1 Corinthians 10

Moarupu Rangakadi

Taritokagu, ngau urere tubuda toira Moses ditagai nge ilo-ming dandi. Di moarunga nge oaru-doi eruma disoaki be ibagabagadi, be di moarunga nge makasi biabia Daradara nge ditotoki. Oaru be makasi ngaedia-lo disili be ono rukuadi dipura bokana be Moses ditagai. Di moarunga nge Nanaranga kangkang ne dikani, be di moarunga nge Nanaranga dang ne dising. Dang dising ngae nge Nanaranga patu nena-lo ka ipusika be ege-ege ibagabagadi be dialalale. Patu ngae nge Kristus. Ata tamoata be aine ngaedi muzingadi nge Nanaranga tago ilo iuiataki. Nge bokai ka dimate-ramo be tamoatadi matedi nge ege-ege lulu kaba ngaradia-lo dieno.

Kana ngaedi nge kita ono tonanga tadoki kana ka bokai dipura. Bokai masa tago iboadu di muzingadi tatagadi be kana muzi goalakadi odio dieno nge taememaki. Moarupu moaki karakerakeaki, di alu dimuzi bokana. Nanaranga* ‘Buku’ ne bokai ipile, “Tamoata be aine disoakiria be dimoanako be dang dising be dituirake be dioagu.” Kita moaki pogiza-ramo mata taememaki, di alu dimuzi bokana. Bokai dimuzi be amari teke ilona-lo nge ‘23 tausen’ moarunga dimate. Nanaranga moaki tatoi, di alu dimuzi bokana. Bokai dimuzi be moata dipura be tamoata be aine Nanaranga ditoi nge diumoatedi. 10 Be moaki katotoi, di alu dimuzi bokana. Bokai dimuzi be Mate ‘Enzel’ itaguraki be iara-leuadi.

11 Kana ngaedi bokai dipuradi be ono kita tonanga tadoki be tago masa di nanau talako be taleua. Be nge bokai ka kana ngaedi geretadi dipura. Be kana takaia nge bokai: ono adoado tasukoaki kana ka mangmang diung-kita. Maka ma kita nge bong ono manubunga saringa ka tasoaki.

12 Bokaibe tamoata naita ilo ipileni ngai ikai-uia be ituitui nge kaba ngaitaita uia! Toitoi teke ngatoi be ngatapulo takana! 13 Toitoi moarunga kadokidoki nge izamaizama tamoata moarunga dipurapuradi bokana ka kadokidoki. Ata Nanaranga pile moimoibe ipile nge iememaki be dikalingolingo. Bokaibe ngai tago iboadu ngalikitaki-kaming be toitoi kaiboang neming ane tago kaboadu kamauasadi nge teke ngatoi-kaming. Ata bong toitoi bokainaina teke ipura-kaming masa kaiboang ngam-kaming be ono toitoi ngae kamasibongaki, be zala ngang-kaming be toitoi ngae kamairatui.

Moarupu Kangkang Kandi Be Tanepoa Moanako Ne

14 Bokaibe, ruangagu negu, moarupu nanaranga neming bokana rakeakadi nge kamairatudia-tina. 15 Kam tamoata ilo-ming otioti bokana ka ura-kaming. Neming-la be pilengagu kamaliliti. 16 Sema ono Tanepoa moanako ne biabia taememaki nge ilo-ming dani. Bong sema ngae tadoki be ono ‘uain’ tasing kana nge iloda bokai tananga: Kristus muzigoala neda kanabe daraka isuburaki. Be Nanaranga taperui be kodeka ono tasing. Bokai tamuzi be ono tarangaki-kita kita tekeda be Kristus daraka isuburaki nge tanegea-budu. Muri nge ‘bereti’ taking-kotokotoi be ono tarangaki-kita kita tekeda be Kristus tamoata ka moarunga zaiza be takani. 17 Bokai kamakaua: moimoi ‘bereti’ tekena-la ka kita kokoko tanegei, kita nge tamoatada teke. Bakara, kita moarunga nge ‘bereti’ teke ka tanegei.

