aUi-Pulu-Pulu 15:6
bKonana 32:1-2
cUi-Pulu-Pulu 17:5

Romans 4

4:1-25 Ui Pulu Yili-ni Eprayam-Kene Tirim Ulele-ni Ekupu Pulu Yili-ni Oliu ‘Yambu Sumbi-Nílima’ Nimba Kanolemú Mele Liipa Ora Silimú Ung Te

4:1-12 Pulu Yili-ni Eprayam ‘Yi Sumbi-Niliele.’ Nirimaliinga Ung-Pulele

⸤‘Sika’ niku tondulu munduku piliilimili yambuma Pulu Yili-ni kanupa ‘Yambu numanu sumbi-nimba pílima.’ nimba piliilimú akiliinga ung niker⸥ akiliinga oliu Juda-yambumanga mana kumbi-lepa anda-kolepa Eprayam-kene ulu te wendu urumeliinga oliu-ni nambulka ung te nimulúye? Eprayam-ni yu-yunu ulu tirimumanga sika Pulu Yili-ni yu kanupa yunga ulu-pulu-kísele mundupa kelepa ‘yi sumbi-niliele’ nimba kanurum lem yu-yunu yunga bi paka tolkanje kapula. Akiliinga-pe Pulu Yili-nga kumbi-kerina angiliipa yunga bi paka topa ‘Nanga tondulale-ni na ulu i-sipu i-sipu tíndeliinga na yi sumbi-niliele moliu.’ kapula naa nilka. ⸤Pulu Yili-ni ‘Aku-sipa mólu.’ nilka.⸥ Ung akilindu Pulu Yili-nga bukele-ni nambulka nilimúye? Akili-ni i-sipa nimba mele:

“Pulu Yili-ni yu-kene “Tembu.” nirim mele kanili
Eprayam-ni ‘Sika temba.’ nimba
tondulu mundupa piliirimeliinga kanupaliinga
Pulu Yili-ni
‘Yu yi sumbi-niliele.’ nimba kanurum.” a 
nimba molemú.

Yambu te-ni yambu tenga kongunale tenjilimú kene méle kalemú liilimú akili ‘We sikem-na na naa liiker. Na yunga kongun tenjiliáliinga sikem-na liiker.’ nimba piliilimú. Aku sika akiliinga-pe yambu te-ni ⸤‘Pulu Yili-ni na ‘yambu sumbi-niliele’ nimba kanupili.’ nimba⸥ we-ulu mare mindili sipa telemú kene ulu te naa telemú. ‘Pulu Yili-kene tepa kis-silimú yambu te-ni ⸤numanu topele topa Yesos-ni yunga nimba tinjirimeliinga⸥ Pulu Yili-ni yu kanupaliinga yunga ulu-pulu-kísima mundupa kelepa ‘yu yambu sumbi-niliele’ sika kapula nimba kanomba.’ nimba tondulu mundupa piliilimú yambale sika Pulu Yili-ni yambu kanili aku telemáliinga ‘yu yambu sumbi-niliele.’ nimba kanolemú.

Depit-ni ung akiliinga ung tilu-sipako nirim. ‘ ‘Yambu te-ni ulu ⸤kaí⸥ mare mindili sipa naa telemú akiliinga-pe Pulu Yili-ni yu kanupa ‘Yambu sumbi-niliele.’ nimba piliilimú yambale yu “Numanu kaí pípili molku konjangi.” nilimú kupulanum-na molemú.’ niku piliangi.’ nimba kene nimba mele:

“Yambumanga ulu teku kis-silimelema
Pulu Yili-ni ‘Mania pupili.’ nimba mundupa kelepa,
eninga ulu-pulu-kísima
numanuna kamu kulu tonjulemú yambuma
enini “Numanu kaí pípili molku konjangi.”
nilimú kupulanum-na molemele.
Yambu tenga ulu-pulu-kismanga
Auliele-ni alsupa naa piliipa,
“Teku kis-sirineliinga pundu toku
mindili nani.” naa nimbá yambale
yunu “Numanu kaí pípili molku konjangi.”
nilimú kupulanum-na molemú.” b 
nirim.

