1 Corinthians 16

Nanaranga Tamoata Be Aine Ne Duma Nedi

Kodeka ‘mone’ ono Nanaranga tamoata be aine ne Zudea kaba-lo kamandi kana nge mrangaki kana. ‘Sios’* Galesia kaba-lo uradi bokana kamamuzi. Bokai uradi: ‘Sande’ moarunga nge kam teke-teke ‘mone’ neming alu kamazagezageaki be daeneno. Bong nangata ‘mone’ kaita nge kokotangadi kamatagadi be alu kamazageaki be daeno. Bokai kamakakabung be daeneno, be ramani upuraka-kaming masa aira kaba ‘mone’ kamakakabung. Ambe-ma kakabung-doi be dieno! Be tamoata alu kamanangadi be masa ‘mone’ kakabung be dieno nge Ierusalem dalakuaki. Bokaibe bong upura masa ‘pasi’ teke mgereti be ono tamoata ngaedi milo-kauatakidi be lumaluma neming ngaedi zaiza dadokidoki be dalale. Be makara usoaki be ilogu ipilena ngau labu negu iauia teke ienona be Ierusalem mlako kana nge masa tamoata ngaedi dadainakina be galale-budu.

Pol Sinau Ne

Ngau masa Masedonia kaba-lo mlako noko makara mpura, maka ma zala Masedonia kaba-lo ilako nge mtagai kana. Masa uanana muku sasalaga baraoa makara sakeming-o msoaki. Ilogu ipile masa aoara bong teke masa ere-moarunga be makara sakeming-o msoaki be mambuaki. Bokai masa kaba inanga mlako kana nge kamadumaia be ono mialale. Tago isi ukaua masa makara be inanga mlako! Ngau tago urere naua-ba bokana mkoale-kaming be mialale. Ngau urere uanana muku sasalaga sakeming-o msoaki. Nge maka ma Tanepoa isumoalana ka masa uanana muku sasalaga sakeming-o msoaki. Tago be tago!

Ata kaituka-tina masa makarena-la Epises anua-lo msoaki nibe bong biabia ono Oli Spirit ibala ara Pentekos ngapura. Bakara, Nanaranga ambe zala iauia-tina iemakana be ono Epises anua-lo pilenga mangata mrangaki kana. Moimoi erekei kokoko-tina disoaki be zalakagu dionono, ata malipi ngaedi memaki-la be kana!

10 Timoti makara ipuraka-kaming nge kamadokia-tina uia be bong mara-ming isoaki nge kusi moaki sesu imoatubu. Maka ma ngai nge Tanepoa malipi ne isi iaka-lalabati-la, ngau-la bokana. 11 Bokaibe moakina-tina teke dokia isege. Bong ngapereki-kaming kana nge ilo uia-lo be kamanepi be ngalale. Bokai masa kaba ngau-lo ngamule uia. Taritokada takadi zaiza ngamule kana be urapurapungi.

12 Kodeka taritoka-da Apolos mtegiaki kana. Upipi-tina be urarai be taritokada takadi zaiza makara dapura be date-kaming kana. Ata ilo ipileni kaituka-tina nge bong tago uia ono ngapura be ngate-kaming kana ngae. Alauri ilo ipileni ambe bong uia dipurani masa ngapura be ngate-kaming.

13 Eke! Ilo-ming kauakaua be kamasukoaki! Lama unianga-ming oti kamakaiboang be kamasukoaki. Moakina-tina taburi-ming dirara. Kamakai-tina! 14 Reretaka mata-lo be malipi neming moarunga kamaememaki.

15 Kam ambe tamoata ara Stepanas dara ne zaiza rukudi kalongo. Gris kaba-lo nge di ka matamatanatuka ilodi dibuiri be Kristus lama diunani. Be soakingadi moarunga-lo nge Nanaranga tamoata be aine ne malipi nedi diememaki. Bokaibe, taritokagu, ngau bokai uakoro-kaming: 16 Tamoata bokainaina ngai bokana erumadi kamasukoaki, be tamoata takadi bokainaina ngai zaiza dimalipilipi-budu nge kamalolongoridi be. 17 Stepanas, Portunatus be Akaikus makare dipurato nge surigu diuia-tina, maka ma kam tago sakeguo kasoaki. Bokaibe bong dipurato nge kam ka kapurakana bokana. 18 Be diemaka be ilogu iuia-tina, kam-la ilo-ming diaka-uiadi bokana. Tamoata bokainaina nge teadi dapurapura.

Suri-uia Alalaurituka

19 ‘Sios’* moarunga Esia kaba-lo nge suri-uia nedi dinanga-kaming. Akuila be Prisila ‘sios’ pera kandiarua-lo diepurapurari zaiza nge Tanepoa ara-nao be suri-uia nedi dinanga-kaming. 20 Taritokada moarunga makare suri-uia nedi dinanga-kaming be. Taritokatoka bokana kamaearoki be neming-la kamaemolataki.

21 Nge negu luma-gu ane be bokai ugere: Ngau Pol, suri-uia negu unanga-kaming.

22 Tamoata naita Tanepoa tago irereretaki nge ngesuaki ono daeno! Tanepoa nema, gopura!

23 Tanepoa Iesus marou ne tadokidoki-ba iboadu kam-lo daeno.

24 Kristus Iesus ara-nao be reretaka negu iboadu kam-lo daeno. Moimoi!

Copyright information for `MVA