18 Israel ilo-ming dandi. Tamoata Nanaranga tabataba* ne dikangkang nge bagi* ono tabataba emakadi dipurapura-lo dituitui be didumaduma. Nge ono takaua di nge Nanaranga zaiza tekedi bokana. 19 Bokai nge baituka upilepile? Kangkang moarupu tabangakadiadi dipura nge takadia-ba ki? Ki upile moarupu nge moimoi be kalingodi? 20 Tago-tina! Ngau pilengagu nge bokai: Tamoata maka moarupu tabataba dieleluakidi nge tago Nanaranga ka dianiani. Tago-la. Nge mariaba* goalakadi ka tabataba dianiandi. Bokaibe ngau tago urere mariaba goalakadi mata nedia-lo kamasili. 21 Tagona-tina iboadu Tanepoa sema kanana-lo ‘uian’ kamasing be kaba kamalako be mariaba goalakadi sema kandia-lo ‘uain’ kamasing! Be tagona-tina iboadu Tanepoa kangkang ne kamakani be kaba kamalako be mariaba goalakadi kangkang nedi kamakang. Tagona-tina iboadu bokai tamuzimuzi! 22 Bokai tamuzimuzi nge ono Tanepoa uananga ka tarurumeng. Kamaraia? Masa kita kaiboang neda ngai kaiboang ne diuasadi ki? Tago-la!

23 Pile tekedi bokai dieno, “Kita taboadu rakana teke taemaki.” Nge moimoi, ata kana moarunga tago uia-doi. Alu goalakadi. “Kita taboadu rakana teke taemaki,” ata kana moarunga tago iboadu dadumakita-doi. Alu tago uia. 24 Bokaibe tamoata lama diuni nge teke-teke moaki ilodi bokai dinangananga, “Kana uia ono negu-la mdumaia nge mememaki.” Ngau urere ilodi bokai danangananga, “Kana uia ono tamoata takadi mdumadi kana nge mememaki.”

25 Pile negu ono kangkang moarupu tabangakadiadi dipura rangakadi nge bokainatuka mambuaki kana: Bokainatuka kamamuzimuzi: Ngado teke kate be kamazazai kana nge kamazazai. Moaki kategi moarupu tabangakadiadi ipura ki tago. Kamategitegi be pile takadiaba-lo dakatu-kaming be ono ilo-ming sikitadi dasururu takana! 26 Maka ma Nanaranga* ‘Buku’ ne bokai ipile, “Kateka ngae be kana moarunga ono dieno nge Tanepoa ne.”

27 Bokaibe tamoata Nanaranga pilenga tago itagatagadi kata ialulu-kaming be moanako nena-lo kalako nge rakana aro-ming dinangai nge kamakania-ba. Ilo-ming sikitadi bokai kamananga takana, “Nge tago iuia kangkang bokainaina gakang!” 28 Ata tamoata teke itaguraki be bokai ira-kaming, “Kangkang ngaedi moarupu tabangakadiadi dipura,” nge moaki kakang. Tamoata ira-kaming kanabe be moaki kakang. Maka ma ngai ilo sikita bokai inangai, “Nge tago iuia kangkang bokainaina gakang.” 29 Bokaibe, nge ngai ilo sikita kana ka bokai upile. Tago kam kana ka bokai upile.

Ata kam teke-teke masa neming-la bokai kamapile, “Nge bakara ka tamoata takaia ilo sikita ngau rerengagu ngarangaki tago diuia?
30 Maka ma ngau Nanaranga uperui ka umoanako. Nge bakara ka tamoata takaia kana ambe uperutaki lilidi-o be ngaebuloia?”

31 Bokaibe rakana kakani, ki kasing, ki kaemaki nge ono Nanaranga ara atabala nangaia ngapura kana ka kaemaki. 32 Be moaki tamoata teke kaemaki be itamong. Iuda kata, ki Ungguma Takaia kata, ki Nanaranga ‘sios’* ne kata! Moaki be moaki-tina! 33 Ngau-la umuzimuzi bokana kamamuzimuzi. Ngau upipi-tina be zala moarunga utagatagadi be ono tamoata moarunga ilodi uiaka-uiauiadi. Ngau tago negu-la ilogu ianana be kana ono negu-la mdumadumaia kana nge uememaki. Tago. Ngau kana ono tamoata takadi mdumadumadi kana nge ka uememaki. Bokai masa uketadi dapura.

Copyright information for `MVA