Numanu kaí pípili molku kunjingí ili mele ⸤Depit-ni⸥ nirim ulele yambu kangi te kopsilimele yambu akumanga mindiye? Mola ulu-pulu kanili yambu kangi te naa kopsilimele yambu akumanga wasieye? Ung akili ui niliu kanili. ‘Eprayam-ni Pulu Yili-ni nirim mele akili ‘Sika’ nimba tondulu mundupa piliirimeliinga Pulu Yili-ni yu ‘yi sumbi-niliele’ nimba kanurum.’ ui niliu kanili. 10 Eprayam nambi-sipa mulurum kene Pulu Yili-ni kanupa kene ‘yi sumbi-niliele’ nimba piliirimuye? Yu kangi te kupsirim kene Pulu Yili-ni yu ‘yi sumbi-niliele’ nirim mola ui kangi te naa kupsipili aku-sipa nirimye? Yu kangi te ui naa kupsipili Pulu Yili-ni yu ‘yi sumbi-niliele’ nirim kanili. ⸤Akiliinga piliipu kene ‘Kangi te kupsirim ulele-ni Pulu Yili-ni yu ‘yi sumbi-niliele.’ nimba kanomba ulu te naa tirim.’ nimbu piliilimulu.⸥ 11 Yu ui kangi te naa kopsipa kene Pulu Yili-ni nirim mele akili ‘ ‘Sika’ nimba tondulu mundupa piliirimeliinga Pulu Yili-ni yu ‘yi sumbi-niliele’ nimba kanurum. ‘Yi ili Pulu Yili-ni ‘yi sumbi-niliele’ nimba kanolemú.’ niku kanangi.’ nimba kene ‘Kangi te i-siku kopsi.’ nimba mani sirim kanili aima penga mani sirim. Akiliinga, yambu kangi te naa kopsiku Pulu Yili-ni nilimú mele akili ‘Sika’ niku tondulu munduku piliilimiláliinga Pulu Yili-ni yambu kanuma ‘yambu sumbi-nílima’ nimba kanolemú yambumanga pali Eprayam yu yambu akumanga anda-kolepale. 12 Kangi te kopsilimele yambu-talape akuna sukundu yambu mare kangi te we naa kopsilimele. Ui Eprayam kangi te naa kopsipa kene Pulu Yili-ni nirim mele ‘Sika’ nimba tondulu mundupa piliirim mele enini aku-siku ui Pulu Yili-ni nilimú mele ‘Sika’ niku tondulu munduku piliiku kene penga kangi te kopsilimele ⸤Juda-⸥yambu akuma Eprayam yu eninga anda-kolepaleko. ⸤Kangi te naa kupsili yambu ‘Sika’ niku tondulu munduku piliilimili yambuma kene, kangi te kupsili yambuma kepe, Eprayam yu eninga pali anda-kolepale.⸥

4:13-25 Pulu Yili-ni Eprayam-Kene Nimba Panjurum Ungele ‘ “Yesos Lomburuku Ola Mului.” Nirim Pulu Yili Sika’ Niku Tondulu Munduku Piliilimili Yambumandu Pali Ung Te (4:1-25 pali kanui)

13 Pulu Yili-ni mana-méle tirim-ma pali “Eprayam kene yu-ni kalupa liimba yambuma kene enini monge-méle simbu.” nimba, nimba panjurum akili Eprayam-ni ung-mani mare piliipa teng panjipa tirimeliinga naa nirim. Pulu Yili-ni nirim mele Eprayam-ni ‘Sika’ nimba tondulu mundupa piliirimeliinga Pulu Yili-ni ‘Eprayam yu yi sumbi-niliele.’ nimba kanupaliinga “Mélema pali simbu.” nimba, nimba panjurum. 14 ⸤Ung-manima pelemú kene yambuma-ni akuma toku pula tolemeláliinga⸥ ung-manima-ni Pulu Yili-ni yambuma kanupa kis piliipa enini buni simba telemú kupulanumele akisinjilimú ⸤akiliinga-pe⸥ ung-manima naa lelemú kene yambuma-ni ung-manima toku pula tungí kupulanumele naa lelemúko, akiliinga ung-manima piliiku teng panjiku tingéliinga Pulu Yili-ni “mélema simbu.” nimba panjilkanje ⸤‘Yunu-ni nikem mele sika aku temba.’ niku⸥ tondulu munduku piliili ulele-ni ulu te naa telka, Pulu Yili-ni “Mélema simbu.” nimba, nimba panjurum ungele kamu mania pulkako.

16 Akiliinga, Pulu Yili-ni ‘Eprayam-ndu “Simbu.” nimbu, nimbu panjiker ungele na-ni yambuma we kondu koliáliinga mindi wendu ombá. ‘Ung akili Eprayam kene yu-ni kalupa liimba yambuma kene eninga pali ungele pípili.’ ’ nimba kene ‘ ⸤‘Pulu Yili-ni “Tembu.” nimba, nimba panjurum mele akili sika temba.’ niku⸥ tondulu munduku piliingéliinga mendepulu ung ili kamu wendu upili. ⸤Kupulanum te lupa mólu.⸥’ nirim. Yambuma-ni ung-manima piliiku teng panjiku telemele yambu akumandu mendepulu naa nirim. Pulu Yili-ni nirim mele akili Eprayam-ni ‘Sika’ nimba tondulu mundupa piliirim mele aku-siku niku piliingí yambuma eninindu kepe wasie nirim. Eprayam yu oliunga pali anda-kolepale. 17 ⸤Eprayam oliu Pulu Yili-ni nilimú mele akili ‘Sika’ nimbu tondulu mundupu piliilimulu yambumanga pali anda-kolepale⸥ akiliinga ung te Pulu Yili-nga bukna molemú. Akili i-sipa mele:

