1 Corinthians 15

Kristus Mate-lo Maranga

Taritokagu, nge kodeka Pile* Uia milo-kauataki kana. Pile Uia ngae ka mangata urangaka-kaming, be nge Pile Uia ngae ka kadoki be ono kaduasare be lama unianga-ming dikai. Karere Nanaranga muzigoala-lo ngauketiketi-kaming kana nge Pile Uia ngae ka kamadokimatei kana. Ata urangakakaming-la bokana kamadokimatei. Moaki pile takadia-ba katagadi. Pile Uia ngae tago kadokimatei nge lama unianga-ming kalingo tagotago. Ambe kamamalo-ba.

Maka ma pile ngau Tanepoa-lo udoki-ma ka kam ura-kaming. Pile ura-kaming maradi kana kana-tina biabia nge Kristus kita muzigoala neda lilidi-o ka imate, Nanaranga-la ‘Buku’ ne dipile bokana. Imate, be kumraka ipura be amaridi toli muridi be kaba mate-lo be marangaka ipura, Nanaranga-la ‘Buku’ ne dipile bokana. Mate-lo be imarang nge Pita ipurakani, be alauri nge tagataga* ne kulemoa-be-rua ipurakadi. Alauri nge kababe tagataga* ne ‘500’ moarunga bong-doi teke ipurakadi. Tagataga ne ngaedi nge kokoko-tina isi nedi uia disoaki, ata alu ambe dimate. Kodeka alauri nge Zems ipurakani, be kaba alauri nge ‘apostel’ ne moarunga ipurakadi. Alaurituka nge ngau ipurakana. Ata tago ‘apostel’ takadi bokana ipurakana. Maka ma tago ukatiuana-uiani, oaikiki-la be ipurakana be ‘apostel’ upura, suri natu-muku kalea ne tago isi irokaboaduaki be nekiaka ipura bokana.

‘Apostel’ moarunga maradi nge ngau aragu ialaurituka. Ki moakina-tina ‘apostel’ kana rangakagu ipura! Maka ma ngau ka Nanaranga ‘sios’* ne sururu uaniani! 10 Ata Nanaranga marou ne tadokidoki-ba ane be idumaia be kaituka ngau surigu bokainaina. Be marou ne tadokidoki-ba iana ngaedi nge tago dileuaba. Dikalingo-la be! Moimoi malipi bibia-tina uemaki be ‘apostel’ moarunga uasadi. Ata nge tago ngau kaiboang negu-lo be uemaki. Tago-tina. Nge Nanaranga marou ne tadokidoki-ba ka ngau iana be odio umalipi. 11 Bokaibe, nge kanaba naita ka Pile Uia mangata irangaki, ngau ki di nge kana-ba. Kana kanabiabia nge Pile* Uia ngae ka mangata rangaka ipura, be ono kam Kristus lama kaunani.

Matemate Mate-lo Be Marangadi

12 Bokai kamakaua: Keka pile mangata kipilepile be kalongo nge Kristus mate-lo be maranga. Nge baituka ka kam alu kapile matemate tago iboadu damarang? 13 Matemate tago dimarangrang moimoi kana kapile nge Kristus tago mate-lo be imarang! 14 Ak, Kristus tago moimoi be mate-lo be imarang nge keka pile mangata kirarangaki nge tago iboadu tamoata teke dadumai. Nge kana-ba kata! Be kam lama unianga-ming nge kalingo tagotago. 15 Ata kaba kana kanabiabia ono matemate tago dimarangrang tarangaki kana nge bokai: Nemai-la mangata kinanga-kama keka Nanaranga kiboliboliaki. Maka ma keka ka Nanaranga bokai kirangaki Kristus mate-lo be imarangaki! Matemate moimoi be tago dimarangrang nge Nanaranga Kristus tago mate-lo be imarangaki. 16 Moimoi matemate tago dimarangrang nge iboadu bokai tapile, “Kristus imate be tago marangaka ipura.” 17 Bokaibe Kristus moimoi be tago marangaka ipura nge lama uniangaming-lo nge kamamalo-ba. Lama unianga-ming kalingo tagotago! Be isi muzigoala neming-lo ka kasoaki! 18 Ak, Kristus tago mate-lo marangaka ipura nge tamoata lama diunani be ambe dimate nge ambe dileua. 19 Bokaibe soakingada kateka-onaona-la kana ka iloda moarunga Kristus-lo tanangalako be tarapurapu nge bokai kamakaua: tamoata moarunga kateka-o maradi nge kita ambe taduasisiki.

