eninga kotele wendu ombá.

Molku konjulemele yambuma nukuli yambuma-ni teku kis naa silimele. Teku kis-siku molemele yambuma mindi mundu-mong tenjamili. Gapmanale-ni enini mindi tepa kis-simba. ‘Nukuli-yambuma oliu-ni mundu-mong naa teamili. Eni oliu teku kis naa sangi.’ niku kene ulu kaíma teku molai. Aku tingí kene gapmanale-ni eni teku molemele mele kanupa kape nimbá. ‘Yambuma molku konjangi.’ nimba Pulu Yili-ni ‘Nanga kongun tinjiliele mulupili.’ nimba gapman liipa monjulemú-na gapmanale-ni aku-sipa temba. Akiliinga-pe gapmanale we tondulu naa pelemú. Gapmanale-ni yambu kísima numanu kis panjipa “Mong liikimele akiliinga mindili nangi.” nimbandu tondulale pelemáliinga eni teku kis-síngi lem yu-kene mundu-mong tenjai. ‘Teku kis-singí yambumanga kot wendu ombá kene nanga kot piliinjipili.’ nimba Pulu Yili-ni gapman monjulemú. Akiliinga, ‘Yu-ni oliu tepa kis-simbaliinga yu-ni nimbá mele tepu molamili.’ akili mendepulu niku naa molangi. ‘Oliu numanu kis naa pípili, numanu waengu sipu molamili.’ niku yu-ni nimbá mele teku molangiko.

Eni aku-siku niku piliikuliinga, nukuli yambuma-ni Pulu Yili-nga kongun mendepulu teku molemele akiliinga ku-moni-takis tangiko. Gapmanale-ni ung-mani sipa kene “Méle sai.” nilimú mélema sai. Ku-takis liilimele yambuma ku-takis toku sai. Méle liilimelemanga ku-takis pulimú mele kanili toku sangiko. Eni nokolemele yambuma-kene karaye naa teku ung ningíma táka-niku piliiku liiku ai-siku molai. Yambu te bi ola molemáliinga bili paka tonjangiko.

13:8-10 ⸤“Teai!” Nimba Pelemú⸥ Ung-Manima Pali Piliipu Liipu Temulúndu Yambuma Numanu Munjamili Ung Te

Eni anju-yandu yambuma-kene pundu angnjiku kene

‘We pepa mindi naa pupaliinga pundu akuma wela pora nipili.’ niku nondupa pundu tai. Ulu tilu mendepolu teku kene “Pora naa nipili.” niai. Akili i-sipa mele: Anju-yandu yambu eni-enini numanu monjuku kondu kolku mololsiliiku pai. Aku tingí yambuma aku-siku Pulu Yili-nga ung-manima pali aima piliiku liiku tingéliinga yambuma numanu monjuku enembu naa kololsiliiku pungí kene aima manda.
⸤Pulu Yili-nga ung-mani Moses-ni yandu nimba sirim pelemú⸥ ung-manima i-sipa mele:

“Ambu yima waperanale naa teai.

Yambuma toku naa konjai.

Mélema wa naa liai.

Yambu-lupamanga mélema kanuku yama naa miai.”

kanili. Ung-mani akuma kene ung-mani lupama pali kene liipu tere lepu nimulúndu

“Eni-enini lupa-lupa numanu monjuku
kondu kolku nokolemele mele
aku-sikuko yambuma numanu monjuku
nokuku molai.” a 
ung-mani pelemú akili nilimulu.
10 Eni numanu monjulemele yambuma kondu kolku kene kapula teku kis naa singí. Kanu-kene ⸤Pulu Yili-nga⸥ ung-manima pali piliiku liiku tingíndu yambuma numanu monjuku kondu kulungí kene aku-siku aima sika ung-manima pali piliiku liiku tingí.

13:11-14 Poll-ni Yesos Yunga Yambuma Omba Liimba Enale Wendu Ombáliinga Oliu Ekupu Molomulú Mele Nirim Ung Te

11 ‘Aku-sipu uluma teamili.’ nambimuna nikerye? Ena te omba pelemáliinga aku-sipu niker. Ena kanili eni piliilimili, akili i-sipa mele: Ekupu eni uru pelemelema makiliiku ola mulungí ena kanili. ⸤Krais-ni oliunga nimba tinjirimele ui ‘Sika’ nimbu⸥ tondulu mundupu piliirimulu kene yu-ni yu molumbana oliu ‘yu-kene wasie molamili.’ nimba kamu sukundu liimba enale nondupa naa ombá tirim, akiliinga-pe ena kanili ekupu nondupa wendu ombá tekemaliinga eni uru pelemelema makiliiku ola mulungí enale kórunga wendu um. 12 Sumbulele pora nimbá tepa, kolea tangumba tekemaliinga

sumbulú tolemú kene telemele ulu-puluma mundupu kelepu,

pa tílina ele telemele mélema liipu panjamili.

13 
  • Ulu-kake-tílima kolea pa telemú kene yambuma kanangi pipili naa temba uluma temulundu tondulu mundupu teamili.
Máku topu no-tondulu nombu kara pupu kelep naa tamili.

  • Waperanale naa tepu, “Ulu kanuma teamili.” nimbu numanu liipu mundupu naa andamili.
  • Ung-muranale naa tepu, yambu lupamanga mélema kene kaluna angiliimú mélema kene ulu mare lupa-lupa yambu mare-ni telemele kene kanupu kene, yama naa membu ‘Nanga aku-sipa lipilika!’ mola ‘Na aku-sipu teambuka!’ nimbu piliipu numanu kis naa panjamili.
14 Aku-siku naa teangi akiliinga-pe wale-pakuli pakolemele mele eni aku-siku ‘Auli Yesos Krais wale-pakuli mele liiku pakuku kene, ⸤numanu piliilimú mele aku-sipu numanu piliamili.’ niku⸥ ui-we-numanele-ni ulu-kisma piliiku waka kolemele mele akili ‘Waka naa kolamili’ niku ‘Numanale-ni piliipu waka kolemulu uluma teamili.’ naa niayo.

Copyright information for `MUX