1 Corinthians 11

Kristus-la ono tonanga udokidoki bokana oguo tonanga kamadokidoki.

Nanaranga Rakeaka Mata

Ngau urakeakikaming-tina, bakara kana moarunga-lo nge ilo-ming dianana, be sule moarunga nge uiangkaming-la bokana katagatagadi.

Ata ngau urere ilo-ming bokai dakaua: Tamoata teke-teke pangana kandi nge Kristus. Aine pangana kana nge moane. Be Kristus pangana kana nge Nanaranga. Bokaibe moane nangata pangana kukubati be lili-be-matao irabo ki Nanaranga pile ne mangata ipile nge ne pangana kana Kristus ka iruku-goalai. Be aine nangata pangana tago kukubati be lili-be-matao irabo ki Nanaranga pile ne mangata ipile nge ne pangana kana ka iruku-goalai. Aine bokainaina nge ambe geleboaruia ipura bokana. Aine pangana tago ikubatia-ra donga korota ngapura. Ata geleboaru be donga-koro nge kilala ono maianga kaoa nge pangana ngakubati! Kodeka labu takaia bakara ka aine pangana ngakubati nge mrangaki kana: Moane tago iboadu pangana ngakubati, bakara nge Nanaranga zoka be kaiboang be malama ne ka moane-lo dipitikaoakaoa. Ata aine nge pangana ngakubati, bakara nge moane kaiboang be malama ne ka aine-lo dipitikaoakaoa. Labu ne nge bokai: Moane nge tago aine kania teke oti ka emaka ipura. Tago. Aine ka moane kania oti emaka ipura. Bokainatuka-la, tago aine kana ka moane emaka ipura. Tago. Moane kana ka aine emaka ipura. 10 Labu ngaenao ka aine pangana ngakubati be ono kilala ne bokana ngai moane eruma ka isoaki. Be nge tago kana-la ngae, ‘enzel’ masa kaba bokai daita aine ngae nge moane eruma ka isoaki.

11 Ata Tanepoa tamoata be aine ne maradi nge bokainatuka ilo-ming kauakaua: Aine tago iboadu nena-la rube ngasukoaki. Be bokainatuka-la, moane tago iboadu nena-la rube ngasukoaki. 12 Maka ma aine nge moane kania kata ane ka emaka ipura, be moane nge aine ka inekiaki. Ata kana moarunga nge Nanaranga-lo ka dipura. 13 Bokaibe neming-la be kana ngae kamaliliti. Ilo-ming bakara dipile? Nge iuia ki tago Nanaranga rakeaka ngapurapura be aine teke pangana tago kukubati ngatui be ngarabo? 14 Kita-la tamoata izamaizama muzingada nge kamaita be ono kamakaua. Moane donga biabia nge tea tago dauia. 15 Ata aine donga biabia nge nena-la ngaraketukai. Donga biabia nge kukubata ne bokana. 16 Ata tamoata naita kana ngae ngaegoretaki kana nge ngau bokai mpile kana: Keka Nanaranga ‘sios’* ne zaiza nge mata ono Nanaranga rakeaka ipurapura takaia tago ieno-kama.

Tanepoa Moanako Ne Biabia

17 Singara pile kodeka mrangaki-kaming kana nge ambe tago ono mrakeaki-kaming kana. Bakara, bong Nanaranga ‘sios’ ne bokana be kaepurapurari nge tago muzi uia kapupuraki. 18 Pile matamatanatuka ulongo nge bokai: ‘sios’ teke bokana be kaepurapurari nge pile kaebulobulongaki be neming-la kaduararamoaki-kaming. Be bong ngau pile ngaedi ulongo nge upile pile ngaedi masa muku kalingodi! 19 Nge iuia neming-la bokai kaenegenegei be ono mangata kaba taita naita-guma ka Nanaranga rerenga ditagatagadi. 20 Bong kaepurapurari nge tago Tanepoa Moanako ne biabia ka kakangkani. Tago-la. 21 Bong kamasoakiria be kamamoanako kana nge kangkang kanam be kania ka kapurapuraki. Tago kaerapurapungi! Bokaibe alu toletole dasoaki, be alu ‘uain’ biabia-la dasing be daboang. 22 Nge bakara ka bokai? Suri pera kana-ming ono kamamoanako be dang kamasing kana nge tago bokana kamuzimuzi! Ki suri Nanaranga ‘sios’* ne kamasegeaki be kamaruku-goalai be ono tamoata kangkang kandi tagotago kamaka-maiadi bokana! Ilo-ming dipile ngau masa bakara mra-kaming? Masa ara-ming mrakeaki ki? Tago be tago-soasoa! Tagona-la ka ara-ming mrakeaki kana!

23 Bakara, ngau Tanepoa-lo pile udoki ka kam uiang-kaming. Pile ngaedi nge bokai: Oabubu ono erekei luma-dio nangaia ipura-o nge Tanepoa Iesus ‘bereti’ idoki 24 be Nanaranga iperui be ikingkotoi be bokai ipile, “Nge ngau tamoatagu, be kam kanaming. Be ono ilo-ming danana kana nge moanako ngae kamaememaki.” 25 ‘Bereti’ dikania-doi nge sema bokainatuka-la idoki be bokai ipile, “Sema ngae taoa oauoau Nanaranga kam zaiza iemaki, be darakagu ane be uauri be udokimatei. Bong kasingsing nge ilo-ming danana.” 26 Bokaibe bong nangatanao ‘bereti’ ngae kakangkani be sema ngae ono ‘uain’ kasingsing nge Tanepoa matenga ka mangata karangarangaki nibe ngalako nena-la be kaba ngamule.

27 Bokaibe tamoata naita mata goalakadi itagadi be ramoramo-ba be Tanepoa ‘bereti’ ne ikani be sema kana ane ‘uain’ ising nge Tanepoa ne tamoata be daraka ka muzigoala iemakidi. 28 Bokai ka tamoata naita ‘bereti’ ngae ngakani be sema ngae ane ‘uain’ ngasing kana nge nena-la ilo moarunga ngaliliti noko. 29 Maka ma tamoata naita Tanepoa moanako ne ngae tago ikilalangi be imoanako be ‘uain’ ising nge ne ka moatubu ono ilakuaki. 30 Nge bokai ka kam kokoko-tina ambe kamore be kakoalai-ramo, be alu ambe kamate. 31 Bokaibe matamata be neda-la taliliti-kita mua noko Tanepoa moanako ne taememaki nge ambe Nanaranga tago ngaliliti-kita be moatubu odao nganangalako. 32 Ata nge iuia Tanepoa ambe ililiti-kita be moatubu iang-kita. Tago bokana, nge ambe kateka ngae zaiza be taleua.

33 Bokaibe, taritokagu, bong kaepurari be Tanepoa moanako ne kamakani kana nge kamaerapungi noko. 34 Be tamoata naita tole imate nge pera kanana-lo be ngamoanako noko ngapura. Bokai masa bong kaepurari nge giriki tago teke kamaemaki Tanepoa moanako nena-lo. Be bokai masa Nanaranga giriki neming tago ngaliliti.

Kana takadi masa makara mpura noko miadoraki.

Copyright information for `MVA