20 Ata pile moimoi be kalingodi nge bokai: Kristus moimoina-tina mate-lo be marangaka ipura. Kristus mate-lo be marangaka ipura be ono takaua uia matemate masa marangakadi dapura. 21 Bakara, mate nge tamoata teke ka ipuraki. Be bokainatuka-la, mate-lo be marang nge tamoata teke ka ipuraki. 22 Bokainatuka mtonanga be kamakaua: Adam Nanaranga pilenga tago ilongo bokana moarunga labunao dipura masa damatemate. Be bokainatuka-la, Kristus Nanaranga pilenga ilongo be itagadi bokana tamoata moarunga Kristus-lo dipura masa marangakadi dapura. 23 Ata bong mate-lo be marangakadi dapura kana masa nem-nem be bong nem-nem-lo be marangakadi dapura. Matamatanatuka Kristus marangaka ipura. Alauri Kristus mulenga-nao masa tamoata be aine ne marangakadi dapura. 24 Kodeka, alauri masa lang be kateka manubungadi dapura. Bong ngaranao masa Kristus ngataguraki be tamoata bibia ditanepoa, tamoata biabia dimuamua, be tamoata kaiboang dienodi nge kaiboang nedi ngadokiledi be ngaia-la ka ngatanepoa. 25 Maka ma Kristus masa ngatanepoa be kana moarunga ngapapananuaki nibe Nanaranga ngataguraki be erekei ne moarunga ngauasadi be ae babadia-lo nganangadi. 26 Erekei ne alalaurituka ngauasai kana nge mate. 27 Maka ma Nanaranga* ‘Buku’ ne bokai ipile, “Nanaranga ambe kana moarunga idoki be ae babadia-lo inangaria.” Pile ngaedi “kana moarunga” nge ono takaua Nanaranga ara tago uarea-lako ipura. Maka ma Nanaranga ka “kana moarunga” Kristus ae babadia-lo nganangaria kana! 28 Ata bong Nanaranga kana moarunga Kristus ae babadia-lo inangaria masa Kristus ngataguraki be nena-la ngadoki be Nanaranga eruma nganangai. Bakara, Kristus nge Nanaranga Natu. Be Nanaranga masa kana moarunga ngatanepoadi.

29 Ak, matemate tago kaba dimarangrang kana tapile nge bakara ka tamoata matedi aradi-o be tamoata nedi uia rukuadi dipurapura? Alauri kaba tago damarang kana nge bakara ka rukuadi dipura? 30 Ak, keka ‘apostel’* be Kristus malipilipi kana kamate-kama! Kapile matemate tago kaba dimarangrang nge bakara ka izamaizama keka nemai-la mate-lo kizezeleki-kamailako be mate kitalatalaria-la? Maka ma Nanaranga pilenga mangata kirarangaki nge tamoata takadi dierekeikei-kama be umoatekamai-la ka kaba ieneno.

31 Taritokagu, izamaizama giriki uitaita nge mate saringa ka usukoaki! Nge moimoi ka upile! Ata kam ambe Tanepoa neda Iesus Kristus ara-nao kasoaki. Be kana-la ngae ka iememaka be ono negu-la uraketukatukaia. 32 Makare Epises anua-lo nge “gapaing kabukabu” zaiza kienuanuaki-budu. Nge kateka-ba ngae soaki ne lili-nao ka “gapaing kabukabu” ngaedi zaiza kieunung nge rakana iauia mdoki kana ka kieunung-budu? Ak, tapile matemate tago kaba dimarangrang nge pile-ma ngaedi mtagadi, “Tamoanakonako be dang tasingsing be surida dauiauia be tasoaki. Maka ma zama tamate kana!”

33 Moakina-tina bolesa-ming dipura! Maka ma pile tekedi bokai dieno, “Tamoata muzingadi goalakadi masa tamoata muzingadi uia dagoalangakidi.” Bokaibe tamoata bokainaina dabolesi-kaming takana! 34 Kamamarang-rake, be mata neming uia kamatagadi! Mata neming goalakingadi kamarokaki! Bakara, kam alu isi tago kakaua Nanaranga ilo baituka ilakolako! Nge ono miaka-maia-kaming kana ka bokai upile.

Tamoatada Mate-lo Be Damarang

35 Ata tamoata teke masa bokai ngategi, “Baituka be matedi marangakadi dipurapura? Masa teadi bakarairai?” 36 Ngaongao-ming! Bong kai-patu teke kateka-lo katanomi nge ngamoapuru noko ngarauposaki be ngadula. 37 Nge kai-patu ramo-ba kata ka katanomi. Masa mong patu kata ki, ki kai takaia kata patuna-ua? Ata alauri ngalaba nge tea tago kai-patu katanomi bokana. Tago. Tea takadia-ba. 38 Be bong ngalaba nge Nanaranga ka rerengana-lo be kusi bakarairai ngani kana nge ngani. Be Nanaranga ka kai-patu iememaki be kai bakarairai dapura kana nge dipurapura.

39 Kaba tonanga takaia memaki: Nanaranga kana moarunga kusidi nem-nem be inanga. Tamoata kusidi nedi be inangadi. Ngado kusidi nem-nem be inangadi. Mang kusidi nem-nem be inangadi. Be ika kusidi nem-nem be inangadi.