‘⸤Pulu Yili-ni Eprayam-kene
nimba panjipa kene nimba mele:⸥
“‘Nu yambu-talape puleliinga
anda-kolepale molani.’ nirindu.” nirim.’ c 
kanili. Akilindu Eprayam-ni ‘Sika’ nimba tondulu mundupa piliirim akili Pulu Yili-ni ‘Eprayam yu oliunga pali anda-kolepale molemú.’ nimba kanurum. Pulu Yili-ni kolemele yambuma kona mulungí ulu-pulele sipa, méle naa lelemúma ‘wendu upili.’ nilimú kene sika aku-sipa wendu olemú Pulu Yi akili ⸤Eprayam-ni ‘Sika nilimú.’ nimba tondulu mundupa piliirim⸥.

18 Pulu Yili-ni anda-kolepa Eprayam-ndu “Nu yambu-talape pulele kalku liini.” nimba, nimba panjurum ungele Eprayam yu-ni tondulu mundupa piliipa liirim. Kanu-kene ‘⸤Anda lekembulaliinga⸥ ung nimba panjurum ungele we kapula wendu naa ombá akiliinga-pe yu-ni kamu temba.’ nimba Eprayam yu nokupa molupa kene ui naa kanurum akiliinga-pe Pulu Yili-ni nirim mele yu-ni ‘Pulu Yili-ni gólu naa tolemáliinga sika walse ena tenga temba.’ nimba piliipa enembu naa kolopa kene ‘Temba.’ nimba we nokupa mulurum. ⸤Pulu Yili yu-ni ung nimba panjurum ungele akili i-sipa mele: Yunu-ni Eprayam-ndu nimba mele: “Nu-ni kalku liini yambuma aima pulele mulungí.” nirim.⸥ Aku nirim kene Eprayam-ni piliipa ‘Sika temba.’ nimba tondulu mundupa piliipaliinga nokupa molupa kene penga yunu yambu-talape puleliinga anda-kolepale mulurum.

19 Yu-ni tondulu mundupa piliirim mele akili aima laye-kolte kepe enembu naa kolurum. Yunu mulupili puniema pali wan-andret mele omba purum yu anda lepa pora sipa kene ambale-kene pepa kangambula membá tondulale naa pirim, yunga ambu Sera ambú lirim, aku-sikulu sika muluringli akiliinga-pe ⸤‘Aku-sipu molupulu kene kangambula nambi-sipu membulúnje? Kapula naa membulú.’ nimba naa piliipaliinga,⸥ 20 Pulu Yili-ni “Nu kang miní.” nimba, nimba panjurumele piliipa mindi molupa kene numanu tale tepa naa piliipa ‘Aima sika temba.’ nimba tondulu mundupa piliipa molupa kene, ‘Pulu Yili-ni ung nimba panjurumele aima sika kapula temba.’ nimba piliipa molupaliinga yu-ni Pulu Yili-nga bili paka tonjupa mindi molupa kene yunga tondulu mundupa piliirim ulele olandupa-olandupa purum. 22 Yunu aku-sipa tondulu mundupa piliirimeliinga Pulu Yili-ni yunu ‘yi sumbi-niliele molemú.’ nimba kanurum.

23 ‘Pulu Yili-ni yunu ‘yi sumbi-nili te’ nimba kanurum.’ ung kanili ‘Eprayam yunga mindi.’ niku ung kanili bukna naa tunjuring. 24 Oliu yandupa-yandupa ‘piliangiko.’ niku ung kanili bukna tunjuring. Penga oliu ekupu piliipuliinga ‘Yesos oliunga Auliele kulurum kene ‘Yu lomburupa ola mulupili.’ nimba kene tirim Pulu Yili.’ nimbu piliipu ‘Yunu nilimú mele akili gólu naa topa sika telemú temba.’ nimbu piliipu ambulupu molomulú yambuma yu-ni Eprayam kanurum mele oliu aku-sipa ‘yambu sumbi-nílima.’ nimba kanolemúko. ‘Yesos yunu oliunga ulu-pulu-kis telemulumanga pundu tonjumbandu alko topa kulunjupili.’ nimba Pulu Yili-ni yu mana-mandu oliu sipa kene, penga yu-ni oliu kanupa oliunga ulu-pulu-kísima mundupa kelepa, ‘oliu ‘numanu sumbi-nimba pili yambuma molemele’ nimbu kanambu.’ nimba Yesos yunu ‘Kelepa lomburupa ola mulupili.’ nirim.

25 

Kolomong-Auli 5-8 Oliu Krais-Kene Wasie Kolupu Kene Yu-Kene Wasie Lomburupu Ola Molupu Kona Molemuláliinga Ung Te

Copyright information for `MUX