40 Ak, kana makatabala lang-lo dieno nge kusidi nedi be dieno, be kana makare kateka-o dieno nge kusidi nedi be dieno. Kana lang-lonalona kusidi malamangadi nge nem-nem be dieno, be kana kateka-o kusidi malamangadi nge nem-nem be dieno. 41 Amari kusi malamanga nge ne be ieno. Kalea kusi malamanga nge ne be ieno. Be goai kusidi malamangadi nge nedi be dieno. Ata goai teke-teke nge kulang nedi nem-nem be dieno.

42 Bokaibe mate-lo be marang nge bokainatuka-la ieno. Tamoata imate be kumraka ipura nge kusi masa ngamoapuru. Ata bong mate-lo be imarang masa kusi nem-kueno ngaeneno. 43 Bong kumraka ipura nge tea moangarurudi be koalaidi, ata bong marangaka ngapura masa tea kulanglang-tina be kaiboang bibia ngadoki. 44 Bong kumraka ipura nge tapou be mizaka otioti, ata bong marangaka ngapura masa Nanaranga kaiboang ne ono daeno be tapou be mizaka tagotago.

Moimoi tamoata nge kusida teadi rua. Kateka-onaona nge kateka onaona, be lang* anua-lonalona nge lang anua-lonalona.
45 Maka ma Nanaranga* ‘Buku’ ne bokai ipile, “Tamoata matamatanatuka emaka ipura Adam nge emaka ipura be moauriuri isoaki!” Ata Adam alalaurituka Kristus nge Nanaranga kaiboang ne ono moauringa tamoata be aine ianiandi. 46 Ata kusida ono lang anua-lo tasoaki kana nge Nanaranga tago iang-kita mua. Tago. Kusida ono kateka-o tasukoaki kana nge ka iang-kita mua. Alauri ka kusida ono lang anua-lo tasukoaki kana nge ngang-kita kana. 47 Bokai kamakaua: Nanaranga tamoata rua be iemakidi. Muamua gapugapu kateka-onaona ane ka iemaki be imate. Alalauri nge matemate maradi ka imarangaki be ambe kusi lang anua-lonalona idoki. 48 Bokaibe kateka-tamoata moarunga nge suridi tamoata kateka oti emaka ipura bokana. Bokainatuka-la, tamoata moarunga maka tamoata lang anua-lonalona ditagai masa ngaia-la kusi lang anua-lonalona idoki bokana dadoki. 49 Bokaibe, kaituka nge surida kateka-tamoata emaka ipura bokana, ata alauri masa surida tamoata lang anua-lo be ipura bokana.

50 Taritokagu, pile urangaki ngaedi nge labudi bokai: Kana tapou be mizaka be dara oti emakadi dipura nge tago iboadu anua ono Nanaranga ngatanepoa kana nge ngadoki be nganemi. Tago-la. Bokainatuka-la, kana iboadu ngamoapuru be ngaleua nge tago iboadu kana nem-kueno ieneno nge ngadoki be nganemi.

51 Kamalongo! Pile labudi zumzumkaki tekedi mra-kaming kana. Kita moarunga masa tago tamate. Ata masa oaikiki-tina tatabuli be kusida takadia-ba tadoki. 52 Kana ngae puranga nge ngamaraka-tina kana, be marakanga nge suri matam-la gokingpisaki bokana. Tauru alalaurituka ngakaba masa kana ngae ngapura. Bong tauru ngakaba masa matedi damarang be nem-kusoaki dasukoaki. Be kita moarunga isi moauriuri tasoaki masa tatabuli be kusida takadia-ba tadoki. 53 Masa bokainatuka tatabuli kana. Kusida galagalaidi masa databuli be tago iboadu dagalagalalai. Be kusida matematedi masa databuli be tago damatemate. 54 Bokaibe bong kusida galagalalidi databuli be uia-la daeneno, be bong kusida dimatemate databuli be tago damatemate masa pile ngaedi Nanaranga* ‘Buku’ nena-lo dieno nge dakalingo,

“Nanaranga ambe mate iuasai.” (Ais 25:8)
55 Be pile takadi bokai dieno,

“Mate, kaiboang nem ono uasanga inanga dieno? Mate, kaiboang nem ono sururu aninga inanga dieno?” (Osea 13:14)
56 Mate kaiboang ne ono sururu aninga nge muzigoala-lo ka idoki. Be muzigoala kaiboang ne nge Moses* Mata nena-lo ka idoki. 57 Ata kita Nanaranga taperui! Ngai ka Tanepoa neda Iesus Kristus ara-nao be kaiboang ono uasanga ianiang-kita.

58 Bokaibe, taritokagu, kamakaiboang-tina. Kana moaki teke imoakusungaki-kaming! Izamaizama nge kamapipi be Tanepoa-la malipi ne kamaememaki, bakara kam kakaua kana moarunga Tanepoa malipi nena-lo be kaememaki nge kalingodi otioti. Tago iboadu kamamamalo-ba.

Copyright information for `MVA